KBS
SPOLOČNÉ OMŠE DUCHOVNÝCH PASTIEROV

I. PRE PÁPEŽA ALEBO BISKUPA
II. PRE BISKUPA
III. PRE DUCHOVNÝCH PASTIEROV (pre viacerých | pre jedného
IV. PRE ZAKLADATEĽOV MIESTNYCH CIRKVÍ (pre viacerých | pre jedného
V. PRE MISIONÁROV

I. PRE PÁPEŽA ALEBO BISKUPA

1

VSTUPNÝ SPEV
Pán si ho vyvolil za veľkňaza, otvoril mu svoju pokladnicu a zahrnul ho všetkými dobrami (V.O. aleluja). (Porov. Sir 50, 1; 44, 16. 22)
Alebo:  
Hľa, veľký kňaz, ktorý vo svojich dňoch potešil Boha;
podľa prísľubu vzrastal uprostred Pánovho ľudu (V.O. aleluja).

KOLEKTA (o pápežoch)
Všemohúci a večný Bože,
ty si povolal svätého pápeža M.,
aby spravoval tvoj ľud
a slovom i príkladom sa staral o jeho dobro; *
na jeho príhovor ochraňuj pastierov
svojej Cirkvi i ľud, ktorý si im zveril, —
a všetkých veď po ceste spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

KOLEKTA (o biskupoch)
Bože, vo svätom biskupovi M.
si dal svojej Cirkvi vzor dobrého pastiera; *
prosíme ťa, udeľ nám milosť, —
aby sme na jeho príhovor

dosiahli radosti večného života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi túto obetu svojho ľudu, *
ktorú ti pri oslave svätého M. obetujeme na slávu, —
aby nám slúžila na večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dobrý pastier položil svoj život za svoje ovce (V.O. aleluja).  (Porov. Jn 10, 11)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, prosíme ťa, nech sviatosť, ktorú sme prijali, roznieti v nás oheň lásky, * ktorým mocne horel svätý M., —
keď celý svoj život zasvätil Cirkvi.
Skrze Krista, nášho Pána.

2

VSTUPNÝ SPEV
Pán uzavrel s ním zmluvu pokoja,
postavil ho na čelo svojho ľudu
a dal mu kňazskú hodnosť naveky (V.O. aleluja). (Porov. Sir 45, 30)

KOLEKTA (o pápežoch)
Bože, uctievame si záslužné činy svätého M.,
ktorého si ustanovil za pastiera celej Cirkvi
a obdaril si ho vynikajúcimi čnosťami a múdrosťou; *
prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme pred ľuďmi
svietili svetlom dobrých skutkov —
a horeli stále väčšou láskou k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

KOLEKTA (o pápežoch)
Bože, ty si svätého M. ustanovil
za nástupcu apoštola Petra
a zveril si mu starostlivosť o celú Cirkev; *
na jeho príhovor neustále ochraňuj svoj ľud, —
aby v pravej viere napredoval do nebeskej vlasti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

KOLEKTA (o biskupoch)
Všemohúci Bože, daj nám dôstojne
osláviť svätého biskupa M., *
ktorý slovom i príkladom slúžil veriacemu ľudu, —
a dopraj, aby sme vždy pociťovali
účinky jeho mocného príhovoru u teba.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, vypočuj našu modlitbu *
a daj, aby nám bola posilou obeta,
ktorú ti prinášame pri oslave svätého M., —
veď ňou si zmyl hriechy celého sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád (V.O. aleluja). (Porov. Jn 21, 17)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, nech nám sviatosť,
ktorú sme prijali v deň oslavy svätého M., *
poskytne pomoc v časnom živote —
a vedie nás k blaženej večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


