Vlastné omše svätých júl


2. júla
NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil Pán. (Porov. Ž 66, 16)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
keď preblahoslavená Panna Mária
nosila pod srdcom tvojho Syna,
vnukol si jej, aby navštívila Alžbetu; *
daj, prosíme, aby sme ochotne
nasledovali vnuknutia Ducha Svätého —
a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech ti je milá táto naša obeta, —
ako ti bola milá služba lásky
najsvätejšej Matky tvojho jednorodeného Syna.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. (Lk 1, 48 – 49)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, nech ťa tvoja Cirkev zvelebuje,
pretože si pre svojich veriacich urobil veľké veci, *
a ako svätý Ján zaplesal,
keď pocítil prítomnosť Božieho Syna, —
tak nech aj my s radosťou prijímame Ježiša Krista,
vždy prítomného v Oltárnej sviatosti.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


3. júla
SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Ty si môj Boh, a ja ťa vyznávam; ty si môj Boh, a ja ťa velebím; ďakujem ti, že si ma zachránil. (Porov. Ž 118, 28. 21)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, s radosťou slávime
sviatok svätého apoštola Tomáša,
ktorý vyznal, že tvoj Syn je Pán a Boh; *
prosíme ťa, nech nás ustavične
sprevádza ochrana tohto apoštola, —
aby sme vierou mali život v Ježišovom mene.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave vyznania
svätého apoštola Tomáša
prinášame ti povinnú obetu chvály *
a pokorne ťa prosíme, —
zachovaj v nás milosť vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Vystri ruku a dotkni sa rán po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. (Porov. Jn 20, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, v tejto sviatosti sme prijali
skutočné Telo tvojho jednorodeného Syna
a spolu s apoštolom Tomášom
v Kristovi spoznávame nášho Pána a Boha; *
daj, aby sme sa k nemu hlásili nielen slovom, —
ale celým svojím životom.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


4. júla
SV. ALŽBETY PORTUGALSKEJ

Spoločná omša svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva

KOLEKTA
Bože, pôvodca pokoja a pravej lásky,
ty si obdaril svätú Alžbetu
obdivuhodnou milosťou zmierovať hnevníkov; *

na jej príhovor nám pomáhaj
vnášať pokoj medzi ľudí, —
aby sme sa mohli nazývať Božími deťmi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


5. júla
SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY
Slávnosť
 
VSTUPNÝ SPEV
Čujte slovo, slovo Boha; slovo, ktoré sýti ľudské duše;
slovo, ktoré posilňuje srdce i rozum; slovo, ktoré učí poznávať Boha. (Proglas, 24 – 27)
Alebo:
Radujme sa všetci v Pánovi a slávme sviatok
na počesť svätých Cyrila a Metoda.
Z ich oslávenia sa radujú anjeli a spolu s nimi velebia Božieho Syna.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda,
aby ich priviedli k pravej viere; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov,
statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Láskavý Bože,
prinášame ti obetné dary
na počesť našich vierozvestov Cyrila a Metoda *
a prosíme ťa, —
aby si nám pre túto svätú obetu udelil dar jednoty a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
 
O našich svätých vierozvestoch
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo ty si nám
v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi
poslal učiteľov národa,
horlivých i múdrych ohlasovateľov evanjelia,
aby v našej krajine pri najsvätejšej obete
v reči ľudu zazneli modlitby a spevy
na tvoju chválu a slávu.
Ich príklad a slová nás povzbudzujú,
aby sme si zachovali dedičstvo otcov:
jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť svätej Cirkvi.
Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. (Sk 13, 49)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
prijali sme nebeský chlieb,
ktorý je znakom jednoty; *
na orodovanie svätých Cyrila a Metoda
udeľ nám milosť, —
aby všetci kresťania, zjednotení vo viere,
mohli spoločne sláviť tajomstvo Eucharistie.
Skrze Krista, nášho Pána.


