Vlastné omše svätých apríl


2. apríla
SV. FRANTIŠKA Z PAOLY, PUSTOVNÍKA
Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov

KOLEKTA
Bože, sláva ponížených,
ty si povýšil svätého Františka
do slávy svojich svätých; *
prosíme ťa, udeľ nám milosť, —
aby sme pre jeho zásluhy a príklad
šťastlivo dosiahli odmenu prisľúbenú pokorným.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


4. apríla
SV. IZIDORA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby,
ktoré ti predkladáme v deň spomienky
na svätého Izidora, *
aby si na jeho orodovanie zveľadil svoju Cirkev, —
ktorá čerpá z jeho nebeského učenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


5. apríla
SV. VINCENTA FERRERA, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov.

KOLEKTA
Bože, ty si svätého kňaza Vincenta
podnietil k službe ohlasovania evanjelia; *
daj, prosíme, aby sme Sudcu,
ktorý má prísť a ktorého on ohlasoval na zemi, —
raz uzreli v blaženosti ako kráľa v nebi.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 
7. apríla
SV. JÁNA KRSTITEĽA DE LA SALLE, KŇAZA
Spomienka
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločná omša svätých: pre vychovávateľov.

KOLEKTA
Bože, ty si vyvolil svätého Jána Krstiteľa de la Salle,
aby vychovával kresťanskú mládež; *
prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov,
ktorí by sa mladým venovali celým svojím srdcom —
a formovali ich v ľudských a kresťanských čnostiach.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


11. apríla
SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo vo Veľkonočnom období alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Bože, svätý biskup Stanislav
pre tvoju slávu klesol pod mečmi prenasledovateľov; *
daj, prosíme, —
aby sme vytrvali pevní vo viere až do smrti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
13. apríla
SV. MARTINA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo vo Veľkonočnom období alebo spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
svätý Martin, pápež a mučeník,
s tvojou pomocou nepodľahol hrozbám a mukám; *
daj, prosíme, —
aby sme s nezlomným duchom
aj my vytrvalo znášali protivenstvá sveta.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


21. apríla
SV. ANZELMA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.
 
KOLEKTA
Bože, ty si dal svätému biskupovi Anzelmovi
dar preniknúť do hlbín tvojej múdrosti
a vyučovať ju iných; *
daj, nech viera v teba pomáha nášmu rozumu chápať, —
že to, čo si nám dal veriť, je ľúbeznou múdrosťou srdca.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
23. apríla
SV. VOJTECHA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Povolám si verného kňaza,
ktorý bude konať podľa môjho srdca
a podľa môjho zmýšľania, hovorí Pán, aleluja. (1 Sam 2, 35)

KOLEKTA
Bože, ty si svätého biskupa Vojtecha
korunoval mučeníctvom pre jeho horlivosť za duše; *
na jeho mocný príhovor dopraj,
aby veriaci poslúchali svojich pastierov —
a kňazi vynikali duchovnou starostlivosťou o veriacich.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


Alebo:
Bože, ty si svätého biskupa Vojtecha,
muža plného viery a Ducha Svätého,
poslal šíriť evanjelium medzi slovanské kmene; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme aj my slovom
a dobrým príkladom zveľaďovali vieru,
ktorú on tak horlivo ohlasoval.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože, požehnaj tieto obetné dary *
a posilňuj nás vo viere, —
ktorú svätý Vojtech dosvedčil mučeníckou smrťou.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Dostanete silu a budete mi svedkami
vo svojej vlasti aj na celom svete. Aleluja. (Porov. Sk 1, 8) 

PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože, sviatostné Telo a Krv tvojho Syna
pomáhali svätému biskupovi Vojtechovi
prekonať všetky utrpenia; *
prosíme ťa, nech aj nás posilňuje sväté prijímanie, —
aby sme si zachovali vieru a lásku k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

24. apríla
SV. JURAJA, MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Pane, zvelebujeme tvoju moc
a pokorne prosíme, *
aby nám svätý Juraj,
ktorý sa pripodobnil Pánovmu utrpeniu, —
bol ochotným pomocníkom v našej krehkosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
SV. FIDÉLA ZO SIGMARINGENU, KŇAZA A MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka vo Veľkonočnom období alebo duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.
 