II. PRE BISKUPA

1

VSTUPNÝ SPEV
Ujmem sa svojich oviec, hovorí Pán,
a ustanovím pastiera, ktorý ich bude pásť; a ja, Pán, budem ich Bohom (V.O. aleluja). (Porov. Ez 34, 11. 23 – 24)
Alebo:
Toto je verný a múdry správca,
ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou,
aby jej načas dával určený pokrm (V.O. aleluja). (Porov. Lk 12, 42)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si ustanovil svätého biskupa M.
za správcu tvojho svätého ľudu; *
daj, prosíme, —
aby sme pre jeho zásluhy cítili
tvoju otcovskú dobrotu v každodennom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Všemohúci a večný Bože,
svätého biskupa M. si dal
svojej Cirkvi za učiteľa; *
prosíme ťa, natrvalo upevni
v našich srdciach náuku, ktorú on
z vnuknutia Ducha Svätého učil, —
a keďže si nám ho dal za patróna,
nech nám u teba vyprosuje tvoje milosrdenstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, milostivo zhliadni na obetné dary,
ktoré na sviatok svätého biskupa M.
kladieme na tvoj oltár; *
daj, aby nám získali odpustenie hriechov —
a tvojmu menu slúžili na slávu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Nie vy ste si vyvolili mňa, hovorí Pán,
ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás,
aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo (V.O. aleluja). (Porov. Jn 15, 16)
Alebo:
Blahoslavený sluha, ktorého Pán nájde bdieť, keď sa vráti a zaklope (V.O. aleluja). (Porov. Lk 12, 36 – 37)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätého biskupa M.
posilnil si nás sviatostným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám nasledovať jeho príklad, —
aby sme vyznávali, čo veril,
a uskutočňovali, čo učil.
Skrze Krista, nášho Pána.2

VSTUPNÝ SPEV
Povolám si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa môjho zmýšľania, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Porov. 1 Sam 2, 35)
Alebo: (Porov. Lk 12, 42) Verný a múdry správca, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou,
aby jej načas dával určený pokrm (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, ty si k svätým pastierom pridružil biskupa M.
preniknutého ohňom lásky a vierou, ktorá víťazí nad svetom; *
prosíme ťa, daj nám na jeho príhovor vytrvalosť vo viere a láske, —
aby sme v spoločenstve s ním
mali účasť na tvojej sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Pane a Bože náš, ty si dal svätému M.
hlboké poznanie nebeskej náuky; *
na jeho príhovor nám pomáhaj,
aby sme sa verne pridržiavali tvojej pravdy —
a vyznávali ju svojím životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti tvoj ľud prináša
v deň oslavy svätého biskupa M., *
a daj, aby nám zaslúžili pomoc, —
ktorú od teba s dôverou očakávame.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja som prišiel, aby mali život,
a aby ho mali hojnejšie, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Jn 10, 10)
Alebo:
Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia:
budú vyháňať zlých duchov, na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú (V.O. aleluja). (Mk 16, 17 – 18)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
posilnil si nás presvätým Telom
a predrahou Krvou svojho Syna; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby nám ich časté prijímanie
bolo istou zárukou spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
III. PRE DUCHOVNÝCH PASTIEROV

A. PRE VIACERÝCH DUCHOVNÝCH PASTIEROV

VSTUPNÝ SPEV
Dám vám pastierov podľa môjho srdca,
ktorí vás budú pásť rozumne a múdro (V.O. aleluja). (Jer 3, 15)
Alebo:
Velebte Pána, vy, jeho kňazi, velebte Pána, svätí a pokorní srdcom (V.O. aleluja). (Porov. Dan 3, 84. 87)

KOLEKTA
Bože, ty si obdaril
svätých M. a M. (svätých biskupov M. a M.)
duchom pravdy a lásky,
aby boli dobrými pastiermi tvojho ľudu; *
s úctou slávime ich sviatok a prosíme, —
aby nám ich príklad a orodovanie
pomáhali napredovať v kresťanskom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave tvojich svätých
prinášame ti obetu chvály v synovskej dôvere, *
že pre jej zásluhy od nás odvrátiš
zlo prítomné i budúce.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť
a položiť svoj život ako výkupné za mnohých (V.O. aleluja). (Mt 20, 28)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, v deň spomienky
na tvojich svätých M. a M.
sme prijali nebeskú sviatosť; *
daj, aby sme raz vo večnej sláve
uzreli v plnom svetle tajomstvo, —
ktoré teraz slávime pod sviatostnými znakmi.
Skrze Krista, nášho Pána.B. PRE JEDNÉHO DUCHOVNÉHO PASTIERA

1

VSTUPNÝ SPEV
Tvoji kňazi, Pane, nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú (V.O. aleluja). (Porov. Ž 132, 9)

