KBS
SPOLOČNÉ OMŠE MUČENÍKOV

I. MIMO VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA (pre viacerých mučeníkov | pre jedného mučeníka)
II. VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ (pre viacerých mučeníkov | pre jedného mučeníka)
III. PRE MUČENÍKOV MISIONÁROV (pre viacerých mučeníkov misionárov | pre jedného mučeníka misionára)
IV. PRE PANNU MUČENICU
V. PRE SVÄTÚ ŽENU MUČENICU
 
I. MIMO VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA

A. PRE VIACERÝCH MUČENÍKOV

1

VSTUPNÝ SPEV
V nebi sa radujú duše svätých, ktorí nasledovali Krista; a pretože z lásky k nemu vyliali svoju krv,
s Kristom požívajú šťastie bez konca.
Alebo:
Svätí muži preliali slávnu krv pre Pána, milovali Krista vo svojom živote, pripodobnili sa mu vo svojej smrti,
a preto si zaslúžili korunu víťazstva.

KOLEKTA
Pane, dnes si s úctou pripomíname
víťaznú smrť svätých mučeníkov M. a M.; *
prosíme ťa, vypočuj naše modlitby
a daj nám silu, —
aby sme nasledovali ich vytrvalosť vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Svätý Otče, prijmi dary, ktoré ti prinášame
pri spomienke na svätých mučeníkov, *
a pomáhaj aj nám, —
aby sme neochvejne vyznávali tvoje sväté meno.

Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach
a ja vám dávam kráľovstvo, hovorí Pán,
aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve.
Alebo:
Hľa, odmena svätých je bohatá u Boha: tí, čo umreli pre Krista, budú žiť naveky. (Lk 22, 28 – 30)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, v živote svätých mučeníkov
si nám obdivuhodne priblížil tajomstvo kríža; *
áskavo dopraj, aby sme sa posilnení
touto obetou verne pridŕžali Krista —
a v Cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.2

VSTUPNÝ SPEV
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodil zo všetkých. Pán im ochraňuje všetky kosti, ani jedna sa im nezlomí. (Porov. Ž 34, 20 – 21)
Alebo:
To sú tí, čo prišli z veľkého súženia a oprali si rúcha v Baránkovej krvi. Obetovali svoje telá kvôli Bohu
a zaslúžili si večnú korunu. (Porov. Zjv 7, 14; Dan 3, 95)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
svätým mučeníkom M. a M. si dal milosť,
že mohli trpieť pre Krista; *
ako si im dal odvahu podstúpiť smrť za teba,
tak aj nám slabým láskavo pomáhaj, —
aby sme ťa neohrozene
vyznávali svojím životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
na sviatok tvojich svätých mučeníkov
prijmi túto zmiernu obetu *
a daj, aby nás očistila od hriechov —
a urobila ti milými naše prosby.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí život za svojich priateľov, hovorí Pán. (Porov. Jn 15, 13)
Alebo:
Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí vás prenasledujú!  (Lk 12, 4)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeským chlebom
a v Kristovi si nás urobil jedným telom; *
daj, aby sme sa podľa príkladu
svätých mučeníkov M. a M.
nikdy neodlúčili od tvojho Syna —
a z lásky k nemu premáhali všetky ťažkosti,
pretože nás nesmierne miloval.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


3

VSTUPNÝ SPEV
Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia. (Porov. Ž 37, 39)
Alebo:
Pán ich vyskúšal ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia:
lebo pre Božích vyvolených je pripravená odmena.  (Porov. Múd 3, 6 – 7. 9)

