Vlastné omše svätých november


1. novembra
VŠETKÝCH SVATÝCH
Slávnosť
 
VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa všetci v Pánovi,
lebo dnes slávime sviatok na počesť všetkých svätých.
Z ich oslávenia sa radujú anjeli a spolu s nimi velebia Syna Božieho.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
doprial si nám radosť, že dnešným sviatkom
môžeme osláviť zásluhy všetkých tvojich svätých; *
vrúcne ťa prosíme, —
na príhovor toľkých orodovníkov
zahrň nás svojou milosrdnou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech sú ti milé obetné dary
na počesť všetkých svätých,
ktorí už dosiahli nehynúcu blaženosť v nebi; *
dopraj, aby sme pocítili, —
že nám účinne pomáhajú na ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


PREFÁCIA
O sláve nebeského mesta Jeruzalema

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo dnes oslavujeme nebeský Jeruzalem,
tvoje sväté mesto, našu večnú vlasť,
kde ti neprestajne spieva na chválu
plesajúci zástup našich svätých bratov a sestier.
Za nimi sa radostne ponáhľame
na našej pozemskej púti, vedení svetlom viery,
a tešíme sa z veľkej slávy
týchto vyvolených členov Cirkvi,
ktorých nám dávaš ako pomoc v našej slabosti
a vzor svätého života.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými zvelebujeme
a voláme na tvoju slávu:
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 8 – 10)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, dnešným sviatkom všetkých svätých
oslavujeme teba, prameň všetkej svätosti; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme ťa nadovšetko milovali, —
a tak mohli prejsť od sviatostného stola pútnikov
k nebeskej hostine v spoločenstve tvojich svätých.
Skrze Krista, nášho Pána.


2. novembra
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
 
Z týchto omšových formulárov si celebrant môže vybrať ľubovoľne.*

Keď 2. novembra padne na nedeľu, omša je zo Spomienky na všetkých zosnulých veriacich.

1
VSTUPNÝ SPEV
Ako Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych,
tak Boh tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo ako všetci umierajú v Adamovi,
tak zasa všetci ožijú v Kristovi. (Porov. 1 Sol 4, 14; 1 Kor 15, 22)
 
* V tento deň môže každý kňaz sláviť tri omše, pri zachovaní ustanovení Benedikta XV. v apoštolskej konštitúcii Incruentum altaris sacrificium, 10. augusta 1915: AAS 7 (1915) s. 401 – 404.
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
vypočuj naše prosby a oživuj našu vieru
v tvojho Syna, ktorý vstal z mŕtvych, *
aby v nás rástla nádej, —
že aj našich zosnulých vzkriesiš k večnému životu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo zhliadni na naše obetné dary *
a všetkých svojich zosnulých služobníkov
prijmi do slávy svojho Syna, —
s ktorým aj nás spája táto sviatosť lásky.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O zosnulých

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán.
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. (Porov. Jn 11, 25 – 26)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi do vlasti svetla a pokoja
všetkých svojich zosnulých služobníkov, —
za ktorých sme slávili túto veľkonočnú sviatosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania

2

KOLEKTA
Bože, svetlo veriacich a život spravodlivých, tvoj Syn nás vykúpil
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním; *
zmiluj sa nad svojimi zosnulými služobníkmi, ktorí verili vo vzkriesenie z mŕtvych, —
a odmeň ich večnou blaženosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci a milosrdný Bože,
prosíme ťa za tvojich zosnulých služobníkov,
ktorých si obmyl vodou krstu; *
v tejto obete zotri ich viny Kristovou krvou —
a dokonale ich očisti svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O zosnulých

SPEV NA PRIJÍMANIE
Svetlo večné nech im svieti, Pane,
v spoločenstve tvojich svätých, veď si dobrotivý. (Porov. 4 Ezd 2, 35. 34)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatosť
tvojho jednorodeného Syna,
ktorý za nás zomrel na kríži
a slávne vstal z mŕtvych; *
týmto tajomstvom nášho vykúpenia
očisti svojich zosnulých služobníkov, —
aby sa radovali z daru budúceho vzkriesenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 

3

VSTUPNÝ SPEV
Boh, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych,
oživí aj naše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva v nás. (Porov. Rim 8, 11)
 
