KBS
SPOLOČNÉ OMŠE UČITEĽOV CIRKVI


1

VSTUPNÝ SPEV
Uprostred Božieho ľudu otvoril Pán jeho ústa a naplnil ho duchom múdrosti a rozumu, zaodel ho rúchom slávy (V.O. aleluja). (Porov. Sir 15, 5)
Alebo:
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne;
v jeho srdci je zákon Boží (V.O. aleluja). (Ž 37, 30 – 31)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
svätého (biskupa) M. si dal
svojej Cirkvi za učiteľa; *
prosíme ťa, natrvalo upevni
v našich srdciach náuku,
ktorú on z vnuknutia Ducha Svätého učil, —
a keďže si nám ho dal za patróna,
nech nám u teba vyprosuje tvoje milosrdenstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, zhliadni na obetné dary,
ktoré ti s radosťou prinášame
pri oslave svätého M., *
a daj, aby sme sa podľa jeho náuky
stali obetným darom pre teba —

a celým svojím životom ťa oslavovali.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Verný a múdry správca,
ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou,
aby jej načas dával určený pokrm (V.O. aleluja). (Porov. Lk 12, 42)
Alebo:
Ten, čo o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou, prináša ovocie v pravý čas (V.O. aleluja). (Porov. Ž 1, 2 – 3)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, tvoj Syn je pre nás chlebom života; *
daj, nech je aj naším učiteľom, —
aby sme podľa príkladu svätého M.
lepšie poznávali tvoju pravdu
a dosvedčovali ju bratskou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.2

VSTUPNÝ SPEV
Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy
a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky (V.O. aleluja). (Porov. Dan 12, 3)
Alebo:
O múdrosti svätých budú rozprávať národy,
a Cirkev bude zvestovať ich slávu;
ich mená budú živé na večné veky (V.O. aleluja). (Porov. Sir 44, 15. 14)

KOLEKTA
Pane a Bože náš, ty si dal svätému M.
hlboké poznanie nebeskej náuky; *
na jeho príhovor nám pomáhaj,
aby sme sa verne pridržiavali tvojej pravdy — a vyznávali ju svojím životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás pri slávení týchto svätých tajomstiev
naplní svetlom viery Duch Svätý, —
ktorý svätého M. povzbudzoval
k šíreniu tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
My ohlasujeme ukrižovaného Krista;
Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť (V.O. aleluja). (Porov. 1 Kor 1, 23 – 24)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeským pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
aby sme nasledovali náuku svätého M. —
a vždy vzdávali vďaky za prijaté dary.
Skrze Krista, nášho Pána.