Vlastné omše svätých - február

2. februára
OBETOVANIE PÁNA
Sviatok
 
Požehnanie sviec a procesia
 
Prvý spôsob: Procesia

1. V určenom čase sa veriaci zídu v menšom kostole alebo na inom vhodnom mieste mimo kostola, ku ktorému sa má procesia uberať. V rukách majú nezažaté sviece.
2. Kňaz s posluhujúcimi príde oblečený do bieleho omšového rúcha. Namiesto ornátu môže mať pluviál, ktorý po skončení procesie odloží.
3. Kým si veriaci zapaľujú sviece, spieva sa táto antifóna alebo iná vhodná pieseň:
Hľa, náš Pán * príde s mocou, aby osvietil oči svojich služobníkov, aleluja.
4. Po skončení spevu kňaz obrátený k ľudu hovorí: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom pozdraví veriacich zvyčajným spôsobom a niekoľkými slovami ich povzbudí, aby sa aktívne zúčastnili na obradoch sviatku. Môže sa im prihovoriť napríklad takto:
 
Drahí bratia a sestry, pred štyridsiatimi dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista Pána.
Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával.
A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou.
Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svätého a spoločne pôjdeme do Božieho chrámu stretnúť sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznáme pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás dovedie do nebeskej vlasti, kde sa budeme večne tešiť z Kristovej prítomnosti.

5. Po týchto slovách kňaz požehná sviece. S rozopätými rukami sa modlí:
 
Modlime sa.
Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla,
ty si dnes spravodlivému Simeonovi
ukázal Ježiša Krista ako pravé svetlo,
ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí; *
vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho ľudu:
požehnaj + tieto sviece, ktoré ponesieme
v sprievode na tvoju oslavu,
a veď nás cestou čnosti, —
aby sme vošli do svetla večnej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
R Amen.

Alebo:
 
Bože, ty si pravé svetlo a zdroj každého svetla; *
prosíme ťa, osvieť naše srdcia
nehasnúcim svetlom viery, —
aby sme všetci, čo vstúpime do tvojho chrámu
so zažatými sviecami,
šťastlivo vošli do svetla tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.

R Amen.

Kňaz pokropí sviece požehnanou vodou; nič pri tom nehovorí. Po pokropení vloží tymian do kadidelnice na procesiu.
 
6. Potom si kňaz vezme zažatú sviecu a vyzve veriacich na procesiu:
 
Poďme v pokoji v ústrety Pánovi!

Alebo:
 
Poďme v pokoji!
Na čo všetci odpovedia:
V mene Kristovom. Amen.


7. Všetci nesú zažaté sviece. Počas procesie sa spieva antifóna Svetlo na osvietenie pohanov s kantikom (Lk 2, 29 – 32), alebo antifóna Ozdob, alebo iný vhodný spev.
 
I
 
Ant. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova.
Ant. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Lebo moje oči uvideli tvoju spásu.
Ant. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.
Ant. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

II

Ant. Ozdob svoju svadobnú miestnosť, Sion, a prijmi Kráľa Krista; objím Máriu, ktorá je nebeskou bránou; veď ona nesie Kráľa slávy nového svetla; ostáva Pannou nesúc na rukách Syna zrodeného pred východom zornice; Simeon ho vzal do náručia a zvestoval ľudu, že je Pánom života a smrti a Spasiteľom sveta.
 
8.Keď procesia vchádza do kostola, spieva sa vstupný spev omše. Kňaz príde k oltáru, uctí ho zvyčajným spôsobom, prípadne ho aj incenzuje. Potom ide k sedadlu, odloží pluviál – ak ho mal pri procesii – a oblečie si kazulu. Zaintonuje hymnus Sláva Bohu na výsostiach a po ňom prednesie kolektu. Omša pokračuje zvyčajným spôsobom.
 
Druhý spôsob: Slávnostný vstup
 
9. Ak sa nemôže konať procesia, veriaci so sviečkami v rukách sa zídu v kostole. Kňaz v bielom omšovom rúchu s posluhujúcimi a s niekoľkými zástupcami ľudu príde na vhodné miesto, napríklad ku kostolnej bráne, aby aspoň väčšia časť veriacich mohla sledovať obrad.
10. Keď kňaz prišiel na miesto určené na požehnanie sviec, všetci si zažnú sviece a spievajú pritom antifónu Hľa, náš Pán príde (pozri č. 3) alebo iný vhodný spev.
11. Potom kňaz pozdraví veriacich, vysvetlí im význam sviatku, požehná sviece (pozri č. 4 – 5) a za spevu kráča v procesii k oltáru (pozri č. 6 – 7). Pri svätej omši treba zachovať úpravy pod č. 8.

