Vlastné omše svätých máj


1. mája
SVÄTÉHO JOZEFA, ROBOTNÍKA

VSTUPNÝ SPEV
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk;
budeš šťastný a budeš sa mať dobre, aleluja. (Ž 128, 1 – 2)
 
KOLEKTA
Bože, stvoriteľ všetkého,
ty si nám dal prácu ako životný údel; *
dopraj láskavo, aby sme
podľa príkladu svätého Jozefa a pod jeho ochranou
vykonávali všetky svoje povinnosti —
a dosiahli sľúbenú odmenu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, prameň všetkého milosrdenstva,
zhliadni na naše dary, ktoré ti predkladáme
pri spomienke na svätého Jozefa, *
a láskavo dopraj, aby sa obeta,
ktorú predkladáme tvojej vznešenosti, —
stala prostriedkom na ochranu tých,
ktorí k tebe úpenlivo volajú.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

PREFÁCIA
O poslaní svätého Jozefa
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a teba pri spomienke na svätého Jozefa
náležitými chválospevmi chváliť,velebiť a oslavovať.
Lebo si dal tohto spravodlivého muža
panenskej Bohorodičke za ženícha
a jeho, ako verného a múdreho služobníka,
ustanovil si za hlavu Svätej rodiny,
aby sa otcovsky staral o tvojho jednorodeného,
Duchom Svätým počatého Syna
Ježiša Krista, nášho Pána.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli,
klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti.
Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni
ťa oslavujú spoločným plesaním.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď v pokornej úcte voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte,
všetko robte v mene Pána Ježiša a vzdávajte vďaky Bohu, aleluja. (Porov. Kol 3, 17)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme nebeský pokrm
a pokorne ťa prosíme, *
aby sme podľa príkladu svätého Jozefa
prinášali vo svojich srdciach svedectvo tvojej lásky —
a neustále sa tešili z ovocia trvalého pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.


2. mája
SV. ATANÁZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Uprostred Cirkvi otvoril si mu ústa a Pán ho naplnil
duchom múdrosti a rozumnosti a zaodial ho do rúcha slávy, aleluja. (Porov. Sir 15, 5)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si povýšil svätého biskupa Atanáza
na neohrozeného obrancu božstva tvojho Syna; *
láskavo dopraj, aby sme sa tešili
z jeho náuky a ochrany, —
a tak ťa mohli vždy lepšie poznávať a nadovšetko milovať.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na dary,
ktoré ti prinášame
pri spomienke na svätého Atanáza, *
a daj, aby jeho svedectvo o tvojej pravde slúžilo na spásu tým, —
čo vyznávajú pravú vieru.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus, aleluja. (1 Kor 3, 11)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, *
daj, prosíme, aby nás prostredníctvom tejto sviatosti posilňovalo a ochraňovalo pravé božstvo
tvojho jednorodeného Syna, —
ktoré pevne so svätým Atanázom vyznávame.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
3. mája
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Toto sú svätí muži,
ktorých si Pán vyvolil vo svojej opravdivej láske a dal im večnú slávu, aleluja.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, potešuješ nás výročným sviatkom
apoštolov Filipa a Jakuba; *
na ich orodovanie daj nám účasť
na utrpení a zmŕtvychvstaní
tvojho jednorodeného Syna, —
aby sme si naveky zaslúžili hľadieť na tvoju tvár.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi dary, ktoré ti prinášame
na sviatok apoštolov Filipa a Jakuba, —
a daj nám pravú a čistú nábožnosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.
Filip, kto vidí mňa, vidí aj môjho Otca, aleluja. (Porov. Jn 14, 8 – 9)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
týmto svätým prijímaním očisti naše srdcia, *
aby sme ťa spolu s apoštolmi Filipom a Jakubom
spoznali v tvojom Synovi —
a zaslúžili si večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


4. mája
SV. FLORIÁNA, MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, ty si svätému
mučeníkovi Floriánovi udelil milosť,
že vlastnou smrťou dosvedčil vieru v Krista; *
prosíme ťa, na jeho príhovor
nás ochraňuj od každého zla —
a pomáhaj nám, aby sme mali odvahu
neohrozene vyznávať vieru v tvojho Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


