Vlastné omše svätých marec


4. marca
SV. KAZIMÍRA

Spoločná omša svätých: pre jedného svätého

KOLEKTA
Všemohúci Bože, tebe slúžiť znamená kraľovať; *
na orodovanie svätého Kazimíra dopraj, —
aby sme ti vytrvalo slúžili v spravodlivosti a svätosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


7. marca
SV. PERPETUY A FELICITY, MUČENÍC
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Tešia sa v nebi duše svätých,
ktorí kráčali v Kristových šľapajach,
a pretože svoju krv preliali z lásky k nemu, teraz sa s ním bez prestania radujú.

KOLEKTA
Bože, sväté mučenice Perpetua a Felicita
zapálené láskou k tebe pohrdli prenasledovateľom
a zvíťazili nad mukami smrti; *
prosíme ťa, na ich príhovor nám dopraj, —
aby sme stále rástli v tvojej láske.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri spomienke na nebeské víťazstvo
svätých Perpetuy a Felicity
ti s radosťou prinášame dnešnú obetu, *
ktorou ohlasujeme tvoje veľké skutky —
a tešíme sa, že sme získali ich slávny príhovor.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vydávame sa na smrť pre Ježiša,
aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. (2 Kor 4, 11)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, máme nekonečnú radosť z účasti na tejto sviatosti
a zo spomienky na sväté Perpetuu a Felicitu; *
pokorne ťa prosíme, dopraj, —
aby sme dôstojne prijímali sviatosť,
ktorú si nám daroval.
Skrze Krista, nášho Pána.8. marca
SV. JÁNA OD BOHA, REHOĽNÍKA
 
Spoločná omša svätých: pre rehoľníkov alebo pre tých, čo konali skutky milosrdenstva

KOLEKTA
Bože, ty si naplnil svätého Jána
duchom milosrdenstva; *
daj, prosíme,
aby sme si aj my, keď konáme skutky lásky, —
zaslúžili miesto medzi vyvolenými v tvojom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...


9. marca
SV. FRANTIŠKY RÍMSKEJ, REHOĽNÍČKY
 
Spoločná omša svätých: pre sväté ženy alebo pre rehoľníkov

KOLEKTA
Bože, ty si nám dal vo svätej Františke
jedinečný príklad manželského a rehoľného života; * dopraj nám vytrvalo ti slúžiť, —
aby sme vo všetkých životných situáciách
hľadeli na teba a nasledovali ťa.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


17. marca
SV. PATRIKA, BISKUPA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre misionárov alebo pre biskupa

KOLEKTA
Bože, ty si poslal svätého biskupa Patrika
ohlasovať tvoju slávu írskemu národu; *
pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie daj,
aby tí, ktorí sa radujú z mena kresťan, —
vždy ohlasovali svetu tvoje obdivuhodné diela.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


18. marca
SV. CYRILA JERUZALEMSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi

KOLEKTA
Bože, ty si prostredníctvom svätého biskupa Cyrila
obdivuhodne priviedol svoju Cirkev
k hlbšiemu chápaniu tajomstiev spásy; *
na jeho orodovanie nám pomáhaj,
aby sme lepšie poznávali tvojho Syna, —
a tak dosiahli plnosť života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


19. marca
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, verný a múdry služobník, ktorého Pán ustanovil nad svojou rodinou. (Porov. Lk 12, 42)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, *
daj, aby tajomstvo ľudskej spásy,
ktorej počiatok si zveril do dôvernej

starostlivosti svätého Jozefa, —
na jeho príhovor tvoja Cirkev
neustále udržiavala a viedla k naplneniu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, svätý Jozef oddane a s láskou slúžil
tvojmu jednorodenému Synovi narodenému z Panny Márie; *
daj, prosíme, —
aby sme ti aj my mohli s čistým srdcom
slúžiť pri tvojom oltári.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA

O poslaní svätého Jozefa

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože:
a teba na slávnosť svätého Jozefa náležitými chválospevmi chváliť, velebiť a oslavovať.
Lebo si dal tohto spravodlivého muža panenskej Bohorodičke za ženícha
a jeho, ako verného a múdreho služobníka, ustanovil si za hlavu Svätej rodiny,
aby sa otcovsky staral o tvojho jednorodeného, Duchom Svätým počatého Syna
Ježiša Krista, nášho Pána.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli,
klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni
ťa oslavujú spoločným plesaním.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď v pokornej úcte voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
 Správne, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána. (Mt 25, 21)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, ustavične ochraňuj svoju rodinu, *
ktorá sa teší z toho, že si ju na slávnosť svätého Jozefa
nasýtil pokrmom zo svojho oltára, —
a zachovaj ju v tvojej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.


23. marca
SV. TURIBIA DE MONGROVEJO, BISKUPA
 
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa

KOLEKTA
Bože, ty si zveľadil svoju Cirkev apoštolskou starostlivosťou
svätého biskupa Turibia
a jeho horlivosťou za pravdu; *
dopraj, aby sa tebe zasvätený ľud neustále vzmáhal vo viere —
a vzrastal vo svätosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


25. marca
ZVESTOVANIE PÁNA
Slávnosť
 
Keď slávnosť Zvestovania Pána pripadne na dni Svätého týždňa, preloží sa na pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli.

VSTUPNÝ SPEV
Keď Pán prichádzal na svet, povedal:
Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. (Hebr 10, 5. 7)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si chcel, aby tvoje Slovo
prijalo ľudskú prirodzenosť v lone Panny Márie; *
daj, prosíme, aby si všetci, čo vyznávajú,
že náš Vykupiteľ je Boh a človek, —
zaslúžili účasť na jeho božskej prirodzenosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

Pri slovách a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny sa pokľakne.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
láskavo prijmi dary svojej Cirkvi, *
ktorá vo vtelení tvojho jednorodeného Syna spoznáva svoj počiatok, —
a daj, nech v deň tejto slávnosti
s radosťou slávime tajomstvá spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve vtelenia
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo anjel z neba zvestoval Panne Márii, že tvoj Syn sa pôsobením Ducha Svätého narodí medzi ľuďmi a pre ľudí.
Ona s vierou prijala nebeské posolstvo
a s láskou nosila
v nepoškvrnenom lone Ježiša Krista,
aby splnil prisľúbenia dané synom Izraela a naplnil očakávania národov.
Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...


SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, Panna počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
upevni v nás tajomstvo pravej viery, *
aby sme vyznávali, že ten, ktorý sa počal z Panny, je pravý Boh a pravý človek, —
a mocou jeho spásonosného zmŕtvychvstania
si zaslúžili dôjsť do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.