O PREBLAHOSLAVENEJ PANNE MÁRII I
 
O materstve blahoslavenej Panny Márie
 
 
Táto prefácia sa používa v omšiach o preblahoslavenej Panne Márii. Na vyznačenom mieste sa pridá dôvod oslavy, ako sa udáva v omšiach jednotlivých sviatkov.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a teba (pri uctievaní...)
preblahoslavenej Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať.
Veď ona počala tvojho jednorodeného Syna,
Duchom Svätým zatônená,
a v ustavičnej sláve panenstva
porodila svetu večné svetlo,
Ježiša Krista, nášho Pána.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli,
klaňajú sa jej panstvá,
chvejú sa pred ňou mocnosti.
Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni
ťa oslavujú spoločným plesaním.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď v pokornej úcte voláme:

Svätý, svätý, svätý...