Vlastné omše svätých október


1. októbra
SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Pán sa jej ujal a dával na ňu pozor;
strážil ju ako zrenicu svojho oka.
Ako keď orol durí k letu svoje mláďatá a krúži nad nimi, tak rozprestiera svoje krídla a zachytáva ju
a nesie ju na svojich perutiach. Pán sám bol jej vodcom. (Porov. Dt 32, 10 – 12)
 
KOLEKTA
Bože, svoje kráľovstvo
otváraš pokorným a maličkým; *
daj, aby sme s dôverou kráčali
po stopách svätej Terézie —
a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, velebíme teba, keď slávime pamiatku
svätej panny Terézie,
a pokorne ťa prosíme, *
aby ti naša obeta bola taká milá, —
ako ti bol milý jej obetavý život.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 18, 3)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech prijatá sviatosť zapáli v nás oheň lásky, *
aby sme sa ti úplne oddali ako svätá Terézia —
a podľa jej príkladu vyprosovali
všetkým ľuďom tvoje zľutovanie.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
2. októbra
SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Velebte Pána, všetci Pánovi anjeli, chváľte a vyvyšujte ho naveky. (Porov. Dan 3, 58)
 
KOLEKTA
Bože, vo svojej prozreteľnosti
posielaš nám svätých anjelov za strážcov; *
vrúcne ťa prosíme,
daj, aby sme vždy cítili ich mocnú ochranu —
a raz v ich spoločenstve prežívali večnú radosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi obetné dary, ktoré ti
prinášame na počesť tvojich svätých anjelov, *
a dopraj, aby nás neustále chránili
pred nebezpečenstvami tohto sveta —
a priviedli do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O Božej sláve prostredníctvom úcty anjelov

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a v anjeloch a archanjeloch
oslavovať tvoju moc a velebu.
Lebo keď si uctievame tvojich nebeských poslov,
velebíme tvoju nekonečnú slávu.
Ich krása a dôstojnosť nám dáva tušiť,
aký si nesmierny a nadovšetko vznešený.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvoju velebu
oslavujú všetci anjeli a spievajú pieseň chvály.
Aj my sa k nim pripájame a s úctou sa ti klaniame,
keď spolu s nimi radostne voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, môj Bože. (Porov. Ž 138, 1)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, v tejto vznešenej sviatosti
nám dávaš pokrm pre večný život; *
prosíme ťa, pošli svojich anjelov, —
aby nás sprevádzali na ceste spásy a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.


4. októbra
SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Boží muž František opustil rodičovský dom, zriekol sa svojho dedičstva a stal sa biednym a chudobným; ale Pán ho prijal k sebe. 

KOLEKTA
Bože, svätému Františkovi si dal milosť,
že sa chudobou a pokorou
stal podobným Kristovi; *
daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu
nasledovali tvojho Syna —
a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetné dary
a pokorne prosíme, *
aby sme tajomstvo kríža slávili
na tvojom oltári s takou láskou, —
s akou sa k Ukrižovanému
vinul svätý František. Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás prijatá sviatosť
upevní v láske k tebe *
a nech v nás vzbudí horlivosť za spásu ľudí, —
aby sme sa ako svätý František
stali šíriteľmi kresťanskej radosti vo svete.
Skrze Krista, nášho Pána.


5. októbra
SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si vybral svätú Faustínu,
aby hlásala nesmierne bohatstvá
tvojho milosrdenstva; *
daj, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu
úplne dôverovali tvojmu milosrdenstvu —
a vytrvalo konali diela kresťanskej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
6. októbra
SV. BRUNA, KŇAZA
 
Spoločná omša svätých: pre mnícha (s. 1225) alebo duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Bože, svätého Bruna si povolal,
aby ti slúžil v samote; *
na jeho príhovor nám pomáhaj, —
aby sme si v zhone tohto života
vždy našli čas pre teba.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


7. októbra
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV 
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou:
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Porov. Lk 1, 28. 42)

KOLEKTA
Pane, z anjelovho zvestovania vieme,
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; *
prosíme ťa, na orodovanie
preblahoslavenej Panny Márie
vlej nám do duše svoju milosť, —
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, pomôž nám pripodobniť sa darom, ktoré prinášame, *
a daj, nech tak prežívame
tajomstvá tvojho jednorodeného Syna, —
aby sme boli hodní jeho prisľúbení.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. (Lk 1, 31) 

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, v tejto sviatosti zvestujeme
smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna; *
prosíme ťa, pomôž nám
znášať utrpenia v spojení s Kristom, —
aby sme mali účasť aj na jeho večnej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.