KOLEKTA
Všemohúci Bože, pokorne ťa prosíme, *
na príhovor svätého (biskupa) M.
rozmnožuj v nás svoje dary —

a našim časom udeľ pravý pokoj.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na obetné dary,
ktoré sme priniesli na tvoj oltár
pri spomienke na svätého M., *
a odpusť nám hriechy pre zásluhy svätej obety, —
ktorá mu pomohla k nebeskej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavený sluha,
ktorého Pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho
nad celým svojím majetkom (V.O. aleluja). (Porov. Mt 24, 46 – 47)
Alebo:
Verný a múdry správca,
ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou,
aby jej načas dával určený pokrm (V.O. aleluja). (Porov. Lk 12, 42)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, nech v nás všetkých,
ktorí slávime sviatok svätého M.,
eucharistický pokrm upevní
a rozhojní silu z neba, *
aby sme si zachovali neporušený dar viery —
a kráčali po bezpečnej ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným
a uzdravoval skrúšených srdcom (V.O. aleluja). (Porov. Lk 4, 18)
Alebo:
Pán si ho vyvolil za kňaza, aby prinášal Bohu obetu chvály (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, svetlo veriacich a pastier duší,
y si dal Cirkvi svätého (biskupa) M.,
aby živil tvoj ľud Božím slovom
a poučoval ho svojím príkladom; *
na jeho príhovor nám pomáhaj,
aby sme si zachovali vieru, ktorú hlásal slovom, —
a kráčali cestou, ktorú ukazoval skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
prijmi obetné dary
v deň oslavy svätého M. *
a daj, aby vznešená obeta,
v ktorej sa prejavuje tvoja božská moc, —
bola pre nás všetkých prameňom spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 28, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás prijatá sviatosť pripraví na večné radosti, —
ktoré si svätý M.
zaslúžil svojou vernou službou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Alebo:

Všemohúci Bože,
posilnil si nás posvätným pokrmom; *
pomôž nám nasledovať príklad svätého M., —
by sme ťa uctievali s oddaným srdcom
a blížnemu slúžili s neúnavnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.


IV. PRE ZAKLADATEĽOV MIESTNYCH CIRKVÍ

A. PRE JEDNÉHO ZAKLADATEĽA

VSTUPNÝ SPEV 
Pán hovorí: Moje slová, ktoré som ti dal do úst, nezmiznú z tvojich úst
a tvoje dary mi budú potešením na mojom oltári (V.O. aleluja). (Porov. Iz 59, 21; 56, 7)

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
kázaním svätého M.
si priviedol našich otcov k svetlu pravdy; *
vrúcne ťa prosíme,
daj, aby sme celým životom
dosvedčovali kresťanskú vieru, —
ku ktorej sa hrdo hlásime.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov.

Alebo:

Pane, zhliadni na svoju rodinu,
ktorú svätý (biskup) M. zrodil
slovom pravdy a živil chlebom života; *
vrúcne ťa prosíme,
na jeho orodovanie daj
horlivosť v láske všetkým, —
ktorých si jeho službou priviedol k viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
prijmi obetné dary, *
ktoré ti prinášame pri oslave svätého M., —
a svojou božskou mocou
ich premeň na sviatosť našej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Syn človeka prišiel, aby položil svoj život ako výkupné za mnohých (V.O. aleluja). (Porov. Mk 10, 45)
Alebo:
Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus (V.O. aleluja).(1 Kor 3, 11)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave svätého M.
sme prijali záloh večnej spásy; *
prosíme ťa, nech nám toto prijímanie
pomáha v časnom živote —
a privedie nás do života večného.
Skrze Krista, nášho Pána.


B. PRE VIACERÝCH ZAKLADATEĽOV

VSTUPNÝ SPEV
Toto sú svätí muži, ktorých si Pán vyvolil
v úprimnej láske a dal im večnú slávu;
ich náuka neprestajne žiari v Cirkvi (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Pane, láskavo zhliadni na svoju Cirkev,
ktorú si priviedol k viere
apoštolskou činnosťou svätých M. a M.; *
vrúcne ťa prosíme, —
na ich mocné orodovanie
udržuj v nej horlivý kresťanský život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Bože, kázaním a svedectvom
svätých (biskupov) M. a M. povolal si
našich otcov k obdivuhodnému svetlu evanjelia; *
prosíme ťa, —

na ich príhovor nám pomáhaj
rásť v milosti a v poznaní
nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi dary svojho ľudu, *
ktoré sme ti priniesli na sviatok
tvojich svätých M. a M., —
a vo svojej dobrote stvor v nás láskavé srdce.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie,
čo robí jeho pán, hovorí Pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca (V.O. aleluja). (Porov. Jn 15, 15)
Alebo:
Vy ste vyvolený ľud, aby ste zvestovali slávne skutky toho,
ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla (V.O. aleluja). (1 Petr 2, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätých M. a M.
s vďačným srdcom oslavujeme
počiatky našej viery
a chválime ťa, že obdivuhodne
pôsobíš vo svojich svätých; *
daj nech nás naplní radosťou spasiteľný dar, —
ktorý sme prijali z tvojho oltára.
Skrze Krista, nášho Pána.