6. júla
SV. MÁRIE GORETTI, PANNY A MUČENICE

Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Bože, pôvodca nevinnosti a milovník čistoty,
ty si svätej Márii Goretti dal v kvete mladosti
milosť mučeníctva pri obrane čistoty
a odmenil si ju vencom slávy; *
prosíme ťa, na jej orodovanie nám udeľ milosť, —
aby sme verne zachovávali tvoje prikázania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


7. júla
SV. ANTONA MÁRIU ZACCARIU, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov alebo svätých: pre vychovávateľov alebo pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sme v duchu apoštola Pavla
nasledovali vznešené poznanie Ježiša Krista, —
ktoré svätý Anton Mária naplnený múdrosťou
slova spásy ustavične ohlasoval v tvojej Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


9. júla
SV. AUGUSTÍNA ZHAO RONGA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si vyznaním
svätého mučeníka Augustína a jeho spoločníkov
obdivuhodným riadením posilnil svoju Cirkev; *
daj, aby tvoj ľud verný svojmu
zverenému poslaniu dosiahol rast slobody —
a svedčil vo svete o pravde.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


11. júla
SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Benedikt, milosťou ale i menom požehnaný,
bol muž obdivuhodného života,
ktorý zanechal dom a majetok, chcel sa páčiť iba Bohu a hľadal spôsob svätého života.

KOLEKTA
Bože, ty si vo svätom opátovi Benediktovi
ustanovil veľkého učiteľa duchovného života; *
daj, prosíme, aby sme na prvé miesto
vždy kládli lásku k tebe —
a veľkodušne kráčali po ceste tvojich prikázaní.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, milostivo zhliadni na tieto obetné dary, ktoré ti prinášame v deň spomienky
na svätého Benedikta, *
a daj, aby sme podľa jeho príkladu
vždy a všade hľadali teba —
a v tvojej službe dostali dar jednoty a pokoja. Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm. (Lk 12, 42)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, vo sviatosti, ktorú sme prijali,
dal si nám záruku večného života; *
pokorne ťa prosíme, dopraj, aby sme ti
podľa vzoru svätého Benedikta svedomite slúžili —
a činorodou láskou milovali svojich blížnych.
Skrze Krista, nášho Pána.


13. júla
SV. HENRICHA

Spoločná omša svätých: pre jedného svätého.

KOLEKTA
Bože, ty si svätého Henricha
obdaril svojou milosťou
a uprostred starostí o pozemské kráľovstvo
si dvíhal jeho myseľ k veciam nebeským; *
na jeho príhovor nám pomáhaj, —
aby sme vo víre tohto sveta
kráčali k tebe s čistou mysľou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


14. júla
SV. KAMILA Z LELLISU, KŇAZA

Spoločná omša svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva.

KOLEKTA
Bože, ty si svätému kňazovi Kamilovi
udelil osobitnú milosť lásky k chorým; *
pre jeho zásluhy naplň nás duchom svojej lásky,
aby sme ti slúžili vo svojich blížnych —
a v hodine našej smrti mohli bez strachu
predstúpiť pred tvoju tvár.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
15. júla
SV. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože,
pri oslave svätého biskupa Bonaventúru,
ktorý sa dnes narodil pre nebo,
vrúcne ťa prosíme, *
daj, aby sme mohli čerpať z bohatstva jeho náuky —
a vytrvalo ho nasledovať v horlivej láske.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


16. júla
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KARMELSKEJ

Spoločná omša preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
nech nám pomáha mocné
orodovanie slávnej Panny Márie, —
aby sme pod jej ochranou bezpečne došli
k vrcholu dokonalosti, ktorým je Kristus.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


17. júla
SV. ANDREJA SVORADA A BEŇADIKA, PUSTOVNÍKOV
Spomienka
(V Nitrianskej diecéze sviatok hlavných patrónov)

VSTUPNÝ SPEV
Oslavujme svätých, ktorí dostali požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa,
lebo sú z pokolenia tých, čo hľadajú Boha. (Porov. Ž 24, 5 – 6)

V Nitrianskej diecéze hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Láskavý Bože, na tvoje vnuknutie
sa svätí Andrej Svorad a Beňadik
odobrali do ticha samoty, aby ti modlitbou,
prácou i mlčaním dokonalejšie slúžili; *
na ich orodovanie pomôž aj nám uprostred
hluku tohto sveta započúvať sa do tvojho hlasu —
a dôsledne plniť tvoju vôľu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Svätý Bože, nech sú ti milé dary,
ktoré prinášame na oltár pri spomienke
na svätých Andreja Svorada a Beňadika; *
prosíme ťa, nauč nás správne hodnotiť pozemské veci —
a dávať prednosť hodnotám trvácnym.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma, hovorí Pán. (Mt 19, 21)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
nech nám toto sväté prijímanie posvätí myseľ i srdce, —
aby sme podľa príkladu tvojich svätých pustovníkov
preukazovali bratskú lásku dobrými skutkami.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
20. júla
SV. APOLINÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Pane, usmerňuj svojich
veriacich na cestu večnej spásy,
ktorú ukázal učením
a mučeníctvom svätý biskup Apolinár; *
na jeho orodovanie dopraj,
aby sme vytrvali v tvojich príkazoch —
a zaslúžili si veniec slávy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


