KBS
SPOLOČNÉ OMŠE NA SVIATK PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

I. V CEZROČNOM OBDOBÍ ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
II. V ADVENTNOM OBDOBÍ
III. VO VIANOČNOM OBDOBÍ
IV. VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Tieto omšové formuláre možno použiť aj pri slávení sobotňajšej spomienky na Pannu Máriu a ako votívnu omšu o preblahoslavenej Panne Márii.
Vo všetkých modlitbách, kde sa nachádza výraz „oslava“, možno podľa okolností použiť „spomienka“.

I. V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tieto formuláre môžu byť v zmysle noriem použité aj v Pôstnom období, ak sa koná oslava preblahoslavenej Panny Márie, zapísaná vo vlastnom kalendári.
 
VSTUPNÝ SPEV
Zdravas’, svätá Matka. Ty si porodila Kráľa, ktorý večne vládne nad nebom i zemou. (Sedulius)

KOLEKTA
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa
zo stáleho zdravia tela i duše *
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života —
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby,
ktoré ti predkladáme spolu s obetnými darmi, *
a daj, aby na príhovor preblahoslavenej
Panny Márie, matky tvojho Syna,
žiadna prosba nebola márna —
a každá modlitba bola vypočutá.
Skrze Krista, nášho Pána.

Alebo:

Pane, nech nám vždy pomáha
tvoj jednorodený Syn, ktorý pri svojom
narodení neporušil panenstvo
svojej matky, ale ho posvätil; *
daj, prosíme, aby posvätil aj nás,
aby nás uchránil od hriechov —
a urobil ti príjemnou túto našu obetu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní) 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. (Porov. Lk 11, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri radostnej oslave
preblahoslavenej Panny Márie
sme prijali sviatostný pokrm; *
daj, prosíme, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad —
a horlivo spolupracovali
na diele nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Stvoriteľa sveta; porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a naveky ostávaš pannou.

KOLEKTA
Milosrdný Bože, buď nám ochranou v našej slabosti, *
a keď slávime spomienku
na nepoškvrnenú Božiu Rodičku, —
daj, aby sme na jej príhovor
dokázali povstať z našich neprávostí.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, uctievame si pamiatku
panenskej matky tvojho Syna *
a prosíme ťa o milosť,
aby svätá omša, ktorú slávime, —
urobila z nás ustavičnú obetu pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. (Lk 1, 49)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatosť večnej spásy
pri spomienke na matku tvojho Syna; *
daj, prosíme,
aby sme sa tešili z plnosti tvojej milosti —
a pociťovali spásne účinky.
Skrze Krista, nášho Pána.


3

VSTUPNÝ SPEV
Požehnaná si, Panna Mária, od Pána, Boha najvyššieho, viac než všetky ženy na zemi, lebo tak preslávil tvoje meno, že ťa ľudia nikdy neprestanú chváliť. (Porov. Jdt 13, 18 – 19)
 
KOLEKTA
Pane, dnes si s úctou spomíname
na najsvätejšiu Pannu Máriu; *
na jej orodovanie ťa prosíme, —
dopraj, aby sme mohli mať účasť
na plnosti tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, s radosťou oslavujeme
matku tvojho Syna
a prinášame ti obetu chvály; *
daj, prosíme, aby sviatosť,
na ktorú sa premenia naše dary, —
rozmnožila v nás účinky vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Boh zhliadol na poníženú služobnicu. (Porov. Lk 1, 48)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme slovom i životom
vyznávali tvojho Syna,
narodeného z Panny Márie, —
ktorého sme v sviatosti prijali.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


4
 
VSTUPNÝ SPEV
O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi.
Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. (Porov. Ž 45, 13. 15. 16)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
odpusť viny svojim služobníkom, *
a keďže sa ti nemôžeme
zapáčiť svojimi skutkami, —
zachráň nás na orodovanie
matky tvojho Syna a nášho Pána.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary, ktoré ti predkladáme,
a osvieť naše srdcia svetlom Ducha Svätého, *
aby sme podľa príkladu
preblahoslavenej Panny Márie
ochotne prijímali a v srdci zachovávali každé slovo, —
čo pochádza od teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Chváľte Pána, nášho Boha, ktorý v Márii, svojej služobnici, splnil svoje milosrdenstvo, ktoré sľúbil Izraelovmu domu.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatosť spásy a viery a pokorne ťa prosíme, *
aby sme nábožne uctievali preblahoslavenú Pannu Máriu, —
a tak si zaslúžili mať s ňou účasť na nebeskej sláve. Skrze Krista, nášho Pána.