9. októbra
SV. DIONÝZA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Bože, svätého Dionýza a jeho spoločníkov
si poslal ohlasovať evanjelium pohanom
a dal si im silu podstúpiť mučeníctvo; *
prosíme ťa, na ich príhovor nám pomáhaj, —
aby sme sa nedali zvábiť klamnými dobrami
tohto sveta a nebáli sa jeho protivenstiev.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. JÁNA LEONARDIHO, KŇAZA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva.

KOLEKTA
Bože, darca všetkého dobra,
ty si poslal svätého kňaza Jána
ohlasovať evanjelium národom; *
na jeho orodovanie dopraj, —
aby vždy a všade prekvitala pravá viera.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
11. októbra
SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si vo svätom pápežovi Jánovi
dal svetu živý obraz Krista, dobrého pastiera; *
na jeho príhovor dopraj, —
aby sme s radosťou šírili plnosť kresťanskej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


14. októbra
SV. KALIXTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, ty si povolal svätého pápeža Kalixta
slúžiť Cirkvi a prehlbovať úctu
k zosnulým veriacim; *
prosíme ťa, nech nás posilňuje príklad jeho viery,
aby sme sa vymanili z otroctva hriechu —
a získali neporušené dedičstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


15. októbra
SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA (Z AVILY), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Porov. Ž 42, 2 – 3)
 
KOLEKTA
Bože, svätú Teréziu si osvietil
Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi
učiteľkou kresťanskej dokonalosti; *
vrúcne ťa prosíme, daj nám
neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky —
a túžiť po pravej svätosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech sú ti príjemné naše obetné dary, —
ako ti bol milý obetavý
a oddaný život svätej Terézie.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. (Ž 89, 2)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
rodinu svojich veriacich si nasýtil nebeským chlebom; *
daj, aby sme nasledovali
príklad svätej Terézie —
a raz mohli naveky
ospevovať tvoje milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.


16. októbra
SV. HEDVIGY, REHOĽNÍČKY

Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov alebo pre sväté ženy.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, vo svätej Hedvige
si nám dal žiarivý vzor evanjeliovej pokory; *
daj, prosíme, —
aby nám jej mocný príhovor zaistil tvoju pomoc.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, PANNY

Spoločná omša panien: pre jednu pannu.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, zošli na nás ducha,
ktorým si osobitne naplnil svätú Margitu Máriu, *
aby sme mohli poznať Kristovu lásku,
ktorá prevyšuje všetko poznanie, —
a mali účasť na bohatstve tvojho božského života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. GÁLA, KŇAZA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, ty si povolal svätého Gála,
aby horlivo ohlasoval pravdy evanjelia; *
prosíme ťa, zachovaj nám pravú radosť, ktorá pramení z viery, —
a posilni našu vernosť
tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi.
Lebo on je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.17. októbra
SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
S Kristom som pribitý na kríž; už nežijem ja,
ale vo mne žije Kristus;žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. (Porov. Gal 2, 19 – 20)
 
KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
svedectvom svätých mučeníkov
ozdobuješ svoju Cirkev, Kristovo tajomné telo; *
daj, aby mučenícka smrť svätého Ignáca,
ktorá ho priviedla do večnej slávy, —
bola pre nás ustavičným zdrojom posily.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi obetu našej oddanosti, *
ako si prijal svätého Ignáca,
keď sa ti obetoval ako Kristova pšenica, —
mučeníctvom pretvorená na čistý chlieb.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Som Kristovým pšeničným zrnom, nech ma rozomelú zuby šeliem, aby som sa stal čistým chlebom.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás občerství nebeský chlieb,
ktorý sme prijali v deň víťaznej smrti svätého Ignáca, *
aby sme boli kresťanmi nielen podľa mena, —
ale aj svojím životom.
Skrze Krista, nášho Pána.