KOLEKTA
Bože, ty si povýšil do nebeskej slávy
svojho jednorodeného Syna, víťaza nad smrťou; *
daj svojim zosnulým služobníkom
účasť na Kristovom víťazstve nad smrťou, —
aby mohli večne hľadieť na teba,
svojho Stvoriteľa a Záchrancu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi tieto obetné dary
za všetkých svojich služobníkov, čo zosnuli v Kristovi, *
a pre túto vznešenú obetu vysloboď ich z moci smrti —
a voveď do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O zosnulých

SPEV NA PRIJÍMANIE
Očakávame Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista; on pretvorí naše úbohé telo,
aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Porov. Flp 3, 20 – 21)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, mocou sviatosti, ktorú sme prijali,
zahrň svojich zosnulých služobníkov
svojím milosrdenstvom; *
a keďže si ich už obdaril krstnou milosťou, —
daruj im plnosť večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

 

3. novembra
SV. MARTINA DE PORRES, REHOĽNÍKA

Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, svätého Martina si priviedol
po ceste pokory do nebeskej slávy; *
daj, aby sme nasledovali jeho žiarivý príklad, —
a tak dosiahli s ním účasť na nebeskej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
4. novembra
SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
zachovaj vo svojom ľude ducha,
ktorým si naplnil svätého biskupa Karola, *
aby sa tvoja Cirkev stále obnovovala,
stávala sa čoraz podobnejšou Kristovi, —
a tak sprítomňovala svetu tvár tvojho Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
zhliadni na obetné dary,
ktoré ti kladieme na oltár
v deň spomienky na svätého Karola,
bedlivého pastiera, ktorý vynikal v čnostiach, —
a mocou tejto obety pomôž aj nám
prinášať ovocie pravého kresťanského života.
Skrze Krista, nášho Pána.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech nám sviatosť,
ktorú sme prijali, dá silu ducha, *
ktorá svätého Karola
urobila verným v kňazskej službe —
a neúnavným v láske k blížnym.
Skrze Krista, nášho Pána.


9. novembra
VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY
Sviatok
 
V samotnej bazilike sa berie príslušná omša zo spoločnej časti posviacky chrámu

VSTUPNÝ SPEV
Videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta,
ozdobená pre svojho ženícha. (Porov. Zjv 21, 2)
Alebo:
Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!
A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. (Porov. Zjv 21, 3)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.
 
KOLEKTA
Bože, zo živých a vybraných kameňov
si pripravuješ svoj večný príbytok; *
rozmnož vo svojej Cirkvi
ducha milosti, ktorého si jej poslal, —
aby sa vzrastom tvojho veriaceho ľudu budoval nebeský Jeruzalem.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:
Bože, ty Cirkev nazývaš svojou nevestou; *
daj, aby ľud slúžiaci
tvojmu menu tebe sa klaňal,
teba miloval a nasledoval —
a pod tvojím vedením
dosiahol prisľúbenú nebeskú blaženosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Ak tento sviatok pripadne na nedeľu, prednáša sa Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi naše obetné dary a dopraj, * aby sme v tvojom svätom chráme
s úžitkom prijímali sviatosti —
a dosiahli milosti, o ktoré ťa prosíme. Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve Cirkvi, ktorá je Kristovou nevestou a chrámom Ducha Svätého
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo prebývaš v svätom dome modlitby
ako štedrý darca,
aby si z nás ustavičným pôsobením svojej milosti
budoval chrám Ducha Svätého,
ktorého okrasou je náš príkladný život.
Veď rukou budovaný chrám predstavuje Cirkev,
ktorú neprestajne posväcuješ 
ako Kristovu nevestu,
aby bola radostnou matkou mnohých detí
a došla s nimi do tvojej slávy v nebi.
Preto ťa so všetkými
anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva. (Porov. 1 Pt 2, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty si zo svojej Cirkvi na zemi
urobil obraz nebeského Jeruzalema; *
vrúcne ťa prosíme,
pôsobením sviatosti, ktorú sme prijali,
utváraj z nás živý chrám svojej milosti, —
aby sme mohli vojsť do príbytku tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
10. novembra
SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Pán uzavrel s ním zmluvu pokoja,
postavil ho na čelo svojho ľudu a dal mu kňazskú hodnosť naveky. (Porov. Sir 45, 30)
 