5

VSTUPNÝ SPEV
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Porov. Lk 1, 28. 42)

KOLEKTA
Bože, ty si vyvolil
preblahoslavenú Pannu Máriu
spomedzi chudobných a pokorných
za matku Vykupiteľa; *
daj, prosíme, aby sme nasledovali jej príklad —
a s úprimnou vierou vkladali
do teba nádej na večnú spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝM DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi naše dary, keď slávime
nevýslovné dielo lásky tvojho Syna, —
a daj, aby sme podľa príkladu
preblahoslavenej Panny Márie
napredovali v láske k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Slávne veci sa hovoria o tebe, Panna Mária, lebo veľké veci ti urobil ten, ktorý je mocný. (Porov. Ž 87, 3; Lk 1, 49)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
dopraj, aby tvoja Cirkev posilnená
touto sviatosťou kráčala cestou evanjelia
do blaženej vlasti pokoja, —
kde sa Panna Mária, tvoja pokorná služobnica,
už raduje vo večnej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.


6
 
VSTUPNÝ SPEV
Jesseho ratolesť rozkvitla; Panna zrodila Boha a človeka. Boh obnovil pokoj, všetko zmieril so sebou.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech nám pomáha vznešený príhovor
preblahoslavenej Márie, vždy Panny, *
aby sme boli vyslobodení
zo všetkých nebezpečenstiev —
a mohli sa radovať v tvojom pokoji.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetu zmierenia
a chvály a pokorne prosíme, *
aby sme nasledovali príklad
preblahoslavenej Panny Márie —
a seba samých obetovali
ako svätú a tebe milú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.


Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Z tvojich perí plynie milota: preto ťa Boh požehnal naveky. (Ž 45, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom; *
daj, nech ti podľa príkladu
preblahoslavenej Panny Márie
slúžime čistým životom —
a nech ťa spolu s ňou
velebíme úprimnými chválami.
Skrze Krista, nášho Pána.7
 
VSTUPNÝ SPEV
Mária povedala: Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. (Porov. Lk 1, 47 – 48)

KOLEKTA
Bože, ty si vyvolil panenské lono
preblahoslavenej Panny Márie,
aby v ňom prebývalo tvoje Slovo; *
daj, prosíme, —
aby sme pod jej ochranou
mohli radostne sláviť jej spomienku.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech sú ti ľúbezné naše dary, ktoré ti prinášame pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu; * veď ona ti v panenstve bola milá — a v pokore počala Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. (Lk 2, 19)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, dal si nám
účasť na duchovnom pokrme; *
daj, prosíme, aby sme vytrvalo
nasledovali preblahoslavenú Pannu Máriu, — čoraz pozornejšie slúžili Cirkvi
a zakúsili radosť z tejto služby.
Skrze Krista, nášho Pána.


8

VSTUPNÝ SPEV
Blahoslavená si, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia: lebo z teba vzišlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh,
skrze ktorého sme spasení a vykúpení.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, tvoji veriaci sa tešia
z ochrany presvätej Panny Márie; *
prosíme ťa, na jej láskavé orodovanie
nás osloboď od všetkého zla na zemi —
a pomôž nám dosiahnuť večnú radosť v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na modlitby a dary
svojich veriacich, ktoré ti prinášame
pri spomienke na preblahoslavenú Bohorodičku Máriu; *
daj, nech ti je milá naša obeta —
a nech nám prinesie tvoju pomoc a milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice,
hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. (Porov. Lk 1, 48)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave preblahoslavenej
Bohorodičky Panny Márie
posilnil si nás sviatosťou spásy; *
pokorne ťa prosíme, —
daj, aby sme vo večnosti mali podiel na ovocí vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
II. V ADVENTNOM OBDOBÍ

