Vlastné omše svätých august


1. augusta
SV. ALFONZA MÁRIU DE LIGUORI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; *
daj, aby sme v horlivosti za spásu duší
kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza —
a dosiahli s ním večnú odmenu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, svätému Alfonzovi
si dal milosť sláviť tieto tajomstvá *
a v nich ti prinášať aj seba samého ako svätú obetu; —
prosíme ťa, roznieť aj naše srdcia ohňom svojho Ducha.
Skrze Krista, nášho Pána.

PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty si vo svojej prozreteľnosti povolal svätého Alfonza
za verného vysluhovateľa a ohlasovateľa tohto veľkého tajomstva; *
daj, prosíme, aby tvoji veriaci
často prijímali Najsvätejšiu sviatosť —
a bez prestania ti za ňu ďakovali.
Skrze Krista, nášho Pána.


2. augusta
SV. EUZÉBIA VERCELLSKÉHO, BISKUPA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa

KOLEKTA
Pane a Bože náš,
daj nám silu vyznávať božstvo tvojho Syna
s vytrvalosťou svätého biskupa Euzébia, *
aby sme si zachovali vieru, ktorú on učil, —
a zaslúžili si mať účasť na živote
tvojho Syna Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, KŇAZA

Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.
 
KOLEKTA
Bože, ty si svätého Petra Juliána
vyznačil obdivuhodnou láskou
k svätým tajomstvám Tela a Krvi tvojho Syna; *
milostivo daj, aby sme aj my mohli
prijať bohaté ovocie z tejto nebeskej hostiny, —
ako z nej aj on prijímal.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


4. augusta
SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
ty si obdaril svätého kňaza Jána Vianneya
horlivosťou za spásu duší; *
daj, prosíme, aby sme na jeho príhovor
a podľa jeho príkladu Kristovou láskou
získavali našich bratov a sestry pre teba —
a dosiahli s nimi večnú spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
5. augusta
VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME

Spoločná omša preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, odpusť viny svojim služobníkom, *
a keďže sa ti nemôžeme zapáčiť svojimi skutkami, —
zachráň nás na orodovanie Matky
tvojho Syna a nášho Pána.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 
6. augusta
PREMENENIE PÁNA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
V žiarivom oblaku sa zjavil Duch Svätý
a bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie: počúvajte ho! (Porov. Mt 17, 5)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, pri slávnom premenení
svojho jednorodeného Syna si svedectvom otcov
potvrdil tajomstvá viery a obdivuhodne si naznačil
naše plné prijatie za tvoje deti; *
prosíme ťa, pomôž nám
počúvať tvojho milovaného Syna, —
aby sme dosiahli účasť na jeho sláve.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Ak tento sviatok pripadne na nedeľu, prednáša sa Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
pre slávne premenenie tvojho jednorodeného Syna
posväť tieto obetné dary žiarou jeho slávy —
a očisti nás od poškvrny hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve premenenia
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on zjavil svoju slávu
pred vyvolenými svedkami,
keď svoje telo, podobné nášmu,
prežiaril nebeským jasom.
Tým posilnil vieru svojich učeníkov,
aby sa nepohoršili nad jeho smrťou na kríži,
a ukázal, že všetkých jeho verných očakáva sláva, žiariaca z neho, ktorý je hlavou Cirkvi.
Preto ťa tu na zemi
spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme:
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Keď sa zjaví Kristus, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (Porov. 1 Jn 3, 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri slávnom premenení svojho Syna
zjavil si nám jeho vznešenosť; *
daj, prosíme, —
aby nás sviatostný pokrm, ktorý sme prijali,
urobil podobnými Ježišovi Kristovi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 
7. augusta
SV. SIXTA II., PÁPEŽA, A JEHO SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, svätého pápeža Sixta
a jeho spoločníkov si obdaril silou,
že za tvoje slovo a za Ježiša Krista položili život; *
aj nás posilňuj Duchom Svätým,
aby sme verne počúvali tvoje posolstvo —
a statočne vyznávali svoju vieru.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. KAJETÁNA, KŇAZA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si vnukol svätému kňazovi Kajetánovi,
aby žil podľa príkladu apoštolov; *
na jeho orodovanie a podľa jeho príkladu
nauč aj nás vždy dôverovať v teba —
a neúnavne hľadať tvoje kráľovstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


