O APOŠTOLOCH II

O apoštolskom základe a svedectve
 
Táto prefácia sa používa v omšiach o apoštoloch a evanjelistoch.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo ty si postavil svoju Cirkev
na apoštolských základoch,
aby ustavične žiarila na zemi ako odlesk tvojej svätosti
a všetkým ľuďom vydávala svedectvo o nebeskom kráľovstve.
Preto ťa teraz i po celú večnosť
spolu so všetkými zástupmi anjelov
nábožne oslavujeme a voláme:

Svätý, svätý, svätý...