6. O NAJSVÄTEJŠOM MENE JEŽIŠ
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk nech vyznáva: Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. (Flp 2, 10 – 11)
 
KOLEKTA
Pane, s láskou si uctievame najsvätejšie meno Ježiš *
a prosíme, nech je nám
stálou útechou v tomto živote, —
aby sme mohli požívať
večnú blaženosť v tvojom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Otče,
láskavo prijmi naše dary, *
ktoré ti prinášame s pevnou dôverou v prisľúbenie tvojho Syna, —
že dosiahneme všetko,
o čo ťa budeme prosiť v jeho mene.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty si ustanovil,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
a aby v ňom všetci ľudia našli spásu; *
daj nám milosť klaňať sa so živou vierou Ježišovi, nášmu Pánovi, —
ktorý je prítomný v Oltárnej sviatosti.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.