18. októbra
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu. (Iz 52, 7)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane a Bože náš, ty si poslal
svätého Lukáša ohlasovať slovom i písmom
tajomstvo tvojej lásky k chudobným; *
daj, aby všetci kresťania boli
jedno srdce a jedna duša —
a aby všetky národy uzreli tvoju spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
obdaruj nás milosťou ochotne ti slúžiť, *

aby dary, ktoré ti prinášame
na sviatok svätého Lukáša,
stali sa pre nás duchovným liekom —
a pomáhali nám k večnej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O apoštoloch.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán poslal učeníkov, aby ohlasovali mestám: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. (Porov. Lk 10, 1. 9)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
nech nás posvätí sviatosť,
ktorú sme prijali z tvojho svätého oltára, *
a nech nás upevní vo vernosti k evanjeliu, — ktoré ohlasoval svätý Lukáš.
Skrze Krista, nášho Pána.


19. októbra
SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUES, KŇAZOV, A ICH SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre mučeníkov misionárov.

KOLEKTA
Bože, ty si chcel námahou a vyliatím krvi svätých Jána a Izáka a ich spoločníkov
poukázať na blaženú nádej večného kráľovstva; *
dopraj, prosíme, —

aby sa na ich príhovor
stále upevňovala kresťanská viera.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. PAVLA OD KRÍŽA, KŇAZA
 
VSTUPNÝ SPEV
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. (Porov. 1 Kor 2, 2)
 
KOLEKTA
Pane, nech nám svätý kňaz Pavol,
ktorého jedinou láskou bol kríž,
vyprosí tvoju milosť, *
aby sme nasledovali jeho príklad —
a s odvahou vzali na seba každodenný kríž.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
v deň spomienky na svätého Pavla
prinášame ti obetné dary; *
láskavo na ne zhliadni a daj,
aby sme svojím životom
napodobňovali obetu tvojho Syna na kríži, —
ktorú slávime v tomto tajomstve.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
My ohlasujeme ukrižovaného Krista, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1, 23. 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, v živote svätého kňaza Pavla
si nám obdivuhodne priblížil tajomstvo kríža; *
láskavo dopraj, aby sme sa posilnení
touto obetou verne pridŕžali Krista —
a v Cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.


22. októbra
SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, bohatý na milosrdenstvo,
ty si povolal svätého pápeža
Jána Pavla viesť tvoju Cirkev; *
daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou
otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, —
jediného Vykupiteľa človeka.
Lebo on je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


23. októbra
SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si povolal svätého Jána,
aby v krušných časoch posmeľoval kresťanský ľud; *
prosíme ťa, aj nám poskytuj bezpečnú ochranu —
a svoju Cirkev zachovaj v trvalom pokoji.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


24. októbra
SV. ANTONA MÁRIU CLARETA, BISKUPA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo pre biskupa.

KOLEKTA
Bože, ty si obdaril svätého biskupa Antona Máriu
veľkou láskou a trpezlivosťou
pri hlásaní evanjelia národom; *
na jeho príhovor dopraj,
aby sme aj my hľadali Božie kráľovstvo —
a horlivo privádzali svojich blížnych ku Kristovi.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...


25. októbra
SV. MAURA, BISKUPA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Dobrotivý Bože, svätý Maurus
sa s tebou spájal v tichu
a bol príkladom ustavičnej
modlitby, pokory a čistoty; *
prosíme ťa, pomáhaj nám
zjednotiť sa s tebou na tvoju chválu —
a na našu spásu i spásu celého sveta.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


28. októbra
SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Toto sú svätí muži, ktorých si Pán vyvolil v úprimnej láske a dal im večnú slávu.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, prostredníctvom svätých apoštolov
priviedol si nás k poznaniu svojho mena; *
láskavo dopraj, —
aby na príhovor svätých Šimona a Júdu
Cirkev stále vzrastala v počte veriacich.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pripomíname si nekonečnú slávu
svätých apoštolov Šimona a Júdu *
a prosíme ťa, prijmi naše dary a modlitby, —
aby sme dôstojne slávili sväté tajomstvá.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu
a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatostný pokrm
a v Duchu Svätom ťa pokorne prosíme, *
nech nás obeta, ktorú sme slávili
na počesť utrpenia apoštolov Šimona a Júdu, —
upevní v láske k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.