KBS
SPOLOČNÉ OMŠE SVÄTÝCH MUŽOV A SVÄTÝCH ŽIEN
 

I. PRE VŠETKÝCH SVÄTÝCH MUŽOV A ŽENY (pre viacerých svätých | pre jedného svätého)
II. PRE MNÍCHOV A REHOĽNÍKOV (pre opáta | pre mnícha | pre mníšku | pre rehoľníkov)
III. PRE TÝCH, ČO KONALI SKUTKY MILOSRDENSTVA
IV. PRE VYCHOVÁVATEĽOV
V. PRE SVÄTÉ ŽENY


 
Nasledujúce omšové formuláre označené nadpisom pre určitú skupinu svätých sa použijú pre svätých tejto skupiny. Ostatné možno brať pre všetky skupiny svätých.

I. PRE VŠETKÝCH SVÄTÝCH MUŽOV A ŽENY
 
A. PRE VIACERÝCH SVÄTÝCH

1
 
VSTUPNÝ SPEV
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria (V.O. aleluja). (Porov. Ž 145, 10 – 11)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
oslávením svojich svätých
nám dávaš stále nové dôkazy svojej lásky; *
vrúcne ťa prosíme, —
daj, aby sme na ich orodovanie
a podľa ich príkladu verne nasledovali
tvojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo vypočuj naše prosby *
a ochraňuj nás na orodovanie svojich svätých, —
aby sme ti pri oltári vzdávali dôstojnú úctu.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE 
Spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou
a v radosti sa veseliť (V.O. aleluja). (Porov. Ž 68, 4)
Alebo: 
Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť; veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu,
a bude ich obsluhovať (V.O. aleluja). (Lk 12, 37)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Otec všetkej útechy a pokoja,
dopraj svojmu ľudu, *
ktorý sa na sviatok svätého M.
zišiel chváliť tvoje meno, —
aby prijatá sviatosť tvojho jednorodeného Syna
bola pre všetkých zálohom večnej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho, a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné (V.O. aleluja). (Porov. Ž 64, 11)

KOLEKTA
Bože, ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme; *
prosíme ťa, zľutuj sa nad nami —
a príkladom svojich svätých
posilni v nás lásku k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
nech ti je milá obeta,
ktorú s pokorou prinášame
k úcte tvojich svätých, * a
by nás očistila —
a posvätila na tele i na duši.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán;
a kde som ja, tam bude aj môj služobník (V.O. aleluja). (Porov. Jn 12, 26)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave blaženej smrti tvojich svätých posilnil si nás sviatostným pokrmom; *
daj, aby sme raz požívali večné dobrá, —
na ktorých nám už dávaš účasť touto sviatosťou. Skrze Krista, nášho Pána.

3

VSTUPNÝ SPEV
Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať (V.O. aleluja). (Porov. Ž 92, 13 – 14)

KOLEKTA
Pane, nech nám svätí M. a M.,
ktorých sviatok nábožne slávime,
vyprosia tvoju pomoc, *
aby sme s nimi mali účasť na večnej sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame dary na tvoj oltár
a prosíme ťa, daj nám vrúcnu oddanosť tebe, *
akou si obdaril svätých M. a M., —
aby sme s čistou mysľou a s horlivým srdcom
slávili tebe milú a nám prospešnú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán (V.O. aleluja).

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nám slúži na spásu sviatosť,
ktorú sme prijali, —
a nech nás posilňuje svetlom tvojej pravdy.
Skrze Krista, nášho Pána.


4

VSTUPNÝ SPEV
Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou. Bude ako strom zasadený pri vode,
ktorý k potoku vystiera korene;
nebude sa báť, keď príde horúčosť (V.O. aleluja). (Jer 17, 7 – 8)
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože, príkladmi svojich svätých
nás povzbudzuješ k lepšiemu životu; *
preto ťa prosíme, pomáhaj nám
napodobňovať skutky svätých M. a M., —
ktorých pamiatku dnes slávime.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, v deň oslavy tvojich svätých
kladieme na oltár obetné dary
a vrúcne ťa prosíme, *
aby táto obeta prispela k tvojej väčšej sláve —
a nám získala hojnú milosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás, hovorí Pán. Ostaňte v mojej láske (V.O. aleluja). (Jn 15, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
daj, aby nám vznešené tajomstvá,
ktoré sme slávili v deň pamiatky tvojich svätých, —
priniesli spásu a večný pokoj.
Skrze Krista, nášho Pána.


