7. O PREDRAHEJ KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
 
Táto omša sa slávi v rúchu červenej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu. (Porov. Zjv 5, 9 – 10)
 
KOLEKTA
Bože, ty si vykúpil všetkých ľudí
drahocennou Krvou svojho jednorodeného Syna; *
zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva, —
aby sme slávením týchto svätých tajomstiev
získali ovocie nášho vykúpenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše obetné dary *
a daj, aby sme v spojení s Ježišom Kristom, prostredníkom novej zmluvy, —
sviatostným spôsobom sprítomnili
tajomstvo nášho vykúpenia jeho drahocennou Krvou.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme,
je účasťou na Kristovej Krvi;
a chlieb, ktorý lámeme, je účasťou na Kristovom Tele. (Porov. 1 Kor 10, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás chlebom života a kalichom spásy; *
daj, aby nás Krv nášho Spasiteľa
neprestajne očisťovala od hriechov —
a bola nám prameňom vody
prúdiacej do večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
Alebo:
Všemohúci Bože,
posilnil si nás nebeským chlebom a nápojom; *
prosíme ťa, chráň v každom nebezpečenstve všetkých, —
ktorých si vykúpil predrahou Krvou svojho Syna.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.