21. júla
SV. VAVRINCA Z BRINDISI, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov alebo učiteľov Cirkvi alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, svätému kňazovi Vavrincovi
si udelil ducha rady a sily,
aby šíril slávu tvojho mena; *
dopraj, aby sme v tom istom duchu spoznali, čo máme konať, —
a na jeho orodovanie to aj uskutočňovali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


22. júla
SV. MÁRIE MAGDALÉNY
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Pán povedal Márii Magdaléne:
Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. (Jn 20, 17)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, tvoj jednorodený Syn
poslal Máriu Magdalénu,
aby prvá zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť; *
daj, prosíme, aby sme na jej príhovor
a podľa jej príkladu ohlasovali živého Krista —
a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho kráľa.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi dary, ktoré ti prinášame
pri spomienke na svätú Máriu Magdalénu, —
ako aj tvoj jednorodený Syn
dobrotivo prijal jej službu obety a úcty.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

PREFÁCIA
O apoštolke apoštolov

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vo všetkom oslavovať teba, všemohúci Otče,
lebo tvoje milosrdenstvo
nie je menšie ako tvoja moc,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
On sa zjavil v záhrade
a dal sa poznať Márii Magdaléne,
lebo ona ho milovala, kým žil,
videla ho na kríži, keď zomieral,
hľadala ho, keď ležal v hrobe,
a ako prvá sa mu klaňala, keď vstal z mŕtvych.
On ju ozdobil službou apoštola pre apoštolov,
aby sa dobrá zvesť o novom živote
rozšírila po celom svete.
Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a radostne voláme:
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ženie nás Kristova láska, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. (2 Kor 5, 14. 15)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás nábožné prijatie tejto sviatosti
naplní takou vytrvalou láskou, —
s akou sa svätá Mária Magdaléna
ustavične pridŕžala Krista, svojho učiteľa.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


23. júla
SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa všetci v Pánovi a slávme sviatok na počesť svätej Brigity; z jej oslávenia sa radujú anjeli a spolu s ňou velebia Božieho Syna.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si svätú Brigitu viedol rozličnými cestami života *
a obdivuhodne si ju naučil múdrosti kríža,
keď rozjímala o utrpení tvojho Syna; —
daj, aby sme v ktoromkoľvek životnom stave
vo všetkom hľadali iba teba.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Najláskavejší Bože,
ty si po zničení starého človeka
láskavo stvoril vo svätej Brigite človeka nového; *
dopraj, prosíme, —
aby sme rovnako obnovení
prinášali túto tebe milú obetu zmierenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. (Ž 45, 8)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
posilňuješ nás silou tejto sviatosti; *
daj, prosíme, aby sme sa
podľa príkladu svätej Brigity
učili hľadať vždy predovšetkým teba —
a kráčať v tomto svete ako noví ľudia.
Skrze Krista, nášho Pána.


24. júla
SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša svätých: pre mnícha.

KOLEKTA
Bože, ty si povolal svätého kňaza Šarbela,
aby viedol duchovný zápas v samote na púšti,
a naplnil si ho nesmiernou zbožnosťou; *
daj, prosíme, aby sme sa životom
pripodobnili Pánovmu utrpeniu —
a raz si zaslúžili mať účasť na jeho kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
 
25. júla
SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl Jakuba Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako opravujú siete, a povolal ich. (Porov. Mt 4, 18. 21)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si prvotnú činnosť apoštolov
posvätil mučeníckou krvou svätého Jakuba; *
vrúcne ťa prosíme, daj, aby tvoja Cirkev
čerpala posilu z jeho mučeníctva —
a pod jeho ochranou sa ustavične vzmáhala.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, očisti nás spasiteľným krstom
utrpenia tvojho Syna, *
aby sme ti mohli priniesť príjemnú obetu
na sviatok svätého Jakuba, —
ktorého si ako prvého z apoštolov
povolal k účasti na kalichu Kristovho utrpenia. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia O apoštoloch.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pili Pánov kalich a stali sa Božími priateľmi.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok svätého apoštola Jakuba
sme s radosťou prijali vznešenú sviatosť; *
vrúcne ťa prosíme, —
na jeho orodovanie nám pomáhaj na životnej púti.
Skrze Krista, nášho Pána.

