1. O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI

Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Nech je zvelebený Boh Otec, jednorodený Boží Syn i Duch Svätý, lebo nám preukázal svoje milosrdenstvo.

KOLEKTA
Bože, láskavý Otče,
ty si poslal na svet
Slovo pravdy a Ducha Posvätiteľa,
a tak si zjavil ľuďom svoje obdivuhodné tajomstvo; *
daj, aby sme v duchu pravej viery
vyznávali slávu večnej Trojice —
a klaňali sa jedinému všemohúcemu Bohu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane a Bože náš, vzývame tvoje meno *
a prosíme ťa, posväť tieto naše dary —
a ich pôsobením premeň aj nás
na ustavičnú obetu pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O tajomstve Najsvätejšej Trojice

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty so svojím jednorodeným Synom a Duchom Svätým
si jeden Boh, si jeden Pán:
nie ako jediná osoba,
ale ako Trojica osôb jedinej podstaty.
A čo podľa tvojho zjavenia veríme o tvojej sláve,
to isté bez rozdielu vyznávame
aj o tvojom Synovi, aj o Duchu Svätom.
A keď vyznávame pravého a večného Boha,
klaniame sa trom božským osobám
jedinej podstaty a rovnakej veleby.
Pre túto velebu ťa oslavujú anjeli, archanjeli,
cherubíni a serafíni, ktorí neprestajne spievajú
a jedným hlasom volajú:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna, a on volá: Abba, Otče! (Gal 4, 6)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
sviatosť, ktorú sme prijali,
a viera v jediného Boha vo svätej a večnej Trojici osôb —
nech nám slúžia na spásu tela i duše.
Skrze Krista, nášho Pána.