Vlastné omše svätých december

 
3. decembra
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KŇAZA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Budem ťa, Pane, chváliť medzi národmi a hlásať tvoje meno svojim bratom. (Ž 18, 50; 22, 23)

KOLEKTA
Bože, misionárskou činnosťou
svätého Františka Xaverského si získal
mnohé národy pre svoju Cirkev; *
vrúcne ťa prosíme, naplň srdcia veriacich
horlivosťou za šírenie viery, —
aby tvoja Cirkev po celom svete
rástla počtom a svätosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše obetné dary
v deň spomienky na svätého Františka, ktorý sa z túžby po spáse ľudí
odobral do ďalekých krajín
ohlasovať Kristovu blahozvesť; *
daj, aby sme aj my boli pravými svedkami evanjelia —
a s našimi bratmi a sestrami vo viere sa uberali k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, hovorí Pán, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. (Mt 10, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, nech táto sviatosť zapáli v nás oheň lásky,
akým za spásu duší horel svätý František, *
aby sme žili zodpovedne svojmu kresťanskému povolaniu —
a spolu s ním dosiahli odmenu prisľúbenú svedomitým robotníkom v tvojej vinici.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
4. decembra
SV. JÁNA DAMASCÉNSKEHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Pane, na príhovor
svätého Jána Damascénskeho nám pomáhaj, *
aby pravá viera, ktorú tak presvedčivo hlásal, —
bola pre nás vždy prameňom svetla a sily.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. BARBORY, PANNY A MUČENICE

Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Bože, ty si vo svojej všemohúcnosti
udelil i ženskému pokoleniu víťazstvo mučeníctva; *
prosíme ťa, daj nám silu, —
aby sme nasledovali príklad
svätej panny a mučenice Barbory,
ktorej narodenie pre nebo oslavujeme,
a tak sa dostali k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
6. decembra
SV. MIKULÁŠA, BISKUPA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa

KOLEKTA
Pane, vzývame tvoje milosrdenstvo *
a prosíme ťa, na mocný príhovor svätého biskupa Mikuláša
chráň nás pred každým nešťastím, —
aby sme mohli napredovať po ceste spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


7. decembra
SV. AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV 
Uprostred Božieho ľudu otvoril Pán jeho ústa
a naplnil ho duchom múdrosti a rozumu, zaodel ho rúchom slávy. (Porov. Sir 15, 5)
 
KOLEKTA
Bože, vo svätom biskupovi Ambrózovi
dal si nám vynikajúceho učiteľa
katolíckej viery a vzor apoštolskej odvahy; *
prosíme ťa, posielaj svojej Cirkvi
duchovných pastierov podľa svojho srdca, —
aby ju spravovali múdro a neohrozene.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás pri slávení týchto svätých tajomstiev
naplní svetlom viery Duch Svätý, —
ktorý svätého Ambróza povzbudzoval
k šíreniu tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ten, čo o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou,
prináša ovocie v pravý čas. (Porov. Ž 1, 2. 3) 

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nám prijatie tejto sviatosti pomáha, *
aby sme podľa príkladu svätého Ambróza
neochvejne kráčali po tvojich cestách —
a pripravovali sa na radostnú hostinu vo večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


8. decembra
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Slávnosť
 
VSTUPNÝ SPEV
Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami. (Iz 61, 10)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie
pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi
a pre budúce zásluhy jeho smrti
uchránil si ju od každého hriechu; *
daj, prosíme, —
aby sme na jej orodovanie
aj my prišli k tebe s čistým srdcom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, láskavo prijmi naše obetné dary
v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie, *
ktorú si svojou milosťou uchránil od každého hriechu, —
a na jej orodovanie nás osloboď od všetkých previnení.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve Panny Márie a Cirkvi