KOLEKTA
Bože, ty si ozdobil palmou mučeníctva svätého Fidéla,
ktorý zapálený láskou k tebe šíril vieru; *
prosíme ťa, na jeho príhovor dopraj, —
aby sme sa upevnili v láske
a spolu s ním si zaslúžili spoznať silu Kristovho zmŕtvychvstania.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.


25. apríla
SV. MARKA, EVANJELISTU
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu, aleluja. (Mk 16, 15)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si svätého evanjelistu Marka
obdaril milosťou ohlasovať tvoju blahozvesť; *
prosíme ťa, posilňuj nás jeho učením, —
aby sme vždy verne nasledovali Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave svätého Marka
prinášame ti obetu chvály *
a pokorne ťa prosíme, —
aby tvoja Cirkev
vždy vytrvala v hlásaní evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta, hovorí Pán, aleluja. (Mt 28, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
daj, prosíme, aby nás sviatosť,
ktorú sme prijali z tohto svätého oltára, *
posvätila a posilnila vo viere evanjelia, —
ktoré hlásal svätý Marek.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
28. apríla
SV. PETRA CHANELA, KŇAZA A MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka vo Veľkonočnom období alebo duchovných pastierov: pre misionárov.

KOLEKTA
Bože, ty si pre rozšírenie svojej Cirkvi
ozdobil svätého Petra (Chanela) mučeníctvom; *
daj, nech v týchto dňoch veľkonočnej radosti
tak slávime tajomstvá Kristovej
smrti a zmŕtvychvstania, —
aby sme si zaslúžili
byť svedkami nového života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. ĽUDOVÍTA MÁRIU GRIGNIONA Z MONTFORTU, KŇAZA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera.

KOLEKTA
Bože, ty si viedol kroky
svätého kňaza Ľudovíta Máriu po ceste spásy
a Kristovej lásky v sprievode
preblahoslavenej Panny Márie; *
daj, aby sme podľa jeho príkladu
uvažovali o tajomstvách tvojej lásky —
a zanietene budovali tvoju Cirkev.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Alebo:
Všemohúci a večný Bože,
ty si svätého kňaza Ľudovíta Máriu
urobil vynikajúcim svedkom a učiteľom
úplného zasvätenia tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi
prostredníctvom jeho preblahoslavenej Matky; *
daj, aby sme nasledovali tú istú duchovnú cestu, —
a tak neustále šírili tvoje kráľovstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


29. apríla
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Toto je múdra panna, jedna z tých rozumných,
ktorá vyšla s horiacou lampou v ústrety Kristovi, aleluja.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si vo svätej Kataríne
roznietil vrúcnu lásku,
keď rozjímala o Pánovom umučení
a slúžila tvojej Cirkvi; *
na jej príhovor dopraj,
aby sa tvoj ľud, ktorému si dal účasť
na Kristových tajomstvách, —
večne tešil, keď sa Kristus zjaví vo svojej sláve.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi spásonosnú obetu, *
ktorú ti prinášame na sviatok svätej Kataríny, —
aby sme povzbudení jej učením
ešte horlivejšie vzdávali vďaky tebe, pravému Bohu.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak chodíme vo svetle, tak ako je Boh vo svetle,
máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu, aleluja.  (Porov. 1 Jn 1, 7)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme nebeský pokrm,
ktorým si posilňoval
v pozemskom živote svätú Katarínu; *
prosíme ťa, —
nech je nám jeho prijímanie zárukou večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.


30. apríla
SV. PIA V., PÁPEŽA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre pápeža.

KOLEKTA
Bože, ty si vo svojej prozreteľnosti
dal svojej Cirkvi svätého pápeža Pia,
aby chránil vieru a obnovil liturgiu na tvoju oslavu; *
daj, prosíme, —
aby sme na jeho príhovor mali účasť
na tvojich tajomstvách so živou vierou
a činorodou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.