10. mája
SV. JÁNA Z AVILY, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, svätého Jána z Avily
si dal kňazom i svojmu ľudu
za znamenitého učiteľa pre jeho svätosť a horlivosť; *
dopraj, prosíme, —
aby sa Cirkev horlivosťou tvojich služobníkov
aj v našich časoch vzmáhala vo svätosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


11. mája
BL. SÁRY SALKAHÁZIOVEJ, PANNY A MUČENICE
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si udelil blahoslavenej Sáre, panne a mučenici,
že tebe zasvätený život korunovala mučeníctvom; *
na jej orodovanie prosíme,
udeľ nám milosť ohlasovať spásu chudobným, —
vykúpenie väzneným a radosť zarmúteným.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


12. mája
SV. NEREA A ACHILA, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov alebo vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, poznáme veľkú odvahu
slávnych mučeníkov Nerea a Achila,
s akou ťa vyznali; *
daj, prosíme, —
aby sme vždy pociťovali účinky ich orodovania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. PANKRÁCA, MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Bože, nech sa tvoja Cirkev raduje,
že sa za ňu prihovára svätý mučeník Pankrác; *
na jeho slávne prosby dopraj,
aby sme ti boli nábožne oddaní —
a zostali pevní pod tvojou ochranou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
13. mája
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

Spoločné omše preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Bože, ty si Matku svojho Syna
ustanovil aj za našu Matku; *
daj, prosíme, aby sme zotrvávali
v pokání a na modlitbách za spásu sveta —
a mohli deň čo deň
účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 
14. mája
SV. MATEJA, APOŠTOLA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás,
aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo (V.O. aleluja). (Jn 15, 16)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si pridružil
svätého Mateja k zboru apoštolov; *
na jeho orodovanie dopraj,
aby všetci, ktorých zahŕňaš svojou láskou, —
boli raz pripočítaní k tvojim vyvoleným.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi dary,
ktoré ti tvoja Cirkev úctivo predkladá
na sviatok svätého apoštola Mateja, *
a láskavo dopraj, —
aby nás posilnili tvojou milosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.


Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Jn 15, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
neprestajne zahŕňaj rodinu
svojich veriacich nebeskými darmi —
a na príhovor svätého Mateja
nás prijmi do blaženého spoločenstva svojich svätých.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


16. mája
SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, KŇAZA A MUČENÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Oslavujme svätca, ktorý položil svoj život za Boží zákon a nebál sa hrozieb bezbožných ľudí;
mal totiž základy na pevnej skale (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Milosrdný Bože,
ty si vyvolil kňaza a mučeníka Jána za obrancu práv Cirkvi
a za strážcu spovedného tajomstva; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme si vzali príklad z jeho statočnosti —
a verne konali službu, do ktorej si nás povolal.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, prijmi obetu zmierenia a chvály,
ktorú slávime na sviatok
svätého Jána Nepomuckého; *
pre jej zásluhy odpusť nám hriechy —
a naplň nás ustavičnou vďačnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ani smrť, ani život, ani nijaké stvorenie
nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky (V.O. aleluja). (Porov. Rim 8, 38 – 39)
 
PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože, nech nás posilňuje
nebeský chlieb, ktorý sme prijali, *
ako posilňoval tvojho kňaza a mučeníka Jána, —
aby sme ti vždy a vo všetkých
okolnostiach zostali verní.
Skrze Krista, nášho Pána.


18. mája
SV. JÁNA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo vo Veľkonočnom období alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, odmena verných duší,
ty si tento deň posvätil mučeníctvom
svätého pápeža Jána; *
láskavo vypočuj prosby svojho ľudu
a daj, aby sme aj my, keď obdivujeme jeho zásluhy, —
napodobňovali jeho stálosť vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
20. mája
SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, KŇAZA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si vložil do srdca svojho kňaza Bernardína
veľkú lásku k svätému menu Ježiš; *
pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie dopraj, —
aby sme aj my horeli láskou k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


21. mája
SV. KRIŠTOFA MAGALLANESA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov alebo vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si svätého kňaza Krištofa a jeho spoločníkov
urobil vernými Kristovi Kráľovi až po mučeníctvo; *
na ich príhovor dopraj,
aby sme vytrvali vo vyznávaní pravej viery, —
a tak sa vždy pridŕžali prikázaní tvojej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


