Vlastné omše svätých - január


2. januára
SV. BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
O múdrosti svätých nech rozprávajú národy
a ich chválu nech ohlasuje Cirkev; ich mená nech žijú naveky. (Porov. Sir 44, 15. 14)

KOLEKTA
Bože, ty si osvietil svoju Cirkev príkladom
a náukou svätých biskupov Bazila a Gregora; *
dopraj, prosíme, aby sme v pokore prijali tvoju pravdu —
a verne o nej svedčili skutkami lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi túto obetu svojho ľudu, *
ktorú ti pri spomienke na svätých
Bazila a Gregora obetujeme na slávu, —
aby nám slúžila na večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. (Porov. 1 Kor 1, 23 – 24)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
nech v nás všetkých, ktorí slávime
sviatok svätých Bazila a Gregora,
eucharistický pokrm upevní a rozhojní silu z neba, *
aby sme si zachovali neporušený dar viery —
a kráčali po bezpečnej ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.


3. januára
NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

VSTUPNÝ SPEV
Na meno Ježiš nech sa zohne každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk nech vyznáva: Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. (Flp 2, 10 – 11)

KOLEKTA
Bože, vo vtelení svojho Slova
si dal ľudskému pokoleniu základ spásy; *
udeľ svojmu ľudu milosti, o ktoré ťa prosí, —
aby všetci spoznali, že niet iného mena,
ktoré sa má vzývať, iba meno tvojho jednorodeného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti dary,
ktoré si nám udelil vo svojej štedrosti; *
ty si dal Kristovi poslušnému
až na smrť spásonosné meno: —
prosíme ťa, ochraňuj aj nás silou tohto mena.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! (Ž 8, 2)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme obetu,
ktorú sme priniesli tvojej velebnosti
na počesť Kristovho mena; *
prosíme ťa, daj,
nech nám hojne vleje tvoju milosť, —
aby sme sa radovali,
že aj naše mená sú zapísané v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.


7. januára
SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera

KOLEKTA
Bože, ty si ozdobil svätého kňaza Rajmunda
nevšednou láskou voči hriešnikom a zajatým; *
prosíme ťa, na jeho orodovanie
nás zbav jarma hriechu, —
aby sme až do konca ochotne nasledovali to,
čo je tebe milé.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


13. januára
SV. HILÁRA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi

KOLEKTA
Všemohúci Bože, prosíme ťa, pomáhaj nám, *
aby sme správne chápali a verne vyznávali
božstvo tvojho Syna, —
ktoré neochvejne obhajoval svätý biskup Hilár.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


17. januára
SV. ANTONA, OPÁTA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu zasadený v dome Pánovom, v nádvoriach domu nášho Boha. (Porov. Ž 92, 13 – 14)
 
KOLEKTA
Bože, ty si vnukol svätému opátovi Antonovi,
aby ti na púšti slúžil v nevšednom spoločenstve s tebou; *
prosíme ťa, na jeho príhovor nám dopraj,
aby sme sa zriekali samých seba —
a bez prestania ťa nadovšetko milovali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech sú ti milé dary, ktoré pri spomienke
na svätého Antona s oddanosťou kladieme na tvoj oltár; *
pomáhaj nám, aby sme sa odpútali od pozemských vecí —
a nachádzali bohatstvo len v tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným, a nasleduj ma, hovorí Pán. (Porov. Mt 19, 21)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty si dal svätému Antonovi
silu víťaziť nad mocnosťami temností; *
daj, prosíme, —
aby sme aj my, posilnení spasiteľnou sviatosťou,
vždy premáhali všetky nástrahy nepriateľa.
Skrze Krista, nášho Pána.20. januára
SV. FABIÁNA, PÁPEŽA A MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, ty si sláva kňazov; *
daj, prosíme, —
aby sme podľa príkladu tvojho mučeníka, svätého Fabiána,
a na jeho príhovor
rástli vo viere a oddane ti slúžili.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


SV. ŠEBASTIÁNA, MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, udeľ nám ducha sily, *
aby sme sa z mimoriadneho príkladu
tvojho mučeníka, svätého Šebastiána, —
naučili poslúchať viac teba ako ľudí.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


21. januára
SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre pannu mučenicu alebo spoločná omša panien: pre jednu pannu.
 
KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si volíš, čo svet pokladá za slabé,
aby si zahanbil to, čo je silné; *
prosíme ťa, láskavo dopraj,
aby sme aj my, čo slávime narodenie
tvojej svätej mučenice Agnesy pre nebo, —
nasledovali jej vytrvalosť vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


22. januára
SV. VINCENTA, DIAKONA A MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
láskavo nás naplň svojím Duchom, *
aby v našich srdciach zavládla taká mocná láska, —
s akou svätý mučeník Vincent premohol
všetky telesné muky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


24. januára
SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.
 
KOLEKTA
Bože, ty si chcel,
aby sa svätý biskup František
stal pre spásu duší všetkým pre všetkých; *
láskavo dopraj, —
aby sme podľa jeho príkladu
v bratskej službe vždy preukazovali
tvoju dobrotivú lásku.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, skrze túto spásonosnú obetu,
ktorú ti prinášame, *
zapáľ naše srdcia
tým božským ohňom Ducha Svätého, —
ktorým si obdivuhodne roznietil
pokorného ducha svätého Františka.
Skrze Krista, nášho Pána
.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, aby sme posilnení prijatou sviatosťou
napodobňovali lásku a miernosť
svätého Františka tu na zemi, —
a tak dosiahli slávu v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.


25. januára
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Viem, komu som uveril,
a som presvedčený, že spravodlivý Sudca
má moc zachovať až do onoho dňa to, čo mi bolo zverené. (Porov. 2 Tim 1, 12; 4, 8)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si poučil celý svet
kázaním svätého apoštola Pavla,
ktorého obrátenie dnes oslavujeme; *
daj, prosíme, aby sme
podľa jeho príkladu kráčali k tebe —
a boli svedkami tvojej pravdy pre svet.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás pri slávení tejto obety
prenikne Duch Svätý svetlom viery, —
ktoré ustavične osvecovalo
svätého apoštola Pavla pri ohlasovaní tvojej slávy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch I.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Žijem vo viere v Božieho Syna,
ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. (Porov. Gal 2, 20)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
prosíme ťa, nech sviatosť,
ktorú sme prijali, roznieti v nás oheň lásky, *
ktorým mocne horel svätý apoštol Pavol, —
keď sa neúnavne staral o všetky cirkevné spoločenstvá.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania, s. 740.

 
26. januára
SV. TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Lebo veľký je Pán a hoden veľkej chvály. (Ž 96, 3 – 4)

KOLEKTA
Bože, ty si ozdobil apoštolskými
čnosťami svätých Timoteja a Títa; *
na ich orodovanie dopraj,
aby sme v tomto svete žili spravodlivo a nábožne —
a zaslúžili si dôjsť do nebeskej vlasti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi dary svojho ľudu, ktoré ti predkladáme
pri oslave svätých Timoteja a Títa, —
a dopraj, aby sme k tebe
vždy prichádzali s úprimným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium: ja som s vami po všetky dni, hovorí Pán. (Mk 16, 15; Mt 28, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
prosíme ťa, nech sviatosť,
ktorú sme prijali, živí v nás vieru, —
ktorú apoštolským ohlasovaním
a starostlivosťou zachovali svätí Timotej a Títus.
Skrze Krista, nášho Pána.


 
27. január
SV. ANGELY MERICI, PANNY
 
Spoločná omša panien: pre jednu pannu alebo spoločná omša svätých: pre vychovávateľov.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech nám svätá panna Angela
ustavične vyprosuje tvoju milosť, *
aby sme nasledovaním
jej príkladu lásky a múdrosti
boli schopní zachovávať tvoju náuku —
a vyznávať ju životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


28. januára
SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka
 
Spoločná omša učiteľov Cirkvi alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Bože, ty si urobil svätého Tomáša
veľkým v horlivosti o svätosť
a v poznávaní posvätnej náuky; *
daj, prosíme, —
aby sme boli schopní pochopiť, čo učil,
a napodobňovať, čo žil.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
 
31. januára
SV. JÁNA BOSCA, KŇAZA
Spomienka
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša svätých: pre vychovávateľov.

KOLEKTA
Bože, ty si svätého kňaza Jána
povolal za otca a učiteľa mládeže; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby sme zapálení tým istým ohňom lásky
hľadali duše a slúžili jedine tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.