8. augusta
SV. DOMINIKA, KŇAZA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV 
Uprostred Božieho ľudu otvoril Pán jeho ústa
a naplnil ho duchom múdrosti a rozumu, zaodel ho rúchom slávy. (Porov. Sir 15, 5)

KOLEKTA
Pane, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika,
vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; *
prosíme ťa, —
na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch
presvedčivých kazateľov tvojho slova.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
na príhovor svätého Dominika
láskavo zhliadni na modlitby, ktoré ti prednášame, —
a silou tejto obety chráň a posilňuj
všetkých hlásateľov evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Verný a múdry správca,
ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm. (Lk 12, 42)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeskou sviatosťou
v deň spomienky na svätého Dominika,
ktorý svojimi kázňami priviedol Cirkev k rozkvetu; *
daj, prosíme, aby sa Cirkev
na jeho príhovor aj dnes vzmáhala —
a dosiahla plný účinok tejto sviatosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


9. augusta
SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Ja sa nechcem chváliť ničím iným,
iba krížom nášho Pána Ježiša Krista,
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. (Gal 6, 14)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože našich otcov,
ty si svätú mučenicu Teréziu Benediktu
priviedol k poznaniu tvojho ukrižovaného Syna
a jeho nasledovaniu až na smrť; *
daj, aby na jej príhovor všetci ľudia
spoznali Krista, Spasiteľa, —
a skrze neho raz večne hľadeli na teba.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, dobrotivo prijmi a urob dokonalými
tieto obetné dary, ktoré ti prinášame
pri spomienke na tvoju mučenicu Teréziu Benediktu; *
veď ty si rozličné starozákonné obety
zavŕšil jedinou a dokonalou obetou, —
ktorú ti svojou krvou priniesol tvoj Syn.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Keby som mal ísť uprostred tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. (Porov. Ž 23, 4 – 5)
 
PO PRIJÍMANÍ
Najláskavejší Bože, keď si uctievame
svätú Teréziu Benediktu, prosíme ťa, dopraj, *
nech nebeské ovocie zo stromu kríža poskytne našim srdciam silu, —
aby sme sa verne pridŕžali Krista tu na zemi
a raz mohli jesť zo stromu života v raji.
Skrze Krista, nášho Pána.


10. augusta
SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Toto je svätý Vavrinec,
ktorý pre obohatenie Cirkvi obetoval seba samého;
preto si zaslúžil korunu mučeníctva,
aby s radosťou vystúpil k Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ohnivá láska k tebe
dala svätému diakonovi Vavrincovi silu
k vernej službe a mučeníckej smrti; *
daj, prosíme, aby sme milovali to, čo on miloval, —
a konali to, čo učil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi obetné dary, ktoré ti s radosťou prinášame
na sviatok svätého Vavrinca, —
a daj, aby nám táto eucharistická obeta bola na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O mučeníkoch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje;
a kde som ja, tam bude aj môj služobník, hovorí Pán. (Porov. Jn 12, 26)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätého Vavrinca
sme slávili svätú obetu a prijali Oltárnu sviatosť; *
nech nás tento nebeský pokrm posilní —
a upevní na ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


11. augusta
SV. KLÁRY, PANNY
Spomienka

Spoločná omša panien alebo spoločná omša svätých: pre mníšku.

KOLEKTA
Bože, ty si vložil do srdca svätej Kláry
veľkú lásku k evanjeliovej chudobe; *
na jej príhovor nám pomáhaj
nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby, —
aby sme si zaslúžili naveky žiť s tebou
v nebeskom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


12. augusta
SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, REHOĽNÍČKY

Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, svätú Janu Františku si priviedol
k veľkej svätosti v rodinnom i rehoľnom živote; *
na jej príhovor nám pomáhaj,
aby sme čnostne žili vo svojom povolaní, —
a tak dávali dobrý príklad.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


13. augusta
SV. PONCIÁNA, PÁPEŽA, A HIPOLYTA, KŇAZA, MUČENÍKOV

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre viacerých duchovných pastierov.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby obdivuhodná statočnosť
svätých mučeníkov Ponciána a Hipolyta
ustavične v nás rozmnožovala lásku k tebe —
a v našich srdciach upevňovala svätú vieru.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