KOLEKTA
Pane, dávaš nám svätú radosť
z víťazstva tvojich mučeníkov M. a M.; *
prosíme ťa, nech nás ich príklad
posilňuje vo viere a v čnostiach —
a ich mocné orodovanie
nech nám dodáva odvahy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Prosíme ťa, Pane, *
nech nám orodovanie svätých
mučeníkov M. a M. získa tvoju priazeň —
a posilní nás vo vyznávaní tvojej pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame pri oslave
mučeníckej smrti svätých M. a M.; *
daj, prosíme, aby nám eucharistická obeta
dala silu prekonávať životné ťažkosti, —
ako týmto mučeníkom
dala vytrvalosť v protivenstvách.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho, hovorí Pán. (Porov. Mk 8, 35)
Alebo:
I keď podľa mienky ľudí pretrpeli muky, nádej vyvolených je plná nesmrteľnosti. (Porov. Múd 3, 4)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, zachovaj v nás svoje dary, *
a čo sme v deň spomienky
na svätých mučeníkov M. a M.
prijali z tvojej štedrosti, —
nech nám prinesie pokoj a spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.


4

VSTUPNÝ SPEV
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. (Porov. Ž 34, 18)
Alebo:
Kvôli zmluve Pána a zákonu Otcov vytrvali svätí Boží v bratskej láske; vládol medzi nimi jeden duch a jedna viera.

KOLEKTA
Bože, napĺňaš nás radosťou z oslavy
víťaznej smrti svätých mučeníkov M. a M.; *
vrúcne ťa prosíme, —
daj, aby sme nasledovali ich odvahu
v utrpení pre tvoje meno.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Bože, ty si dal svätým M. a M. milosť
dosiahnuť víťaznú korunu mučeníkov; *
na ich príhovor a pre ich zásluhy
odpusť nám hriechy —
a osloboď nás od všetkých protivenstiev.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetné dary v deň spomienky
na svätých mučeníkov M. a M.,
ktorým si pre ich hrdinskú vieru
dal svetlo večnej slávy; *
prosíme ťa, odpusť nám hriechy —
daruj nám svoj pokoj.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša,
aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. (2 Kor 4, 11)

OMŠE MUČENÍKOV
Alebo:
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu, hovorí Pán. (Mt 10, 28)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, vznešenou sviatosťou,
ktorú sme prijali pri oslave
svätých mučeníkov M. a M.,
rozmnožuj v nás svoju milosť, *
aby sme sa z ich hrdinského zápasu
naučili trpezlivosti v protivenstvách — 
a dosiahli veniec víťazstva.
Skrze Krista, nášho Pána.


5

VSTUPNÝ SPEV
Svätí mučeníci vyliali krv pre Krista na tejto zemi, preto dosiahli večnú odmenu. (Porov. Múd 3, 1 – 2. 3)
Alebo:
Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, ale oni sú v pokoji. (Mt 10, 28)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
rozmnož v nás vieru,
ktorou si oslávil svätých mučeníkov M. a M.,
keď ju vyznávali až po vyliatie krvi, —
a daj, nech nás nasledovanie tejto viery
urobí spravodlivými pred tvojím pohľadom. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
zhliadni na tieto obetné dary, —
aby sme podľa príkladu svätých M. a M.
slávili a uctievali tajomstvo umučenia tvojho Syna
s úprimnou zbožnosťou. Skrze Krista, nášho Pána.

 
Alebo:

Všemohúci Bože,
táto svätá obeta v deň spomienky
na víťazstvo svätých mučeníkov M. a M. 
nech ustavične rozohňuje naše srdcia ohňom tvojej lásky, *
aby sme dosiahli odmenu prisľúbenú tým, — 
čo ti zostanú verní až do konca.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ani smrť, ani život, ani nijaké stvorenie nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. (Porov. Rim 8, 38 – 39)
Alebo:
Aj všetky vlasy máte na hlave spočítané.
Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. (Mt 10, 30. 31)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave svätých
mučeníkov M. a M. posilnil si nás predrahým
Telom a Krvou svojho jednorodeného Syna; *
vrúcne ťa prosíme o vytrvalú lásku k tebe, —
aby sme žili v tvojej milosti a odhodlane kráčali k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

B. PRE JEDNÉHO MUČENÍKA

1

VSTUPNÝ SPEV
Tento svätec bojoval za Boží zákon až na smrť
a nebál sa hrozieb bezbožných; lebo mal základy na pevnej skale.
Alebo: (Porov. Múd 10, 12) V ťažkom boji mu Pán pomáhal k víťazstvu,
aby poznal, že bohabojnosť je mocnejšia ako všetko ostatné.
 
KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
oslavujeme víťaznú smrť svätého mučeníka M.,
ktorému si dal silu pretrpieť všetky muky; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme aj my víťazne čelili
všetkým útokom nepriateľa.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
posväť tieto dary svojím mocným požehnaním *
a zapáľ v nás oheň svojej lásky, —
ktorou svätý M. prekonal všetky telesné muky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Alebo:

Prosíme ťa, Pane, prijmi dary,
ktoré ti prinášame v deň spomienky
na svätého mučeníka M., *

a dopraj, aby ti boli také milé, —
ako ti bola vzácna obeta jeho života.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, hovorí Pán. (Porov. Mt 16, 24)
Alebo:
Kto stratí svoj život pre mňa, hovorí Pán, nájde ho naveky. (Mt 10, 39)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nám sviatosť, ktorú sme prijali, dá silu ducha, *
ktorá svätého mučeníka M.
urobila verným v tvojej službe —
a víťazom v utrpení.
Skrze Krista, nášho Pána.

2

VSTUPNÝ SPEV
Toto je vskutku mučeník, ktorý sa nebál hrozieb sudcov, vylial pre Kristovo meno svoju krv
a dostal sa do nebeského kráľovstva. (Porov. Fil 3, 8. 10)
Alebo:
Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána, a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, svätému M.
si dal milosť, že za pravdu bojoval až na smrť; *
na jeho príhovor nám pomáhaj,
aby sme z lásky k tebe
znášali všetky protivenstvá —
a zo všetkých síl sa ponáhľali k tebe,
jedinému zdroju života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože,
svojím požehnaním posväť tieto dary *
a posilni nás vo viere, —
ktorú svätý M. dosvedčil svojou krvou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Alebo:

Pane, prinášame ti tieto obetné dary
pri spomienke na svätého mučeníka M., *
ktorého žiadne pokušenie nemohlo odlúčiť —
od jednoty Kristovho tajomného tela.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán.
Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. (Porov. Jn 15, 1. 5)
Alebo:
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán. (Jn 8, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás sviatostným pokrmom; *
prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať
obdivuhodnú vytrvalosť svätého M., —
aby sme si zaslúžili večnú odmenu
pripravenú tým, čo vytrvajú
v dobrom až do konca.
Skrze Krista, nášho Pána.II. VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

A. PRE VIACERÝCH MUČENÍKOV

1

VSTUPNÝ SPEV
Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta, aleluja. (Porov. Mt 25, 34)
Alebo:
Tí, čo sú oblečení do bieleho rúcha, prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi, aleluja. (Porov. Zjv 7, 13 – 14)

KOLEKTA
Všemohúci Bože, svätých mučeníkov M. a M.
si obdaril silou, že za tvoje slovo
a za Ježiša Krista položili život; *
aj nás posilňuj Duchom Svätým,
aby sme verne počúvali tvoje posolstvo —
a statočne vyznávali svoju vieru.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

Alebo:

Bože, ty dávaš svojim verným
stálosť vo viere a silu v slabosti; *
na príhovor mučeníkov M. a M. dopraj
aj nám účasť na smrti a zmŕtvychvstaní
tvojho jednorodeného Syna, —
aby sme v spoločenstve s nimi
dosiahli u teba dokonalú radosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, v deň víťaznej smrti tvojich svätých mučeníkov
ti prinášame obetu, *
v ktorej má pôvod a silu každé mučeníctvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji, aleluja. (Porov. Zjv 2, 7)
Alebo:
Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály, aleluja. (Porov. Ž 33, 1)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, touto Eucharistiou sme oslávili
víťazstvo svätých mučeníkov M. a M.; *
prosíme ťa, pomáhaj duchovne zvíťaziť všetkým,
čo sa posilňujú chlebom života na pozemskej púti, —
aby raz mohli jesť zo stromu života v nebeskej vlasti. Skrze Krista, nášho Pána.2
 