Svätá omša

VSTUPNÝ SPEV
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;
tvoja pravica je plná spravodlivosti. (Porov. Ž 48, 10 – 11)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
tvoj jednorodený Syn prijal
našu ľudskú prirodzenosť
a dnes ti bol obetovaný v chráme; *
pokorne ťa prosíme, očisti nás, —
aby sme aj my mohli s čistým srdcom predstúpiť pred tvoju tvár.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Keď sviatok pripadne na nedeľu, prednesie sa Vyznanie viery, inak sa vynechá.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, ty si chcel, aby ti bol
tvoj jednorodený Syn obetovaný
ako nepoškvrnený Baránok za spásu sveta; *
prosíme ťa, nech ti je milá táto obeta, —
ktorú ti Cirkev s radosťou prináša.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve obetovania Pána v chráme
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo tvoj večný Syn
bol dnes obetovaný v chráme
a Duch Svätý ústami Simeona o ňom vyhlásil, že bude slávou Izraela
a svetlom na osvietenie pohanov.
Preto sa s radosťou ponáhľame v ústrety nášmu Spasiteľovi,
chválime ťa s anjelmi a svätými a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. (Lk 2, 30 – 31)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, ako si Simeonovi splnil očakávanie,
že nezomrie prv, kým neuzrie Krista, *
tak aj nám skrze tento sviatostný pokrm,
ktorý sme prijali, udeľ svoju milosť, —
aby sme kráčali v ústrety Pánovi a dosiahli večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.3. februára
SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Pane, vypočuj pokorné prosby svojho ľudu,
ktoré ti prednášame na príhovor
svätého mučeníka Blažeja, *
a dopraj nám tešiť sa v časnom živote z pokoja —
a nájsť pomoc pre večný život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. OSKARA, BISKUPA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo pre biskupa.

KOLEKTA
Bože, ty si poslal svätého biskupa Oskara
ohlasovať Kristovu blahozvesť mnohým národom; *
na jeho orodovanie nám pomáhaj, —
aby sme vždy kráčali vo svetle tvojej pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


5. februára
SV. AGÁTY, PANNY A MUČENICE
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
zmiluj sa nad nami na príhovor
svätej panny a mučenice Agáty, —
ktorá ti bola vždy milá pre svoju silu
v mučeníctve a panenský život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


6. februára
SV. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
Spomienka

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Bože, sila všetkých svätých, *
ty si povolal svätých mučeníkov Pavla
a jeho spoločníkov cez smrť na kríži k životu; —
daj, prosíme, aby sme si na ich orodovanie
zachovali odvahu statočne vyznávať vieru až do smrti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


8. februára
SV. HIERONYMA EMILIANIHO
 
Spoločná omša svätých: pre vychovávateľov.

KOLEKTA
Bože, Otec milosrdenstva, ty si sirotám
dal svätého Hieronyma za otca a pomocníka; *
prosíme ťa, na jeho orodovanie dopraj,
aby sme si verne zachovali ducha synovstva, —
v ktorom sa nazývame a sme tvojimi deťmi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. JOZEFÍNY BAKHITY, PANNY
 
Spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Bože, ty si pozdvihol svätú Jozefínu
z ponižujúceho otroctva
k hodnosti svojej dcéry a Kristovej nevesty; *
prosíme ťa, dopraj,
aby sme podľa jej príkladu
oddane nasledovali ukrižovaného Ježiša Krista, —
ochotne vytrvali v láske a konali skutky milosrdenstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
10. februára
SV. ŠKOLASTIKY, PANNY
Spomienka
Spoločná omša panien: pre jednu pannu alebo spoločná omša svätých: pre mníšku.

KOLEKTA
Pane, pri spomienke na svätú pannu
Školastiku vrúcne ťa prosíme, *
aby sme ti podľa jej príkladu oddane slúžili —
a radostne prijímali to, čo pochádza z tvojej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

11. februára
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ
 
Spoločné omše preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Milosrdný Bože,
buď nám ochranou v našej slabosti, *
a keď slávime spomienku
na nepoškvrnenú Božiu Rodičku, —
daj, aby sme na jej príhovor
dokázali povstať z našich neprávostí.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


17. februára
SIEDMICH SVÄTÝCH ZAKLADATEĽOV REHOLE SLUŽOBNÍKOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
 
Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
naplň nás synovskou láskou, *
ktorou svätí bratia uctievali Bohorodičku —
a viedli tvoj ľud k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


21. februára
SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša učiteľov Cirkvi alebo duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
prosíme ťa, dopraj nám nasledovať učenie
a príklad svätého biskupa Petra, *
aby sme vo všetkom dávali prednosť Kristovi,
vždy oddane slúžili tvojej Cirkvi, —
a tak dosiahli svetlo večnej radosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
22. februára
KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán hovorí Šimonovi Petrovi: ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera;
a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
ty si vystavil svoju Cirkev
na skale apoštolského vyznania svätého Petra; *
prosíme ťa, dopraj, —

aby žiadne ťažkosti neotriasli našou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo prijmi modlitby a dary svojej Cirkvi, *
ktorá si pod pastierskou ochranou svätého Petra
zachováva neporušenú vieru, —
aby dosiahla večné dedičstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia O apoštoloch I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Peter povedal Ježišovi:
Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.
Ježiš mu odpovedal:
Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev. (Porov. Mt 16, 16. 18)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, pri oslave sviatku svätého Petra
si nás nasýtil Kristovým Telom a Krvou; * daj, prosíme, —
aby táto spásna výmena
bola pre nás sviatosťou jednoty a pokoja. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


23. februára
SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Bože všetkého stvorenia,
ty si pripojil svätého biskupa Polykarpa
k zástupu mučeníkov; *
prosíme ťa, na jeho príhovor nám daj účasť
na kalichu tvojho Syna Ježiša Krista, —
aby sme prostredníctvom Ducha Svätého
povstali k novému životu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
27. februára
SV. GREGORA Z NAREKU, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša učiteľov Cirkvi alebo svätých: pre opáta.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si svätého Gregora, učiteľa a ozdobu arménskeho ľudu,
láskavo naplnil mystickou náukou; *
dopraj nám, aby sme sa podľa jeho učenia
zdokonaľovali v umení modlitby —
a v živote sa stále posilňovali sviatosťami Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...