14. augusta
SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Poďte, požehnaní môjho Otca, hovorí Pán.
Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 34. 40)
 
KOLEKTA
Bože, ty si naplnil svätého kňaza
a mučeníka Maximiliána nevšednou láskou
k nepoškvrnenej Panne Márii,
horlivosťou pre spásu duší a láskou k blížnemu; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme na jeho príhovor
neúnavne slúžili svojim bratom na tvoju slávu —
a mali silu stať sa podobnými tvojmu Synovi
aj obetovaním svojho života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetné dary *
a vrúcne ťa prosíme, —
aby sme sa podľa príkladu svätého Maximiliána
naučili obetovať ti aj svoj život.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
kto položí svoj život za svojich priateľov, hovorí Pán. (Porov. Jn 15, 13)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
daj, nech v nás prijímanie
Tela a Krvi tvojho Syna roznieti oheň lásky, —
ktorý čerpal svätý Maximilián z účasti
na tejto sviatostnej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.


15. augusta
NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Slávnosť

Omša na vigíliu

Tento omšový formulár sa používa večer 14. augusta, a to pred prvými vešperami slávnosti alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV
Cirkev ťa chváli a velebí, Mária,
veď dnes si bola vyvýšená nad chóry anjelov a s Kristom vládneš naveky.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si zhliadol na svoju
pokornú služobnicu Pannu Máriu,
ktorú si vyvolil za matku svojho jednorodeného Syna,
a dnešného dňa si ju korunoval najvyššou slávou; *
na jej príhovor prijmi aj nás do nebeského kráľovstva, —
veď si nás zachránil tajomstvom vykúpenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi, obetu zmierenia a chvály,
ktorú slávime na slávnosť
Nanebovzatia Bohorodičky, Panny Márie; *
nech nás táto svätá obeta očistí, —
aby sme ti ustavične vzdávali vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia vlastná ako v nasledujúcej omši

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si nosila pod srdcom Syna večného Otca. (Porov. Lk 11, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
na slávnosť Nanebovzatia Bohorodičky, Panny Márie,
zhromaždil si nás pri svojom stole; *
pokorne ťa prosíme, dopraj, —
aby sme boli oslobodení od všetkého zla.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania.

Na omšu v deň slávnosti

VSTUPNÝ SPEV
Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena, odetá slnkom,
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Porov. Zjv 12, 1)
Alebo:
Radujme sa všetci v Pánovi,
lebo v dnešný deň slávime sviatok na počesť Panny Márie.
Z jej nanebovzatia sa radujú anjeli a spolu s ňou velebia Božieho Syna.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu,
matku svojho Syna,
s telom a dušou do nebeskej slávy; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme vždy smerovali k nebu —
a mali s ňou účasť na večnej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech stúpa k tebe naša modlitba a naša obeta *
a na príhovor preblahoslavenej Panny Márie,
ktorú si vzal do neba,
zapáľ naše srdcia ohňom lásky, —
aby sme vždy túžili po tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O sláve Panny Márie vzatej do neba
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo dnešného dňa vzal si do neba
matku svojho Syna,
ktorá je prvotinou a obrazom oslávenej Cirkvi
a príčinou pevnej nádeje a potechy Božiemu ľudu
na jeho pozemskej púti.
Bolo správne, že si ju uchránil od porušenia v hrobe,
lebo z nej podivuhodným spôsobom vzal si telo
a narodil sa tvoj Syn, pôvodca života.
Preto ťa spolu s anjelskými chórmi chválime
a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. (Lk 1, 48 – 49)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, s radosťou sme prijali
spásonosnú sviatosť; *
prosíme ťa, udeľ nám milosť, —
aby sme na orodovanie
preblahoslavenej Panny Márie,
ktorú si vzal do neba, dosiahli slávne vzkriesenie. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


16. augusta
SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO

Spoločná omša svätých: pre jedného svätého.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, *
dopraj, aby svätý Štefan,
ktorý podporoval vzrast tvojej Cirkvi
ako pozemský kráľ, —
bol aj jej mocným nebeským ochrancom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


18. augusta
SV. HELENY

Spoločná omša svätých: pre sväté ženy.