VSTUPNÝ SPEV
Títo svätí zvíťazili pre Baránkovu krv; Krista milovali viac než svoj život, preto s ním kraľujú naveky, aleluja. (Porov. Zjv 12, 11)
Alebo:
Radujte sa, svätí, pred Baránkovým pohľadom;
je pre vás pripravené kráľovstvo od stvorenia sveta, aleluja. (Porov. Mt 25, 34)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech s radosťou oslavujeme
svätých mučeníkov M. a M., *
ktorí neohrozene vyznávali umučenie
a zmŕtvychvstanie tvojho jednorodeného Syna, —
a svoje svedectvo potvrdili vyliatím vlastnej krvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo zhliadni na tieto dary
a posväť ich Duchom Svätým, *
aby v našich srdciach vzbudili takú lásku, —
s akou M. a M. prekonali
všetky útrapy mučeníctva.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sme zomreli s Kristom, s ním budeme aj žiť.
Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať, aleluja. (Porov. 2 Tim 2, 11 – 12)
Alebo:
Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi, aleluja. (Porov. Mt 5, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, v deň spomienky
na svätých mučeníkov M. a M.
jedli sme z toho istého chleba; *
pokorne ťa prosíme,
posilňuj v nás lásku k tebe a k všetkým ľuďom —
a daj nám milosť žiť novým životom.
Skrze Krista, nášho Pána.

B. PRE JEDNÉHO MUČENÍKA

VSTUPNÝ SPEV
Večné svetlo bude svietiť tvojim svätým, Pane, na veky vekov, aleluja. (Porov. 4 Ezd 2, 35)
Alebo:
Toto je muž, ktorého Boh neopustil v deň skúšky; teraz nosí víťaznú korunu,
lebo verne zachovával Pánove prikázania, aleluja.

KOLEKTA
Bože, na slávu svojej Cirkvi
si ozdobil svätého M. korunou mučeníctva; *
daj, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu
nasledovali trpiaceho Spasiteľa, —
a tak si zaslúžili vojsť do večnej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri dnešnej spomienke
na svätého mučeníka M.
prijmi túto obetu zmierenia a chvály, *
aby nám získala odpustenie —
a zaslúžila milosť ustavične ti
vzdávať vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak pšeničné zrno nepadne do zeme
a neodumrie, ostane samo;
ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu, aleluja. (Jn 12, 24)
Alebo:
V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých, aleluja. (Ž 116, 15)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätého mučeníka M.
sme s radosťou prijali tvoje nebeské dary
a slávením Eucharistie
sme zvestovali smrť tvojho Syna; *
daj, prosíme, —
aby sme so svätými mučeníkmi
mali aj účasť na jeho
zmŕtvychvstaní a sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.


III. PRE MUČENÍKOV MISIONÁROV

A. PRE VIACERÝCH MUČENÍKOV MISIONÁROV

VSTUPNÝ SPEV
Nechceme sa chváliť ničím iným,
iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Slovo kríža je Božou mocou pre tých, čo sú na ceste spásy (V.O. aleluja). (Porov. Gal 6, 14; 1 Kor 1, 18)