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Ty si uchránil preblahoslavenú Pannu Máriu
od poškvrny dedičného hriechu
a naplnil si ju svojou milosťou,
aby bola dôstojnou matkou tvojho Syna
a počiatkom i obrazom Cirkvi,
jeho krásnej nevesty bez vrásky a poškvrny.
Lebo z nepoškvrnenej Panny
mal sa narodiť Kristus,
nevinný Baránok, ktorý sníma naše viny;
ty si ju vyvolil, aby tvojmu ľudu vyprosovala milosti
a bola mu príkladom svätosti.
Preto ťa spolu s anjelskými chórmi chválime a radostne vyznávame:
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Slávne veci sa hovoria o tebe, Mária,
lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
nech sviatosť, ktorú sme prijali,
zahojí v nás rany po prvotnom hriechu, *
pred ktorým si výnimočným spôsobom uchránil
preblahoslavenú Pannu Máriu, —
keď bola bez poškvrny počatá.
Skrze Krista, nášho Pána.


SV. JÁNA DIEGA CUAUHTLATOATZINA
 
Spoločná omša svätých: pre jedného svätého.

KOLEKTA
Bože, ty si prostredníctvom svätého Jána preukázal svojmu ľudu lásku
presvätej Panny Márie; *
daj, aby sme na jeho orodovanie
nasledovali rady guadalupskej Matky, —
a tak mohli neustále plniť tvoju vôľu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


10. decembra
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LORETÁNSKEJ
 
Spoločná omša preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Bože, ty si splnil sľub daný našim otcom
a vyvolil si preblahoslavenú Pannu Máriu
za matku Spasiteľa; *
pomáhaj nám nasledovať
jej príklad pokory, ktorá ti je milá, —
a poslušnosti, ktorá nám priniesla spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


11. decembra
SV. DAMAZA I., PÁPEŽA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Pane, svätý pápež Damaz bol veľkým ctiteľom mučeníkov
a horlivo šíril ich úctu; *
daj, prosíme, —
aby sme podľa jeho príkladu
aj my oslavovali ich hrdinské skutky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


12. decembra
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

Spoločná omša preblahoslavenej Panny Márie.

KOLEKTA
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si zveril svoj ľud pod osobitnú ochranu
presvätej Matky tvojho Syna; *
udeľ všetkým, ktorí vzývajú
preblahoslavenú guadalupskú Pannu, —
aby sa so živou vierou usilovali o rozvoj
národov po cestách spravodlivosti a pokoja.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


13. decembra
SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, na príhovor
svätej panny a mučenice Lucie nám pomáhaj, *
aby sme tu na zemi dôstojne oslávili
jej narodenie pre nebo —
a raz sa s ňou mohli stretnúť vo večnej sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


14. decembra
SV. JÁNA OD KRÍŽA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

VSTUPNÝ SPEV
Ja sa nechcem chváliť ničím iným,
iba krížom nášho Pána Ježiša Krista,
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. (Gal 6, 14)
 
KOLEKTA
Bože, svätého kňaza Jána
si obdaril mimoriadnou silou k sebazapieraniu a vynikajúcou láskou ku krížu; *
daj, aby sme nasledovali jeho príklad —
a navždy sa spojili s tebou vo večnej sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
v deň spomienky na svätého Jána od Kríža
prinášame ti obetné dary; *
láskavo na ne zhliadni
a daj, aby sme vo svojom živote napodobňovali obetu tvojho Syna na kríži, —
ktorej pamiatku nábožne slávime.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, hovorí Pán. (Porov. Mt 16, 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, v živote svätého kňaza Jána
si nám obdivuhodne priblížil tajomstvo kríža; *
daj, aby sme sa posilnení
touto obetou verne pridŕžali Krista —
a v Cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.


