O APOŠTOLOCH I
 
O apoštoloch, pastieroch Božieho ľudu

Táto prefácia sa používa v omšiach o apoštoloch, najmä v omšiach o svätých Petrovi a Pavlovi.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty, večný Pastier, neopúšťaš svoj ľud,
ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov
stále ho chrániš.
Aj naďalej ho opatruješ
pod starostlivým vedením tých,
ktorých si ako zástupcov svojho Syna
ustanovil za duchovných pastierov.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...