 


26. júla
SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
 Oslavujme Joachima a Annu v ich pokolení,
lebo im Pán daroval požehnanie všetkých národov. (Porov. Sir 44, 1. 25)

KOLEKTA
Pane, Bože našich otcov,
ty si svätých Joachima a Annu milostivo vyvolil
za rodičov Matky tvojho vteleného Syna; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme na ich spoločné orodovanie dosiahli spásu, —
ktorú si prisľúbil svojmu ľudu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi tieto dary ako prejav našej oddanosti, *
aby sme mali účasť na tom istom požehnaní, —
ktoré si prisľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dostali požehnanie od Pána
a milosrdenstvo od Boha, svojho Spasiteľa. (Porov. Ž 24, 5)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, tvoj jednorodený Syn sa stal človekom,
aby sa prostredníctvom tvojho obdivuhodného tajomstva
mohlo ľudstvo znovuzrodiť z teba; *
prosíme ťa, vo svojej láskavosti
posväť duchom adoptívneho synovstva tých, —
ktorých si nasýtil nebeským chlebom.
Skrze Krista, nášho Pána.


27. júla
SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Oslavujme svätých, ktorí dostali požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa, lebo sú z pokolenia tých, čo hľadajú Boha. (Porov. Ž 24, 5 – 6)
Alebo
Dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. (Jer 3, 15)
 
KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov,
aby pokračovali v apoštolskom
diele našich vierozvestov; *
na ich orodovanie nám pomáhaj, aby sme aj my dnešnému svetu
ohlasovali blahozvesť tvojho Syna —
a upevňovali jednotu Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Večný Bože, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášanie v deň spomienky
na svätého Gorazda a jeho spoločníkov, *
a pomôž nám podľa ich príkladu
vyznávať neporušenú vieru —
a s láskou ti obetovať všetky ťažkosti života.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán. (Mt 11, 28)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, nasýtil si nás nebeským pokrmom,
a tak si nás ešte užšie spojil so svojím Synom; *
daj, aby nás nič neodlúčilo od Kristovej lásky —
a aby sme ako svätý Gorazd a jeho spoločníci
trpezlivo prekonávali všetky protivenstvá.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
29. júla
SV. MARTY, MÁRIE A LAZÁRA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Ježiš vošiel do ktorejsi dediny,
kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. (Porov. Lk 10, 38 – 39)
 
KOLEKTA
Bože, tvoj Syn
povolal Lazára z hrobu späť do života
a prijal pohostinstvo v dome svätej Marty; *
dopraj, prosíme,
aby sme mu verne slúžili v našich blížnych —
a spolu s Máriou sa mohli živiť
počúvaním jeho slov.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, velebíme ťa pre milosť,
ktorou si obdaril svojich svätých, *
a pokorne ťa prosíme,
aby ti aj naša posvätná služba bola príjemná, —
ako ti bol milý prejav ich pohostinnej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Marta povedala Ježišovi:
Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý prišiel na svet. (Porov. Jn 11, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás prijatie Tela a Krvi
tvojho jednorodeného Syna vedie
k správnemu používaniu pominuteľných vecí, *
aby sme ti podľa príkladu
svätých Marty, Márie a Lazára
slúžili s oddanou láskou —
a v nebi sa tešili z večného pohľadu na teba.
Skrze Krista, nášho Pána.


30. júla
SV. PETRA CHRYZOLÓGA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, vo svätom biskupovi Petrovi Chryzológovi
dal si svojej Cirkvi vynikajúceho hlásateľa tvojho vteleného Slova; *
na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme
s milujúcim srdcom uvažovali o tajomstvách spásy —
a verne o nich svedčili svojimi skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


30. júla
BL. ZDENKY CECÍLIE SCHELINGOVEJ, PANNY A MUČENICE

Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke
nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi,
ktorú prejavila radostnou službou
chorým a tvojim kňazom; *
prosíme ťa, dopraj aj nám,
aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote
dať svoj život do služby bratom a sestrám —
a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


31. júla
SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. (Porov. Flp 2, 10 – 11)
 
KOLEKTA
Bože, vo svojej Cirkvi si povolal svätého Ignáca,
aby šíril väčšiu slávu tvojho mena; *
daj, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu
a s jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi —
a spolu s ním dosiahli veniec slávy v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane a Bože náš, láskavo prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame pri oslave svätého Ignáca, *
a daj, aby nás posvätilo v pravde
eucharistické tajomstvo, —
ktoré si ustanovil za prameň všetkej svätosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul. (Porov. Lk 12, 49)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, priniesli sme ti obetu chvály
ako poďakovanie za svätého Ignáca; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby nás Eucharistia priviedla
k trvalej oslave tvojej vznešenosti.
Skrze Krista, nášho Pána.