B. PRE JEDNÉHO SVÄTÉHO

1

VSTUPNÝ SPEV
Pane, z tvojej sily sa spravodlivý raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy;
vyplnil si túžbu jeho srdca (V.O. aleluja).(Porov. Ž 21, 2 – 3)

KOLEKTA
Bože, vo svojich svätých
dávaš nám slabým vzor a ochranu,
aby si nám uľahčil cestu k spáse; *
pri oslave nebeských narodenín svätého M.
pokorne ťa prosíme, —
pomáhaj nám kráčať k tebe podľa jeho príkladu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetné dary
pri spomienke na svätého M. *
a prosíme ťa, —
aby si nám pre zásluhy tejto obety
udelil dar jednoty a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Porov. Mt 16, 24)

Alebo pre tých, čo zastávali verejný úrad:

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo
a toto všetko dostanete navyše, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 6, 33)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, sviatosť, ktorú sme prijali
v deň oslavy svätého M., *
nech posvätí naše mysle a srdcia, —
aby sme raz dosiahli plnú účasť
na tvojom božskom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Zákon pravdy bol v jeho ústach
a na jeho perách sa nenašla neprávosť; pokojne a spravodlivo kráčal s Bohom
a mnohých odvrátil od hriechu (V.O. aleluja). (Mal 2, 6)

KOLEKTA
Bože, ty jediný si svätý
a bez tvojej pomoci nikto nemôže byť dobrý; *
dopraj nám na príhovor svätého M. tak žiť, —
aby sme mohli vojsť do slávy,
ktorú si nám pripravil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, na sviatok svätého M. ti prinášame dary *
a prosíme ťa, aby nás
táto svätá obeta zmierila s tebou —
a pomohla nám dosiahnuť spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha; blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi (V.O. aleluja). (Mt 5, 8 – 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás sviatostným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme, daj, aby nám obeta,
ktorú sme slávili na sviatok svätého M., —
stále pomáhala na ceste k spáse.
Skrze Krista, nášho Pána.


II. PRE MNÍCHOV A REHOĽNÍKOV

A. PRE OPÁTA
 
VSTUPNÝ SPEV
Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať (V.O. aleluja). (Porov. Ž 92, 13 – 14)
Alebo: 
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne;
v jeho srdci je zákon Boží (V.O. aleluja). (Ž 37, 30 – 31)

KOLEKTA
Pane, vo svätom opátovi M. dal si nám
vzor dokonalého života podľa evanjelia; *
vrúcne ťa prosíme, —
daj, aby sme uprostred pominuteľných vecí
celým srdcom túžili po nebeských dobrách.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pristupujeme k tvojmu oltáru *
a prosíme ťa, daj nám ducha nábožnosti,
ktorým horel svätý opát M., —
aby sme ti v čistote srdca a zápale lásky
mohli prinášať dôstojnú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Verný a múdry správca, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm (V.O. aleluja). (Porov. Lk 12, 42)
Alebo:
Kto je medzi vami najväčší,
bude vaším služobníkom, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 23, 11)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech prijatá sviatosť obnoví naše srdcia, *
aby sme podľa príkladu svätého opáta M.
poznávali nielen veci pozemské, ale i nebeské, —
a tak dosiahli večnú slávu s Kristom.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


B. PRE MNÍCHA 

VSTUPNÝ SPEV
Tam, kde bratia spolu oslavujú Boha,
tam Pán dá požehnanie (V.O. aleluja). (Porov. Ž 71, 8. 23)
Alebo: 
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou,
aby som ťa mohol velebiť; jasať budú moje pery, keď ti zaspievam (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, ty si svojho služobníka, svätého M.,
milostivo povolal nasledovať Krista; *
prosíme ťa, na jeho príhovor dopraj, —
aby sme pomocou sebazapierania priľnuli k tebe celým srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame na spásu tvojho ľudu, *
a na príhovor svätého M. dopraj,
aby nám táto obeta pomohla premáhať pokušenia —
a dôjsť do nebeského kráľovstva.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci,
s vytrvalosťou prinášajú úrodu (V.O. aleluja). (Porov. Lk 8, 15)
Alebo:
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, bez prestania ťa budú velebiť (V.O. aleluja). (Porov. Ž 84, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, *
dopraj, aby sme pod mocnou ochranou
svätého M. čerpali silu
z tejto najsvätejšej sviatosti —
a žili vždy v pokoji.
Skrze Krista, nášho Pána.