21. decembra
SV. PETRA KANÍZIA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov alebo učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, svätého kňaza Petra Kanízia
si obdaril vynikajúcou učenosťou
a veľkou odvahou pri obrane katolíckej viery; *
na jeho príhovor
pomáhaj všetkým, čo hľadajú pravdu,
aby s radosťou našli teba, —
a svojim veriacim udeľ vytrvalosť
a neohrozenosť vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


23. decembra
SV. JÁNA KENTSKÉHO, KŇAZA

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
nech nám príklad svätého kňaza
Jána Kentského pomáha rásť v múdrosti svätých, *
aby sme preukazovali milosrdenstvo všetkým, —
a tak dosiahli tvoje odpustenie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


26. decembra
SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Svätému Štefanovi sa otvorili brány neba
a ako prvý z veľkého počtu mučeníkov dosiahol veniec slávy.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Sk 7, 58)
 
KOLEKTA
Pane, pri oslave víťaznej smrti svätého Štefana,
ktorý sa modlil za svojich prenasledovateľov,
vrúcne ťa prosíme, *
daj nám silu, —
aby sme podľa jeho príkladu milovali aj svojich nepriateľov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
pri oslave svätého mučeníka Štefana, láskavo prijmi tieto dary, —
s ktorými sa ti ochotne aj my oddávame.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Keď kameňovali Štefana, on sa modlil a volal: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ďakujeme ti za toľké
prejavy tvojho milosrdenstva, *
lebo narodením svojho Syna nám dávaš spásu —
a oslavou svätého mučeníka Štefana nás povzbudzuješ.
Skrze Krista, nášho Pána.


27. decembra
SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Toto je Ján, ktorý pri večeri sklonil hlavu na Pánovu hruď; svätý apoštol, ktorému Pán zjavil nebeské tajomstvá
a on ohlasoval po celom svete slová života. (Porov. Sir 15, 5)
 
Alebo:

Uprostred zhromaždenia mu Pán otvoril ústa;
naplnil ho duchom múdrosti a rozumu a zaodel ho rúchom slávy.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, prostredníctvom
svätého apoštola Jána zjavil si nám
tajomstvo svojho večného Slova; *
pomáhaj nám,
aby sme s osvietenou mysľou pochopili učenie, —
ktoré nám tak vzletne hlásal.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
posväť naše obetné dary *
a daj, aby sme účasťou na posvätnej hostine
stále viac poznávali tajomstvá večného Slova, —
ktoré si pri Poslednej večeri
zjavil svojmu apoštolovi Jánovi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A z jeho plnosti sme prijali všetci. (Jn 1, 14. 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
svätý apoštol Ján ohlasoval,
že tvoje Slovo sa stalo telom pre našu spásu; *
daj, aby skrze posvätné tajomstvo, ktoré sme slávili, —
stále v nás prebýval tvoj Syn Ježiš Kristus.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


28. decembra
SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Nevinné deti, zabité pre Krista, nasledujú nepoškvrneného Baránka a ustavične volajú: Sláva tebe, Pane.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, dnes ťa betlehemské deti
oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; *
udeľ nám milosť,
aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, —
dosvedčovali aj svojím životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame s úprimným srdcom, *
a očisti nás touto obetou, —
pre ktorú dávaš milosť spásy aj tým,
čo ťa nepoznajú.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Vianočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi; preto nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. (Porov. Zjv 14, 4)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pre zásluhy narodenia svojho Syna
dal si betlehemským deťom
korunu mučeníctva, hoci ešte
neboli schopné vyznať vieru v neho; *
nech nám Kristus, pre ktorého vyliali nevinnú krv, —
udelí v tejto sviatosti plnosť spásy.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


29. decembra
SV. TOMÁŠA BECKETA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo duchovných pastierov: pre biskupa

KOLEKTA
Bože, svätému Tomášovi Becketovi si dal milosť
veľkodušne obetovať svoj život za spravodlivosť; *
na jeho príhovor dopraj,
aby sme aj my z lásky ku Kristovi
boli ochotní stratiť svoj život na tomto svete, —
aby sme ho znova našli v nebeskom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


31. december
SV. SILVESTRA I., PÁPEŽA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Pane, na príhovor svätého
pápeža Silvestra nám pomáhaj, *
aby sme sa v pozemskom živote
riadili tvojou vôľou —
a dosiahli nehynúcu blaženosť vo večnosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.