KOLEKTA
Milosrdný Bože,
svätú Helenu si obdaril
mimoriadnou úctou k svätému krížu,
ktorý je znamením tvojej bezhraničnej lásky; *
daj, prosíme, aby sme na jej orodovanie
stále viac milovali toho, ktorý na ňom zomrel, —
Ježiša Krista, nášho Pána.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


19. augusta
SV. JÁNA EUDESA, KŇAZA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si vyvolil
svätého kňaza Jána, aby ohlasoval
nevýslovné bohatstvo Kristovho tajomstva; *
daj, aby sme podľa jeho príkladu a učenia
stále viac poznávali teba —
a žili verne podľa evanjelia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


20. augusta
SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán naplnil svätého Bernarda duchom múdrosti a on odovzdával pravé učenie Božiemu ľudu.

KOLEKTA
Bože, svätému opátovi Bernardovi
si dal milosť, aby bol svetlom
v tvojej Cirkvi a horel za jej obnovu; *
na jeho príhovor
naplň aj nás duchom horlivosti, —
aby sme stále žili ako synovia svetla.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, obetujeme ti sviatosť jednoty a pokoja
pri oslave svätého opáta Bernarda, *
ktorý vynikal v slovách i skutkoch —
a usiloval sa o poriadok a svornosť v tvojej Cirkvi.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ako mňa miluje Otec,
tak ja milujem vás, hovorí Pán. Ostaňte v mojej láske. (Jn 15, 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech v nás
mocne pôsobí sviatostný pokrm, *
ktorý sme prijali v deň spomienky
na svätého Bernarda; —
daj, prosíme, aby nás jeho príklad a náuka viedli k láske k Ježišovi Kristovi,
tvojmu vtelenému Slovu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


21. augusta
SV. PIA X., PÁPEŽA
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, svätého pápeža Pia
si obdaril nebeskou múdrosťou
a apoštolskou odvahou, aby chránil
vieru Cirkvi a všetko obnovil v Kristovi; *
daj, aby sme si z neho vzali príklad, —
osvojili si jeho zásady, a tak dosiahli večnú odmenu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi naše obetné dary *
a daj, aby sme povzbudení odkazom svätého pápeža Pia dôstojne
slávili sväté tajomstvá —
a prijímali ich so živou vierou.
Skrze Krista, nášho Pána.

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, v deň spomienky
na svätého pápeža Pia ťa prosíme, *
aby nás účasť
na nebeskej hostine upevnila vo viere —
a zjednotila v láske. Skrze Krista, nášho Pána.


22. augusta
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Po tvojej pravici stojí kráľovná, ozdobená zlatom z Ofíru. (Porov. Ž 45, 10)
 
KOLEKTA
Bože, Máriu, matku svojho Syna,
dal si nám za Matku a Kráľovnú; *
prosíme ťa, na jej orodovanie dopraj, —
aby sme dosiahli v nebeskom kráľovstve
plnú slávu tvojich synov a dcér.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi dary, ktoré ti obetujeme
pri oslave preblahoslavenej Panny Márie, *
a dopraj, nech nám stále pomáha tvoj Syn,
ktorý sa stal človekom —
a obetoval sa ti na kríži ako obeta bez poškvrny.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (a teba na sviatok), alebo II.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE 
Blahoslavená si, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán. (Porov. Lk 1, 54)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme nebeskú sviatosť
pri oslave preblahoslavenej Panny Márie; *
dopraj, prosíme, —
aby sme raz mohli mať účasť
na večnej nebeskej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.


23. augusta
SV. RUŽENY LIMSKEJ, PANNY

Spoločná omša panien alebo svätých rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, svätú Ruženu si zapálil takou veľkou láskou,
že sa zriekla sveta a v prísnej kajúcnosti slúžila iba tebe; *
na jej príhovor nám pomáhaj
kráčať cestou čnostného života, —
aby sme mohli dôjsť k tebe, prameňu večnej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


24. augusta
SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Zvestujte Božiu spásu deň čo deň; zvestujte jeho slávu pohanom. Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Porov. Ž 96, 2 – 3)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
posilňuj nás vo viere,
ktorou sa svätý apoštol Bartolomej
úprimne oddal tvojmu Synovi, —
a daj, aby tvoja Cirkev na jeho orodovanie
bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, na sviatok svätého apoštola Bartolomeja
prinášame ti na jeho česť obetu chvály *
a prosíme ťa, —
na jeho príhovor nám udeľ svoju láskavú pomoc.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O apoštoloch.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne,
aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, hovorí Pán. (Lk 22, 29 – 30)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätého apoštola Bartolomeja sme prijali záloh večnej spásy; *
prosíme ťa, nech nám toto prijímanie
pomáha v časnom živote —
a privedie nás do života večného. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


25. augusta
SV. ĽUDOVÍTA

Spoločná omša svätých: pre jedného svätého.

