3. O NAŠOM PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, NAJVYŠŠOM A VEČNOM KŇAZOVI
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Pán prisahal a nebude ľutovať:
Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110, 4)

KOLEKTA
Bože, ty si na svoju slávu a na spásu
ľudského pokolenia ustanovil Ježiša Krista
za najvyššieho a večného kňaza; *
daj, aby ľud, ktorý ti získal svojou krvou, —
z eucharistickej obety čerpal
spásonosnú silu jeho kríža a zmŕtvychvstania.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
pomôž nám nábožne sláviť tieto tajomstvá, *
lebo vždy, keď slávime
pamiatku Kristovej obety, —
uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia O Eucharistii

SPEV NA PRIJÍMANIE
Toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás;
tento kalich je nová zmluva v mojej Krvi, hovorí Pán. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. (1 Kor 11, 24 – 25)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pre účasť na tejto obete, *
ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
daj, aby sme spolu s ním
aj my boli tebe milým darom.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.