KBS
VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU

I. V CHRÁME, KTORÉHO VÝROČIE POSVIACKY SA SLÁVI

VSTUPNÝ SPEV
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni; Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože (V.O. aleluja). (Porov. Ž 68, 36)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, z tvojej dobroty môžeme každoročne
sláviť deň posviacky tohto chrámu; *
vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj,
aby sa na tomto mieste
vždy konala tebe milá služba —
a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pripomíname si deň,
keď si svojou slávou a svätosťou
naplnil tento svoj dom; *
prosíme ťa, prijmi dary, ktoré ti prinášame, —
a urob aj z nás tebe príjemnú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
 
O tajomstve Božieho chrámu, ktorým je Cirkev
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo si nám doprial radosť,
že sme ti mohli postaviť tento dom.
V ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich,
putujúcich k tebe,
zahrňuješ nás svojou priazňou
a sviatostnými znakmi svojej milosti
upevňuješ naše spoločenstvo s tebou.
Na tomto mieste staviaš si z nás živý chrám
a Cirkev, rozšírenú po celom svete,
buduješ ako Kristovo tajomné telo,
kým nedosiahne dokonalosť
v blaženosti nebeského Jeruzalema.
Preto ťa v chráme tvojej slávy
so všetkými svätými spoločne chválime,
zvelebujeme a oslavujeme
a radostne voláme:


SPEV NA PRIJÍMANIE
Ste Boží chrám a prebýva vo vás Boží Duch. Boží chrám je svätý, a ním ste vy (V.O. aleluja). (Porov. 1 Kor 3, 16 – 17)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, obdaruj svoj ľud
ovocím tvojho požehnania a radosťou, *
aby nám úcta, ktorú sme ti
v tento slávnostný deň preukázali, —
slúžila na duchovné obohatenie.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
POŽEHNANIE NA KONCI OMŠE
Boh, Pán neba i zeme, ktorý vás dnes zhromaždil na oslavu výročia posviacky tohto chrámu,
nech vás obdarí nebeským požehnaním.
 
R Amen.

Boh, ktorý vo svojom Synovi zhromažďuje všetky svoje roztratené deti, nech z vás utvorí svoj svätý chrám a príbytok Ducha Svätého.

R Amen.

Nech vás Boh uchráni od hriechu, aby mohol prebývať vo vašich srdciach a aby ste so všetkými svätými
mali účasť na večnej blaženosti.

R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha,
Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

R Amen.


II. MIMO CHRÁMU, KTORÉHO VÝROČIE POSVIACKY SA SLÁVI
 
VSTUPNÝ SPEV
Videl som, ako z neba od Boha zostupuje
sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha (V.O. aleluja). (Porov. Zjv 21, 2)
Alebo:
Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať;
oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi (V.O. aleluja). (Porov. Zjv 21, 3)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, zo živých a vybraných kameňov
si pripravuješ svoj večný príbytok; *
rozmnož vo svojej Cirkvi ducha milosti,
ktorého si jej poslal, —
aby sa vzrastom tvojho veriaceho ľudu
budoval nebeský Jeruzalem.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Alebo:
 
Bože, ty Cirkev nazývaš svojou nevestou; *
daj, aby ľud slúžiaci tvojmu menu
tebe sa klaňal, teba miloval a nasledoval —
a pod tvojím vedením dosiahol
prisľúbenú nebeskú blaženosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi naše obetné dary a dopraj, *
aby sme v tvojom svätom chráme
s úžitkom prijímali sviatosti —
a dosiahli milosti, o ktoré ťa prosíme.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
PREFÁCIA
 
O tajomstve Cirkvi, ktorá je Kristovou nevestou a chrámom Ducha Svätého
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. 
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo prebývaš v svätom dome modlitby
ako štedrý darca,
aby si z nás ustavičným pôsobením svojej milosti
budoval chrám Ducha Svätého,
ktorého okrasou je náš príkladný život.
Veď rukou budovaný chrám predstavuje Cirkev,
ktorú neprestajne posväcuješ ako Kristovu nevestu,
aby bola radostnou matkou mnohých detí
a došla s nimi do tvojej slávy v nebi.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, 
do svätého kňazstva (V.O. aleluja). (Porov. 1 Pt 2, 5)
Alebo: 
Môj dom sa bude volať domom modlitby, hovorí Pán. V ňom každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria (V.O. aleluja). (Porov. Mt 21, 13; Lk 11, 10)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty si zo svojej Cirkvi na zemi
urobil obraz nebeského Jeruzalema; *
vrúcne ťa prosíme,
pôsobením sviatosti, ktorú sme prijali,
utváraj z nás živý chrám svojej milosti, —
aby sme mohli vojsť do príbytku tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.