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
kázaním svätých mučeníkov M. a M.
priviedol si národy k poznaniu
tvojho jednorodeného Syna; *
pokorne ťa prosíme, —
na ich orodovanie
daj týmto národom vytrvalosť vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri spomienke na víťaznú smrť
tvojich svätých mučeníkov M. a M.
vrúcne ťa prosíme, *
aby sme touto obetou dôstojne zvestovali
smrť tvojho jednorodeného Syna, —
ktorý mučeníkov povzbudzuje svojím slovom
a posilňuje svojím príkladom.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo (V.O. aleluja). (Mt 5, 10)
Alebo:
Kto mňa vyzná pred ľuďmi,
toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 10, 32)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeským pokrmom; *
daj, prosíme, aby sme podľa príkladu
svätých mučeníkov M. a M.
ustavične pamätali na lásku
a umučenie tvojho Syna, —
a tak dosiahli blažený pokoj v nebeskej vlasti.
Skrze Krista, nášho Pána.B. PRE JEDNÉHO MUČENÍKA MISIONÁRA
 
VSTUPNÝ SPEV
Tento svätý sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu (V.O. aleluja). (Porov. Fil 2, 30)

KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože,
daj, aby sme s oddanou láskou
nasledovali vieru svätého M., *
ktorý za šírenie evanjelia položil život —
a zaslúžil si veniec mučeníctva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave mučeníctva svätého M. prinášame ti obetné dary; *
láskavo na ne zhliadni
a daj, aby sme svojím životom napodobňovali obetu tvojho Syna na kríži, —
ktorú slávime v tomto tajomstve. Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mk 8, 35)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, dal si nám účasť na nebeskej hostine; *
prosíme ťa, nech nás posilní spomienka
na svätého mučeníka M. —
a nech nás sprevádza jeho orodovanie,
aby sme mohli nasledovať jeho príklad viery.
Skrze Krista, nášho Pána.IV. PRE PANNU MUČENICU

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, udatná panna ako obeta nevinnosti
a čistoty nasleduje Baránka,
ktorý bol pre nás ukrižovaný (V.O. aleluja).
Alebo:
Blahoslavená panna, ktorá zaprela samu seba a vzala svoj kríž, pripodobnila sa Pánovi, panenskému ženíchovi
a kráľovi mučeníkov (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, v dnešný deň nám poskytuješ radosť
z výročnej spomienky na svätú M.; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby sme na jej orodovanie nasledovali
jej žiarivý príklad čistoty a odvahy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave svätej M.
prinášame ti obetné dary
a prosíme, aby ti boli milé, *
ko sa ti páčila jej odvaha, —
s ktorou obetovala svoj život. S
krze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
Baránok, čo je v strede pred trónom,
privedie ich k prameňom vôd života (V.O. aleluja). (Zjv 7, 17)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, v zástupe svätíc si ozdobil svätú M.
korunou panenstva i korunou mučeníctva; *
daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti
statočne premáhali všetko zlo —
a dosiahli nebeskú slávu.
Skrze Krista, nášho Pána.

V. PRE SVÄTÚ ŽENU MUČENICU

VSTUPNÝ SPEV
Nebeské kráľovstvo patrí tým, ktorí pohrdli životom sveta, dosiahli kráľovskú odmenu a oprali si svoje rúcha
v Baránkovej krvi (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, s tvojou pomocou aj slabý človek
môže dosiahnuť hrdinskú odvahu; *
pri oslave svätej M.,
ktorej si dal silu k mučeníctvu,
ťa pokorne prosíme, —
pomáhaj nám na jej orodovanie
prekonať všetky životné ťažkosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri spomienke na nebeské víťazstvo
svätej M. ti s radosťou prinášame dnešnú obetu, *
ktorou ohlasujeme tvoje veľké skutky, —
a tešíme sa, že sme získali jej slávny príhovor.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nemilovali svoj život až na smrť.
Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate (V.O. aleluja). (Zjv 12, 11 – 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, máme nekonečnú radosť z účasti
na tejto sviatosti a zo spomienky na svätú M.; *
pokorne ťa prosíme, dopraj, —
aby sme dôstojne prijímali sviatosť,
ktorú si nám daroval.
Skrze Krista, nášho Pána.