22. mája
SV. RITY Z CASCIE, REHOĽNÍČKY
 
Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
uštedri nám múdrosť a silu kríža,
ktorými si milostivo obdaril svätú Ritu, *
aby sme v súženiach trpeli s Kristom, —
a tak mohli mať hlbokú účasť
na jeho veľkonočnom tajomstve.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


25. mája
SV. BÉDU CTIHODNÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša učiteľov Cirkvi alebo spoločná omša svätých: pre mnícha.

KOLEKTA
Bože, ty osvecuješ svoju Cirkev
náukou svätého kňaza Bédu; *
láskavo dopraj, aby nás vždy osvecovala jeho múdrosť —
a pomáhali nám jeho zásluhy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
SV. GREGORA VII., PÁPEŽA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
daj nám ducha sily a horlivosti za spravodlivosť,
ktorými si nechal zažiariť svätého pápeža Gregora, *
aby Cirkev s odvahou vystupovala proti bezpráviu —
a s láskou a slobodne podporovala všetko, čo je správne.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE PAZZI, PANNY

Spoločná omša panien: pre jednu pannu alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, milovník panenskej čistoty,
ty si obdaril nebeskými darmi
svätú pannu Máriu Magdalénu (de Pazzi),
ktorej srdce horelo láskou k tebe; *
a keď ju dnes oslavujeme, dopraj, —
aby sme ju nasledovali v jej príklade čistoty a lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


26. mája
SV. FILIPA NERIHO, KŇAZA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali (V.O. aleluja). (Rim 5, 5; porov. 8, 11)
 
KOLEKTA
Bože, svojich verných služobníkov
korunuješ slávou svätosti; *
prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v nás oheň, —
ktorý obdivuhodne prenikol srdce svätého Filipa.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetu chvály *
a prosíme ťa, daj, aby sme
podľa príkladu svätého Filipa
vždy oslavovali tvoje meno —
a s radosťou slúžili blížnym.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás, hovorí Pán; ostaňte v mojej láske (V.O. aleluja). (Jn 15, 9)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom; *
daj, prosíme, aby sme podľa
príkladu svätého Filipa vždy túžili po tejto posile, —
ktorá v nás zveľaďuje opravdivý život.
Skrze Krista, nášho Pána.


27. mája
SV. AUGUSTÍNA Z CANTERBURY, BISKUPA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo pre biskupa.
 
KOLEKTA
Bože, ty si ohlasovaním svätého biskupa Augustína
priviedol národy Anglicka k evanjeliu; *
daj, prosíme,
aby jeho vytrvalá práca v tvojej Cirkvi —
vždy prinášala novú úrodu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


29. mája
SV. PAVLA VI., PÁPEŽA

Spoločné omše duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, ty si zveril vedenie svojej Cirkvi
svätému pápežovi Pavlovi,
horlivému apoštolovi evanjelia tvojho Syna; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby sme osvietení jeho náukou
spolupracovali s tebou
na šírení civilizácie lásky vo svete.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

V pondelok po Zoslaní Ducha Svätého
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI
Spomienka

Berie sa formulár votívnej omše O preblahoslavenej Panne Márii, Matke Cirkvi.


V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Spievať budem Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. (Ž 13, 6)

KOLEKTA
Bože, ty si pripravil v srdci
preblahoslavenej Panny Márie
dôstojný príbytok Duchu Svätému; *
na orodovanie nepoškvrnenej Panny láskavo dopraj, —
aby sme sa stali dôstojným chrámom tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na modlitby
a dary svojich veriacich,
ktoré ti prinášame pri spomienke
na preblahoslavenú Bohorodičku Máriu; *
daj, nech ti je milá naša obeta —
a nám nech prinesie tvoju pomoc a milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (a teba na sviatok) alebo II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. (Lk 2, 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri spomienke na Matku tvojho Syna
sme prijali sviatosť večnej spásy; *
daj, prosíme, aby sme pociťovali jej spásne účinky —
a tešili sa z plnosti tvojej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.