VSTUPNÝ SPEV
Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.
Nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa! (Porov. Iz 45, 8)

Alebo:

Anjel povedal Márii: Našla si milosť u Boha.
Počneš a porodíš syna a bude sa volať Synom Najvyššieho. (Porov. Lk 1, 30 – 32)
 
KOLEKTA
Bože, ty si chcel, aby tvoj Syn
pri anjelovom zvestovaní prijal telo
z lona preblahoslavenej Panny Márie; *
vyznávame, že ona je skutočne
Božou Rodičkou, a pokorne ťa prosíme, —
aby nám vždy pomáhal jej mocný príhovor.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Bože, ty si splnil sľub daný našim otcom
a vyvolil si preblahoslavenú Pannu Máriu
za matku Spasiteľa; *
pomáhaj nám nasledovať
jej príklad pokory, ktorá ti je milá, —
a poslušnosti, ktorá nám priniesla spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi tieto dary
a premeň ich na sviatosť našej spásy,
ktorej predobrazom boli obety našich otcov *
a v ktorej sa obetuje pravý Baránok,
tvoj Syn Ježiš Kristus, —
podivuhodne narodený z Panny.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)
Možno použiť aj prefáciu Adventnú II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. (Porov. Iz 7, 14)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
sviatosť, ktorú sme prijali,
nech je nám stálym dôkazom tvojej milosrdnej lásky; *
a keď s úprimným srdcom uctievame
matku tvojho Syna, prosíme ťa o milosť, —
aby nás jeho vtelenie priviedlo k spáse.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.III. VO VIANOČNOM OBDOBÍ

VSTUPNÝ SPEV
Svätá Mária porodila Krista, večného Kráľa;
v nej sa spája panenská čistota s materskou radosťou; je neporovnateľne veľká medzi ženami. (Porov. Iz 7, 14)

Alebo:

Svätá Panna a Matka, Boh, ktorého nemôže obsiahnuť celý svet,
stal sa človekom v tvojom lone.

KOLEKTA
Bože, narodením tvojho Syna
z preblahoslavenej Panny Márie
poskytol si ľuďom večnú spásu; *
daj, prosíme, aby sme vždy
pociťovali účinky jej orodovania, —
veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života,
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Alebo:

Bože, ty si chcel, aby panenská matka
priviedla na svet tvoje večné Slovo; *
na príhovor preblahoslavenej Panny Márie dopraj,
aby Kristus svojím jasom ožiaril naše temnoty —
a zo svojej plnosti nám daroval radosť a pokoj.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, slávime požehnané dni narodenia
tvojho jednorodeného Syna
z preblahoslavenej Panny Márie; *
dopraj, prosíme, aby nás táto obeta posvätila —
a priviedla nás k znovuzrodeniu v Kristovi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. (Porov. Lk 11, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri dnešnej spomienke
na preblahoslavenú Pannu Máriu *
posilnil si nás Telom a Krvou
tvojho vteleného Slova; —
daj, aby sme touto vznešenou sviatosťou
mali stále účasť na božskom živote tvojho Syna.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.IV. VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

VSTUPNÝ SPEV
Pane, môj nárek si obrátil na tanec a radosťou si ma opásal, aleluja. (Porov. Ž 30, 12)

KOLEKTA
Bože, ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; *
prosíme ťa, —
daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky
Panny Márie dosiahli radosti večného života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Svätý Otče, prijmi našu pokornú obetu,
ktorú ti s radosťou prinášame
pri oslave preblahoslavenej Panny Márie; *
a keďže sa pripájame ku Kristovej obete, —
dopraj, aby nám bola na zemi posilou
a v nebi zárukou večnej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (vo votívnych omšiach sa hovorí a teba pri uctievaní)

SPEV NA PRIJÍMANIE
Raduj sa, panenská Matka, lebo Kristus vstal z hrobu, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave matky tvojho Syna
nasýtil si nás veľkonočnou sviatosťou;*
daj, prosíme, —
aby sme svojím životom oslavovali Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 
Vo Veľkonočnom období možno použiť tiež omšu O Panne Márii, Kráľovnej apoštolov, s. 1506.