Vlastné omše svätých jún


1. júna
SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Pyšní mi rozprávali výmysly, lebo nepoznajú tvoj zákon; ja však budem svedčiť o tvojej náuke pred kráľmi
a nebudem sa hanbiť (V.O. aleluja). (Porov. Ž 119 85. 46)

KOLEKTA
Bože, ty si svätého mučeníka Justína
obdivuhodne priviedol k jedinečnému
poznaniu Ježiša Krista skrze kríž,
ktorý je pre múdrych bláznovstvom; *
na jeho orodovanie dopraj, —
aby sme odmietali bludné náuky a upevňovali sa vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
dopraj, aby sme dôstojne slávili tieto tajomstvá, —
ktoré svätý Justín tak statočne obraňoval.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného (V.O. aleluja). (Porov. 1 Kor 2, 2)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnení nebeským pokrmom pokorne
ťa prosíme, *
aby sme nasledovali náuku
svätého mučeníka Justína —
a vždy vzdávali vďaky za prijaté dary. Skrze Krista, nášho Pána.


2. júna
SV. MARCELÍNA A PETRA, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov alebo vo Veľkonočnom období.

KOLEKTA
Bože, ty nás pre slávne vyznanie
svätých mučeníkov Marcelína a Petra
zahŕňaš ochranou; *
dopraj, aby sme mali úžitok z ich nasledovania —
a posilu z ich príhovoru za nás.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


3. júna
SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV 
Pán vyskúšal vyvolených ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu; v deň ich súdu zažiaria,
pretože Božím vyvoleným sa dostane milosti a pokoja (V.O. aleluja). (Porov. Múd 3, 6 – 7. 9)

KOLEKTA
Bože, tvojím pôsobením sa krv mučeníkov
stala semenom nových kresťanov; *
dopraj láskavo, aby pole tvojej Cirkvi,
skropené krvou svätého Karola a jeho spoločníkov, —
prinášalo stále hojnú úrodu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, svätým mučeníkom
si dal silu radšej zomrieť, ako zhrešiť; *
prosíme ťa, prijmi naše obetné dary
a dopraj, aby sme boli oddaní iba tebe —
a slúžili ti pri tvojom oltári.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých (V.O. aleluja). (Ž 116, 15)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, pri oslave víťaznej smrti
svätých mučeníkov prijali sme Eucharistiu,
ktorá ich posilňovala v utrpení; *
daj, prosíme, —
aby táto sviatosť aj nám
pomáhala zachovať si pevnú vieru a lásku
uprostred skúšok a protivenstiev.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

5. júna
SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo vo Veľkonočnom období alebo duchovných pastierov: pre misionárov.

KOLEKTA
Bože, na orodovanie
svätého mučeníka Bonifáca nám pomáhaj, *
aby sme pevne vyznávali a životom dosvedčovali vieru, —
ktorú on neohrozene hlásal a spečatil svojou krvou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


6. júna
SV. NORBERTA, BISKUPA
Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, ty si ustanovil svätého Norberta
za biskupa a služobníka svojej Cirkvi
pre jeho lásku k modlitbe a pastiersku horlivosť; *
prosíme ťa, na jeho príhovor dopraj,
aby spoločenstvo veriacich
malo vždy pastierov podľa tvojho srdca, —
ktorí ho budú neustále viesť k prameňom spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

9. júna
SV. EFRÉMA, DIAKONA A UČITEĽA CIRKVI
 
Spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, láskavo vlej
do našich sŕdc silu Ducha Svätého,
ktorým si podnietil svätého diakona Efréma, *
aby radostne ospevoval
vznešenosť tvojich tajomstiev —
a slúžil jedine tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
 
11. júna
SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Blažený je tento svätý muž, lebo si zaslúžil
byť pripočítaný medzi apoštolov;
veď on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery (V.O. aleluja). (Porov. Sk 11, 24)
 
KOLEKTA
Bože, ty si poslal svätého Barnabáša,
plného viery a Ducha Svätého, obrátiť národy k viere; *
daj, prosíme, aby sa Kristovo evanjelium,
ktoré on tak neochvejne šíril, —
stále s vierou ohlasovalo slovami i skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
požehnaj a posväť tieto obetné dary,
ktoré si nám dal,
aby v nás zapálili oheň tvojej lásky, *
ktorým horel svätý Barnabáš, —
keď niesol národom svetlo evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Už vás nenazývam sluhami,
lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca (V.O. aleluja). (Porov. Jn 15, 15)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri spomienke na svätého Barnabáša
prijali sme nebeský chlieb
ako záloh večného života; *
daj, aby sme raz
z tváre do tváre videli Ježiša Krista, —
ktorého prijímame v Oltárnej sviatosti.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 

13. júna
SV. ANTONA PADUÁNSKEHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov alebo učiteľov Cirkvi alebo svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
vo svätom Antonovi si dal svojmu ľudu
vynikajúceho kazateľa
a mocného pomocníka v núdzi; *
daj, aby sme s jeho pomocou žili
podľa kresťanských zásad —
a vo všetkých protivenstvách cítili tvoju ochranu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

 
19. júna
SV. ROMUALDA, OPÁTA

Spoločná omša svätých: pre opáta.

