8. O NAJSVÄTEJŠOM SRDCI JEŽIŠOVOM
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Myšlienky jeho srdca trvajú z pokolenia na pokolenie: aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. (Ž 33, 11. 19)
 
KOLEKTA
Pane a Bože náš, pomôž nám
osvojiť si čnosti presvätého Srdca tvojho Syna
a zapáľ v nás oheň jeho lásky, *
aby sme sa stali podobnými jemu —
a dosiahli účasť na večnej sláve vykúpených.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si nás tak nesmierne miloval,
že si nám poslal svojho jednorodeného Syna; *
dopraj, prosíme, —
aby sme ti zjednotení s ním prinášali dôstojnú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O nesmiernej Kristovej láske

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sa s nesmiernou láskou obetoval za nás,
keď sa nechal pozdvihnúť na kríž.
Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda,
z neho pramenia aj sviatosti Cirkvi.
Spasiteľovo otvorené Srdce priťahuje všetkých,
aby s radosťou čerpali z prameňov spásy.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.
Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 37 – 38)
 
Alebo:
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok, a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, vo svojej nevýslovnej dobrote
dal si nám účasť na sviatosti svojej lásky; *
dopraj, prosíme,
aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi —
a v nebi mali podiel na jeho sláve.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.