C. PRE MNÍŠKU

VSTUPNÝ SPEV
Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.
Úfam v Božie milosrdenstvo navždy a naveky (V.O. aleluja). (Porov. Ž 52, 10)
Alebo:
Zavrhujem kráľovstvá sveta a všetky krásy života pre lásku môjho Pána Ježiša Krista, ktorého som videla, ktorého som milovala
a v ktorého som uverila (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, ty si svoju služobnicu, svätú M.,
povolal, aby vo všetkom
hľadala predovšetkým teba; *
daj, prosíme, aby sme ti na jej príhovor
a podľa jej príkladu slúžili
s čistým a pokorným srdcom, —
a tak raz prišli do tvojej večnej slávy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri spomienke na svätú M.
ti prinášame obetné dary *
a prosíme ťa, buď nám
stále útechou v tomto živote, —
aby sme nestrácali nádej
na prisľúbenú večnosť. Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi (V.O. aleluja). (Ž 45, 2)
Alebo:
Potrebné je len jedno; vybrala si lepší podiel, ktorý sa jej neodníme (V.O. aleluja). (Lk 10, 42)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás spásonosnou sviatosťou; *
pokorne ťa prosíme,
na príhovor svätej M. nám pomáhaj
stále viac sa primknúť ku Kristovi, —
aby sme dosiahli účasť na kráľovstve jeho milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

D. PRE REHOĽNÍKOV

1

VSTUPNÝ SPEV
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, ty mi dávaš znamenité dedičstvo (V.O. aleluja). (Porov. Ž 16, 5)
Alebo o rehoľníčke:

Pán si ju zasnúbil naveky, vo viere a milosrdenstve (V.O. aleluja). (Porov. Oz 2, 21 – 22)

KOLEKTA
Bože, s tvojou pomocou svätý(á) M.
vytrvalo nasledoval(a) Ježiša Krista
v chudobe a poníženosti; *
pomáhaj nám na jeho (jej) orodovanie
verne kráčať vo svojom povolaní, —
aby sme dospeli k dokonalosti,
ktorej vzor si nám ukázal vo svojom Synovi.
Lebo on je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Láskavý Bože, ty si vo svätom M. (svätej M.)
pretvoril starého človeka
na človeka nového podľa svojho srdca; *
prosíme ťa, pretvor aj nás na nových ľudí, —
aby sme ti mohli dôstojne priniesť
túto obetu zmierenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Veru, hovorím vám: Vy, čo ste opustili všetko a išli ste za mnou, stonásobne viac dostanete a budete dedičmi večného života (V.O. aleluja). (Porov. Mt 19, 27 – 29)
Alebo o rehoľníčke:
Pán je môj podiel; dobrý je k človeku, ktorý ho hľadá (V.O. aleluja). (Porov. Nár 3, 24 – 25)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, pôsobením tejto sviatosti
veď nás cestou svojej lásky,
ako si viedol svätého M. (svätú M.), *
a dobré dielo, ktoré si v nás začal, —
priveď k zavŕšeniu v deň príchodu Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.2

VSTUPNÝ SPEV
Toto sú svätí, ktorí dostali požehnanie od Pána
a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa,
lebo toto je pokolenie tých, čo hľadajú Pána (V.O. aleluja). (Porov. Ž 24, 5 – 6)
 
Alebo:
Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár (V.O. aleluja). (Porov. Ž 105, 3 – 4)

KOLEKTA
Bože, ty si svätého M. (svätú M.) povolal,
aby úsilím o dokonalú lásku
už na tomto svete hľadal(a) tvoje kráľovstvo; *
na jeho (jej) príhovor nás posilňuj, —
aby sme s duchovnou radosťou
napredovali na ceste lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech sú ti milé dary,
ktoré pri spomienke na svätého M. (svätú M.)
s oddanosťou kladieme na tvoj oltár; *
pomáhaj nám, aby sme sa odpútali
od pozemských vecí —
a nachádzali bohatstvo len v tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu (V.O. aleluja). (Ž 34, 9)
Alebo:
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo (V.O. aleluja). (Mt 5, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, touto sviatosťou
nám poskytuješ pomoc a silu; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme podľa príkladu svätého M. (svätej M.)
hľadali predovšetkým teba —
a v tomto svete žili ako noví ľudia.
Skrze Krista, nášho Pána.

III. PRE TÝCH, ČO KONALI SKUTKY MILOSRDENSTVA

VSTUPNÝ SPEV
Poďte, požehnaní môjho Otca, hovorí Pán;
bol som chorý a navštívili ste ma.
Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili (V.O. aleluja).  (Porov. Mt 25, 34. 36. 40)
Alebo:
Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť (V.O. aleluja). (Ž 112, 9)

KOLEKTA
Bože, ty si svoju Cirkev poučil,
že všetky tvoje prikázania
sú zahrnuté v láske k tebe a k blížnemu; *
daj, aby sme podľa príkladu svätého M. (svätej M.)
konali skutky milosrdenstva —
a boli raz pripočítaní
k požehnaným v tvojom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi naše dary,
keď slávime nevýslovné dielo lásky tvojho Syna, —
a daj, aby sme podľa príkladu
svätého M. (svätej M.) napredovali
v láske k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
kto položí svoj život za svojich priateľov (V.O. aleluja). (Porov. Jn 15, 13)
Alebo:
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,
ak sa budete navzájom milovať, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Porov. Jn 13, 35)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás sviatostným pokrmom; *
vrúcne ťa prosíme, pomáhaj nám nasledovať
príklad svätého M. (svätej M.),
ktorý(á) ti slúžil(a) s neúnavnou oddanosťou —
a tvojmu ľudu sa venoval(a) s veľkou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Alebo:

Pane, spásonosnou sviatosťou,
ktorú sme prijali, nám dávaš duchovnú radosť; *
pokorne ťa prosíme,
aj, aby sme nasledovali svätého M. (svätú M.) v láske —
a spolu s ním (s ňou) si zaslúžili účasť na večnej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.

IV. PRE VYCHOVÁVATEĽOV

VSTUPNÝ SPEV 
Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im,
lebo takým patrí Božie kráľovstvo, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Porov. Mk 10, 14) 
Alebo: 
Kto zachová prikázania a tak bude aj učiť,
ten bude v nebeskom kráľovstve veľký, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Porov. Mt 5, 19)

KOLEKTA
Bože, ty si vzbudil vo svojej Cirkvi
svätého M. (svätú M.), aby svojim blížnym
ukazoval(a) cestu spásy; *
pomáhaj nám podľa jeho (jej) príkladu
verne nasledovať Krista, nášho Učiteľa, —
aby sme mohli so svojimi bratmi a sestrami
dôjsť k tebe do večnej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, dobrotivo prijmi obetné dary svojho ľudu
v deň oslavy svätého M. (svätej M.); *
nech nás táto vznešená obeta posilňuje, —
aby sme dobrými skutkami
vydávali pred svetom svedectvo o tvojej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sa neobrátite a nebudete ako deti,
nevojdete do nebeského kráľovstva, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 18, 3) 
Alebo:
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách,
ale bude mať svetlo života, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Jn 8, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
nech nám sväté prijímanie dodáva silu, *
aby sme si podľa príkladu svätého M. (svätej M.)
zachovali v srdci svetlo tvojej pravdy a bratskú lásku — a prejavovali ju aj skutkami.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
V. PRE SVÄTÉ ŽENY
 


1

VSTUPNÝ SPEV
Žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.
Jej deti vstávajú a dobrorečia jej a jej muž ju chváli (V.O. aleluja). (Porov. Prís 31, 30. 28)
Alebo: 
Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera; neje z chleba lenivosti (V.O. aleluja). (Porov. Prís 31, 20. 27)
 
KOLEKTA
Bože, pri výročnej oslave svätej M.
nás napĺňaš duchovnou radosťou; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám aj nasledovať
príklad jej svätého života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo (o viacerých ženách):

Všemohúci Bože,
vo svätých M. a M.
si nám dal spasiteľný príklad; *
daj, prosíme, —

aby nám ich mocný príhovor zaistil tvoju pomoc.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, v deň oslavy svätej M.
prinášame dary na tvoj oltár *
a pokorne prosíme, —
aby nám táto presvätá obeta
získala odpustenie a priniesla spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nebeské kráľovstvo sa podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.
Keď nájde veľmi cennú perlu, ide,
predá všetko, čo má, a kúpi ju (V.O. aleluja). (Porov. Mt 13, 45 – 46)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
osvecuj a oduševňuj nás vznešenou sviatosťou,
ktorú sme prijali v deň oslavy svätej M., *
aby sme stále horeli túžbou po svätých veciach —
a ochotne konali dobré skutky.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, múdra žena, ktorá si usporiadala dom;
bála sa Pána a kráčala správnou cestou (V.O. aleluja). (Porov. Prís 14, 1 – 2)

KOLEKTA
Bože, sláva ponížených, ty si obdaril
svätú M. vynikajúcou trpezlivosťou a láskou; *
pre jej zásluhy a na jej orodovanie nám daj silu,
aby sme vytrvalo niesli svoj kríž —
a milovali ťa celým srdcom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Pane, naplň nás duchom múdrosti a lásky,
ktorým si obdaril svoju služobnicu M.; *
pomáhaj nám verne ti slúžiť
podľa jej príkladu, —
aby sa ti páčila naša viera i naše skutky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na dary svojho ľudu,
ktoré ti predkladáme v deň spomienky na svätú M., *
a dopraj, aby nám sila obety, ktorú slávime, —
pomáhala na ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka, hovorí Pán (V.O. aleluja). (Mt 12, 50)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave svätej M.
zahrnul si nás svojimi darmi; *
prosíme ťa, nech sviatostná milosť zotrie naše viny —
a posilní nás na životnej ceste.
Skrze Krista, nášho Pána.