KOLEKTA
Bože, ty si prostredníctvom
svätého Romualda obnovil vo svojej Cirkvi
pustovnícky spôsob života; *
pomôž aj nám premáhať seba a nasledovať Krista, —
aby sme šťastne došli do nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


21. júna
SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOĽNÍKA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, vystúpi na vrch Pánov a bude stáť na jeho mieste posvätnom. Porov. Ž 24, 4. 3)
 
KOLEKTA
Bože, pôvodca nebeských darov,
ty si v živote svätého Alojza
spojil obdivuhodnú nevinnosť s kajúcnosťou; *
pre jeho zásluhy a na jeho príhovor nám dopraj,
aby sme ho napodobňovali v kajúcnosti, —
ak sme ho nenasledovali v nevinnosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
daj, aby sme ako svätý Alojz
prichádzali na nebeskú hostinu
odetí do svadobného rúcha *
a účasťou na tomto tajomstve —
získali hojnosť tvojej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dal im chlieb z neba. Človek jedol chlieb anjelský. (Ž 78, 24 – 25)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás anjelským pokrmom; *
daj, aby sme ti podľa príkladu
svätého Alojza slúžili s čistým srdcom —
a ustavične ti vzdávali vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.


22. júna
SV. PAVLÍNA Z NOLY, BISKUPA

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Bože, ty si učinil svätého biskupa Pavlína
žiarivým príkladom apoštolskej horlivosti a lásky k chudobným; *
keď slávime jeho zásluhy,
dopraj, prosíme, —
aby sme napodobňovali
aj príklad jeho činorodej lásky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 

SV. JÁNA FIŠERA, BISKUPA, A TOMÁŠA MORUSA, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Bože, mučenícka smrť
je najdokonalejším svedectvom pravej viery; *
daj, prosíme, aby sme posilnení príhovorom
svätých Jána Fišera a Tomáša Morusa
potvrdzovali svedectvom života vieru, —
ktorú vyznávame ústami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


24. júna
NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA
Slávnosť
 
Omša na vigíliu

Tento omšový formulár sa používa 23. júna, a to pred prvými vešperami tejto slávnosti alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV 
On bude veľký pred Pánom a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý;
jeho narodenie poteší mnohých. (Lk 1, 15. 14)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
daj, aby sme kráčali cestou spásy
a nasledovali výzvy svätého Jána,
Pánovho predchodcu, *
aby sme tak bezpečne prišli k tomu,
ktorého on predpovedal, —
k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo zhliadni na dary,
ktoré ti prinášame na slávnosť svätého Jána Krstiteľa, —
a daj, aby sme ti oddane slúžili
pri oltári aj v každodennom živote. Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia vlastná ako v nasledujúcej omši.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. (Lk 1, 68)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom; *
daj, nech nás sprevádza láskavý 
príhovor svätého Jána Krstiteľa —
a nech nám vyprosí zmilovanie u tvojho Syna,
ktorého nazval Baránkom, čo sníma naše hriechy.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


Omša v deň slávnosti

VSTUPNÝ SPEV
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. (Jn 1, 6 – 7; Lk 1, 17)
 
KOLEKTA
Bože, ty si poslal svätého Jána Krstiteľa,
aby pripravil ľudí na prijatie Ježiša Krista; *
daj svojmu ľudu milosť duchovných radostí —
a veď srdcia všetkých veriacich po ceste pokoja a spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame obetné dary na tvoj oltár
v deň slávnosti narodenia svätého Jána Krstiteľa, *
ktorý zvestoval príchod Spasiteľa sveta —
a ukázal na neho, že už je tu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

PREFÁCIA
 
O poslaní Pánovho predchodcu

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo oslavujeme dielo tvojej milosti
v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi,
ktorého si spomedzi všetkých ľudí
zahrnul mimoriadnou priazňou.
On sa už v matkinom lone zaradoval
z prítomnosti Spasiteľa,
svojím narodením priniesol mnohým veľkú potechu
a ako jediný z prorokov ukázal na Baránka,
ktorý sníma hriechy sveta.
On pokrstil pôvodcu krstu vodou,
ktorá tým dostala posväcujúcu silu,
a vyliatím svojej krvi
vydal najväčšie svedectvo o Kristovi.
Preto ťa tu na zemi
spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme
a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...