KOLEKTA
Bože, ty si priviedol svätého Ľudovíta
zo starostí o pozemské kráľovstvo
do slávy nebeského kráľovstva; *
na jeho príhovor nám pomáhaj
svedomite si plniť časné povinnosti, —
aby sme si zaslúžili večné kráľovstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO, KŇAZA

Spoločná omša svätých: pre vychovávateľov alebo spoločná omša du chovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Bože, svätého kňaza Jozefa
si obdaril takou láskou a trpezlivosťou,
že sa neúnavne venoval mládeži
a viedol ju k čnostnému životu; *
prosíme ťa, pomáhaj aj nám,
ktorí si ho uctievame ako učiteľa múdrosti, —
aby sme ho napodobňovali
ako spolupracovníka tvojej pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


27. augusta
SV. MONIKY

Spomienka Spoločná omša svätých: pre sväté ženy.

KOLEKTA
Bože, útecha zarmútených,
ty si milosrdne vypočul svätú Moniku,
keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila
za obrátenie svojho syna Augustína; *
daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch
oplakávali svoje hriechy, —
a tak dosiahli milosť tvojho odpustenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


28. augusta
SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Uprostred Božieho ľudu otvoril Pán jeho ústa
a naplnil ho duchom múdrosti a rozumu; zaodel ho rúchom slávy.  (Porov. Sir 15, 5)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
obnov vo svojej Cirkvi ducha,
ktorým si naplnil svätého biskupa Augustína, *
aby sme aj my túžili po tebe,
prameni pravej múdrosti, —
a neúnavne hľadali teba, pôvodcu večnej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nábožne slávime pamiatku našej spásy *
a pokorne ťa prosíme, —
aby sa nám táto sviatosť
stala znamením jednoty a putom lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Len jediný je váš učiteľ, Kristus; vy všetci ste bratia. (Mt 23, 10. 8)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás posvätí
účasť na Kristovej hostine; *
a keďže patríme do jeho tajomného tela, —
daj, nech sa čoraz viac premieňame v neho.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
29. augusta
MUČENÍCKA SMRŤ SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
O tvojej náuke, Pane, som svedčil pred kráľmi a nehanbil som sa. Tešil som sa z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. (Porov. Ž 119, 46 – 47)
 
KOLEKTA
Bože, ty si povolal svätého Jána Krstiteľa,
aby svojím narodením a smrťou
bol predchodcom tvojho Syna; *
daj, aby sme neohrozene
vyznávali vieru v teba, —
ako on položil život za pravdu a spravodlivosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pre tieto dary,
ktoré ti predkladáme, daj nám milosť,
aby sme bez váhania kráčali priamou cestou, *
ktorú svätý Ján ukázal
prorockým hlasom na púšti —
a hrdinsky poznačil svojou krvou.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O poslaní Pánovho predchodcu
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo oslavujeme dielo tvojej milosti
v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi,
ktorého si spomedzi všetkých ľudí
zahrnul mimoriadnou priazňou.
On sa už v matkinom lone zaradoval
z prítomnosti Spasiteľa,
svojím narodením priniesol mnohým veľkú potechu
a jediný z prorokov ukázal na Baránka,
ktorý sníma hriechy sveta.
On pokrstil pôvodcu krstu vodou,
ktorá tým dostala posväcujúcu silu,
a vyliatím svojej krvi
vydal najväčšie svedectvo o Kristovi.
Preto ťa tu na zemi
spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ján povedal: On musí rásť a mňa musí ubúdať. (Jn 3, 27. 30)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave mučeníckej smrti
svätého Jána Krstiteľa ťa pokorne prosíme, *
dopraj, aby sme sviatosť spásy,
ktorú sme prijali,
uctievali s hlbokou vierou —
a radovali sa z jej pôsobenia v nás.
Skrze Krista, nášho Pána.