O UMUČENÍ PÁNA I

O moci kríža

Táto prefácia sa používa v piatom týždni Pôstneho obdobia a v omšiach o tajomstve kríža a Pánovho umučenia.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo spásonosné umučenie tvojho Syna
pohýna celý svet oslavovať tvoju velebu.
Veď na kríži sa odohral súd nad zlobou sveta
a prejavila sa moc ukrižovaného Krista.
Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a radostne voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...