SPEV NA PRIJÍMANIE
Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás Vychádzajúci z výsosti. (Porov. Lk 1, 78)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, na sviatok narodenia
svätého Jána Krstiteľa posilnil si nás
na hostine nebeského Baránka
a naplnil svätou radosťou; *
daj, aby tvoja Cirkev čoraz lepšie poznávala, —
že Kristus, ktorého Ján predpovedal,
je pôvodcom nášho znovuzrodenia.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


27. júna
SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo spoločná omša učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, vo svätom Cyrilovi
si dal Cirkvi neohrozeného obrancu pravdy,
že preblahoslavená Panna Mária je Bohorodičkou; *
aj my veríme, že je naozaj Božou Matkou, a prosíme, —
aby sme dosiahli spásu
v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi,
ktorý sa pre nás stal človekom.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 
28. júna
SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Zákon pravdy bol v jeho ústach
a na jeho perách sa nenašla neprávosť; v pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. (Mal 2, 6)

KOLEKTA
Bože, ty si povolal
svätého biskupa Ireneja
posilňovať pravé učenie a pokoj v Cirkvi; *
prosíme ťa, na jeho príhovor
obnov v nás vieru a lásku, —
aby sme sa vždy usilovali o jednotu a svornosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, v deň narodenia svätého Ireneja
pre nebo ti s radosťou prinášame svätú obetu; *
nech sa ňou oslávi tvoje meno
a nech nás upevní v láske k pravde, —
aby sme sa držali neporušenej viery
a zachovali jednotu Cirkvi.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán.
Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. (Jn 15, 4 – 5)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, týmito posvätnými tajomstvami
zveľaďuj v nás vieru,
za ktorú svätý biskup Irenej
podstúpil mučenícku smrť, *
a pomáhaj nám, aby sme aj my
dôsledne žili podľa viery, —
ktorá nás urobí spravodlivými pred tebou.
Skrze Krista, nášho Pána.


29. júna
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Slávnosť

Omša na vigíliu

Táto omša sa berie večer 28. júna pred prvými vešperami slávnosti alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV
Apoštol Peter a učiteľ národov Pavol naučili nás tvoj zákon, Pane.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane a Bože náš,
požehnaným pôsobením svätých apoštolov
Petra a Pavla dal si Cirkvi pevný základ; *
prosíme ťa, —
na ich príhovor poskytni nám pomoc
potrebnú na večnú spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, na slávnosť svätých apoštolov
Petra a Pavla kladieme na tvoj oltár obetné dary, *
a hoci nás veľmi zarmucujú naše poklesky, —
predsa máme nádej, že nás zachrániš pre svoju dobrotu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia vlastná ako v nasledujúcej omši.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. (Porov. Jn 21, 15. 17)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
posilňuj nebeským pokrmom svojich veriacich, —
ktorých si poučil náukou apoštolov.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania

Omša v deň slávnosti

VSTUPNÝ SPEV
Toto sú tí, ktorí počas svojho života zasadili Cirkev a zvlažili ju vlastnou krvou; pili z Pánovho kalicha a stali sa Božími priateľmi.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, dnešnou slávnosťou
svätých Petra a Pavla pripravil si nám
veľkú a svätú radosť; *
daj, prosíme, aby tvoja Cirkev
vo všetkom nasledovala učenie apoštolov, —
od ktorých prijala základ viery.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech orodovanie apoštolov sprevádza dary, *
ktoré ti prinášame na posvätenie, —
a nech nám ich príhovor
pomáha nábožne sláviť túto obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
PREFÁCIA
 
O dvojakom poslaní svätých Petra a Pavla v Cirkvi
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

 
Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo nás naplňuješ radosťou
z apoštolského diela svätých Petra a Pavla.
Jeden nás učí vyznávať vieru
a druhý nám objasňuje jej tajomstvá;
Peter zhromaždil prvotnú Cirkev zo synov Izraela,
Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy,
a tak obaja, hoci odlišným spôsobom,
zhromažďovali jednu Kristovu rodinu.
My ich spoločne uctievame,
ako ty si oboch spoločne oslávil.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Peter povedal Ježišovi: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.
Ježiš mu povedal: Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev. (Porov. Mt 16, 16. 18)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnení touto sviatosťou
vrúcne ťa prosíme, *
pomôž nám v Cirkvi žiť tak,
aby sme sa ako prví kresťania
vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba, —
ostali verní náuke apoštolov,
a tak boli jedno srdce a jedna duša.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
30. júna
PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V RÍME
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov

KOLEKTA
Bože, sľubné začiatky Cirkvi v Ríme
si posvätil krvou mnohých mučeníkov; *
prosíme ťa, daj, nech čerpáme
silu z ich veľkej odvahy —
a nech sa navždy tešíme z ich svätého víťazstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Spievať budem Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. (Ž 13, 6)
 
KOLEKTA
Bože, ty si pripravil v srdci
preblahoslavenej Panny Márie
dôstojný príbytok Duchu Svätému; *
na orodovanie nepoškvrnenej Panny láskavo dopraj, —
aby sme sa stali dôstojným chrámom tvojej milosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na modlitby
a dary svojich veriacich,
ktoré ti prinášame pri spomienke
na preblahoslavenú Bohorodičku Máriu; *
daj, nech ti je milá naša obeta —
a nám nech prinesie tvoju pomoc a milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (a teba na sviatok) alebo II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. (Lk 2, 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri spomienke na Matku tvojho Syna
sme prijali sviatosť večnej spásy; *
daj, prosíme, aby sme pociťovali jej spásne účinky —
a tešili sa z plnosti tvojej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.