KOLEKTA
Bože, svojej Cirkvi si dal pevný základ na skale, ktorou je Peter,
a nikdy nedovolíš, aby ju
premohli pekelné mocnosti; *
na príhovor svätého pápeža Leva Veľkého
posilňuj ju v pravej viere —
a zachovaj v jednote a pokoji.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
pre túto svätú obetu osvecuj svoju Cirkev, *
aby sa tvoj ľud vzmáhal po celej zemi —
a aby ti bola milá služba duchovných pastierov.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Peter povedal Ježišovi: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal: Ty si Peter
a na tejto skale postavím svoju Cirkev. (Mt 16, 16. 18)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás sviatostným pokrmom; *
prosíme ťa, láskavo spravuj
svoju Cirkev mocnou rukou, —
aby ti mohla slúžiť v pravej slobode
a zachovávala neporušenú vieru.
Skrze Krista, nášho Pána.


11. novembra
SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV 
Povolám si verného kňaza,
ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa môjho zmýšľania, hovorí Pán. (Porov. 1 Sam 2, 35)

KOLEKTA
Bože, svätý biskup Martin
ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou; *
aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, —
aby nás ani smrť, ani život
nemohli odlúčiť od tvojej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane a Bože náš, posväť tieto dary, ktoré ti s radosťou prinášame
pri spomienke na svätého Martina; * nech nás táto obeta posilní, —
aby sme v šťastí i v protivenstvách kráčali správnou cestou.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Pán. (Porov. Mt 25, 40)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás sviatosťou jednoty; * pomáhaj nám ochotne plniť tvoju vôľu
a úplne sa ti odovzdať ako svätý Martin, —
aby sme sa mohli tešiť, že patríme celkom tebe. Skrze Krista, nášho Pána.


12. novembra
SV. JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Kvôli zmluve Pána a zákonu Otcov
vytrvali svätí Boží v bratskej láske;
vládol medzi nimi jeden duch a jedna viera.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, daj svojej Cirkvi Ducha lásky,
ktorý svätému Jozafátovi dal silu
položiť život za svoj ľud; *
na jeho príhovor naplň i nás tým istým Duchom, —
aby sme sa nebáli obetovať aj život za svojich bratov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože,
svojím požehnaním posväť tieto dary *
a posilni nás vo viere, —
ktorú svätý Jozafát dosvedčil svojou krvou.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto stratí svoj život pre mňa, hovorí Pán, nájde ho naveky. (Mt 10, 39)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nám táto obetná hostina *
dá ducha sily a pokoja, —
aby sme podľa príkladu svätého Jozafáta vedeli ochotne obetovať
aj život za česť a jednotu Cirkvi.
Skrze Krista, nášho Pána.


15. novembra
SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, svätého biskupa Alberta
si vyznačil tým, že ľudskú vedu
uviedol do súladu so zjavenou pravdou; *
dopraj nám kráčať v šľapajach tohto učiteľa, —
aby nám pokrok vo vede pomáhal
lepšie poznávať a vrúcnejšie milovať teba.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


16. novembra
SV. MARGITY ŠKÓTSKEJ
Spoločná omša svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva.

KOLEKTA
Bože, do srdca svätej Margity
si vložil veľkú lásku k chudobným; *
daj, prosíme, —
aby sme na jej orodovanie
a podľa jej príkladu
vo svete sprítomňovali tvoju dobrotu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. GERTRÚDY, PANNY
Spoločná omša panien alebo svätých: pre mníšku.

KOLEKTA
Bože, v panenskom srdci svätej Gertrúdy
pripravil si pre seba milý príbytok; *
na jej orodovanie rozptýľ
temnoty nášho srdca
a osvieť nás svojím svetlom, —
aby sme s radosťou cítili,
že v nás prebývaš a pôsobíš.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


17. novembra
SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY
Spomienka

Spoločná omša svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva.

KOLEKTA
Bože, svätej Alžbete si udelil milosť,
že v chudobných videla
a uctievala samého Krista; *
na jej orodovanie dopraj aj nám, —
aby sme s neúnavnou láskou
pomáhali chudobným a trpiacim.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
18. novembra
VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

VSTUPNÝ SPEV
Urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
Na tvoje meno budú pamätať vo všetkých pokoleniach. Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov. (Porov. Ž 45, 17 – 18)

KOLEKTA
Pane, neprestajne poskytuj svojej Cirkvi
ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, *
ktorí jej prví ohlasovali evanjelium; —
daj, aby na ich príhovor rástla
v tvojej milosti až do konca vekov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti dary svojej oddanosti
a vrúcne ťa prosíme, *
aby sme zachovali neporušenú náuku, —
ktorú nám odovzdali
svätí apoštoli Peter a Pavol.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, ty máš slová večného života;
a my sme uverili a spoznali, že ty si Mesiáš, Boží Syn. (Porov. Jn 6, 69. 70)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby tvoj ľud, nasýtený
nebeským chlebom,
s radosťou prežíval spomienku
na svätých apoštolov Petra a Pavla, —
ktorých si mu dal za pastierov a ochrancov.
Skrze Krista, nášho Pána.