V. PRE MISIONÁROV

Omša o misionároch mučeníkoch sa nachádza na s. 1180 – 1182. 1

VSTUPNÝ SPEV
Toto sú svätí, Boží priatelia,
ktorí sa preslávili hlásaním Božej pravdy (V.O. aleluja).
Alebo:
Budem ťa, Pane, chváliť medzi národmi
a hlásať tvoje meno svojim bratom (V.O. aleluja). (Ž 18, 50; 22, 23)

KOLEKTA
Bože, misijnou činnosťou svätého (biskupa) M.
priviedol si mnohých ľudí
z temnôt k svetlu pravdy; *
na jeho príhovor nám pomáhaj,
aby sme zostali pevní vo viere —
a neochvejne sa pridŕžali
nádeje evanjelia, ktoré hlásal.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Všemohúci a večný Bože,
v dnešný deň nám dávaš radosť
z nebeskej slávy svätého M.; *
milostivo nám pomáhaj zachovať a skutkami vyznávať vieru, —
ktorú on horlivo a neúnavne šíril.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, pri oslave svätého M.
prinášame ti obetné dary; *
láskavo na ne zhliadni
a daj, aby sme svojím životom napodobňovali
obetu tvojho Syna na kríži, —
ktorú slávime v tomto tajomstve.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Ez 34, 15)
Alebo:
Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, hovorí Pán,
a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech (V.O. aleluja). (Mt 10, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, mocou tejto sviatosti
upevni nás v pravej viere,
aby sme ju všade vyznávali slovom i skutkom, *
ako ju neúnavne ohlasoval svätý M. —
a jej šíreniu zasvätil celý svoj život.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu (V.O. aleluja). (Porov. Iz 52, 7)
 
KOLEKTA
Bože, ty si zveľadil svoju Cirkev
apoštolskou starostlivosťou svätého M.
a jeho horlivosťou za vieru; *
dopraj, aby sa tebe zasvätený ľud
neustále vzmáhal vo viere —
a vzrastal vo svätosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, vypočuj naše pokorné prosby *
a osloboď nás od každej viny, —
aby nás tvojou milosťou
očistili tajomstvá, ktoré slávime.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium;
ja som s vami po všetky dni, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mk 16, 15; Mt 28, 20) (
Alebo:
Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia (V.O. aleluja). Jn 15, 4 – 5)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
prosíme ťa, nech sviatosť,
ktorú sme prijali, živí v nás vieru, *
ktorú apoštolským ohlasovaním
a starostlivosťou zachoval svätý M.
Skrze Krista, nášho Pána.3

VSTUPNÝ SPEV
Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom, lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden (V.O. aleluja). (Ž 96, 3 – 4)

KOLEKTA
Bože, ty si poslal svätého M.
ohlasovať Kristovo nevyspytateľné bohatstvo; *
na jeho príhovor nám pomáhaj
vždy lepšie ťa poznávať, —
aby sme verne žili podľa pravdy evanjelia
a prinášali ovocie dobrých skutkov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
zošli nebeské požehnanie na obetné dary,
ktoré ti prinášame pri oslave svätého M., *
aby nás pri svätom prijímaní
očistili od každej viny —
a pomáhali nám dosiahnuť večný život v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán poslal učeníkov, aby ohlasovali mestám: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo (V.O. aleluja). (Porov. Lk 10, 1. 9)
Alebo:
Semeno, ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí,
ktorí v dobrom srdci trpezlivo prinášajú úrodu (V.O. aleluja). (Porov. Mt 13, 8. 23)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech nás
posilňuje sviatosť, ktorú sme prijali, *
aby sme nasledovali
príklad apoštolských čností svätého M., —
ktorého dnes s radosťou oslavujeme.
Skrze Krista, nášho Pána.