21. novembra
OBETOVANIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Spomienka
 
Spoločná omša preblahoslavenej Panny Márie

KOLEKTA
Pane, dnes si s úctou spomíname na najsvätejšiu Pannu Máriu; *
na jej orodovanie ťa prosíme, —
dopraj, aby sme mohli mať účasť na plnosti tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


22. novembra
SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Bože, každoročne nás potešuješ oslavou svätej Cecílie; *
dopraj, prosíme, —
aby nám jej život bol príkladom
a svedectvom pôsobenia Krista, tvojho Syna, vo svojich služobníkoch.
Lebo on je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


23. novembra
SV. KLIMENTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
obdivuhodná sila všetkých svätých,
naplň nás radosťou pri spomienke
na svätého Klimenta,
Kristovho kňaza a mučeníka; *
veď on nielen slávil tajomstvo viery,
ale vydal o ňom aj svedectvo svojou krvou, —
a evanjelium, ktoré hlásal slovom,
potvrdzoval skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. KOLUMBÁNA, OPÁTA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo spoločná omša svätých: pre opáta.

KOLEKTA
Bože, vo svätom Kolumbánovi
si obdivuhodne spojil horlivosť v šírení
evanjelia s láskou k mníšskemu životu; *
na jeho orodovanie nám pomáhaj,
aby sme podľa jeho príkladu
vo všetkom hľadali iba teba —
a snažili sa o rozvoj veriaceho ľudu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


24. novembra
SV. ANDREJA DUNG-LAKA, KŇAZA, A SPOLOČNIKOV, MUČENÍKOV
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Nechceme sa chváliť ničím iným,
iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Lebo slovo kríža je pre nás,
čo sme na ceste spásy, Božou mocou. (Porov. Gal 6, 14; porov. 1 Kor 1, 18)

KOLEKTA
Bože, prameň a pôvodca každého otcovstva, ty si urobil svätých mučeníkov
Andreja a jeho spoločníkov vernými
krížu tvojho Syna až po vyliatie krvi; *
daj, nech na ich príhovor
šírime tvoju lásku medzi bratmi, —
aby sme sa mohli volať a byť tvojimi synmi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Svätý Otče, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame pri spomienke umučenia svätých mučeníkov; *
daj, aby sme ti uprostred protivenstiev nášho života zostali vždy verní —
a aby sme sa sami stali tebe milou obetou.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 10)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri spomienke na svätých mučeníkov
nasýtil si nás z jedného chleba; *
pokorne ťa prosíme, daj, aby sme zostali jednomyseľní v tvojej láske —
a dosiahli večnú odmenu trpezlivosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


25. novembra
SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, PANNY A MUČENICE
 
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si svojmu ľudu dal
svätú pannu a mučenicu Katarínu; *
dopraj, aby sme sa na jej príhovor
utvrdzovali vo viere —
a horlivo pracovali na jednote Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 

30. novembra
SV. ONDREJA, APOŠTOLA
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán videl pri Galilejskom mori dvoch bratov, Petra a Ondreja, a povolal ich:
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Porov. Mt 4, 18 – 19)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane, svojej Cirkvi si dal
svätého apoštola Ondreja
za ohlasovateľa viery a duchovného pastiera; *
vypočuj naše prosby —
a daj, aby sme vždy
cítili účinky jeho orodovania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
na sviatok svätého Ondreja
prinášame ti obetné dary; *
nech sa ti páčia, keď ich predkladáme, —
a nech nás posilnia,
keď ich premenené prijmeme.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ondrej povedal svojmu bratovi Šimonovi:
Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. (Porov. Jn 1, 41 – 42)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilni nás týmto svätým prijímaním, *
aby sme podľa príkladu
svätého apoštola Ondreja
s láskou nasledovali ukrižovaného Krista, —
a tak sme mohli dosiahnuť slávu vzkriesenia.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.