2. O BOŽOM MILOSRDENSTVE
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby. Tento formulár nemožno použiť na Druhú veľkonočnú nedeľu.

VSTUPNÝ SPEV
Láskou odvekou nás Boh miloval:
Poslal svojho jednorodeného Syna na zmiernu obetu za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. (Porov. Jer 31, 3; 1 Jn 2, 2)
Alebo:
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. (Ž 89, 2)
 
KOLEKTA
Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca
a poklad tvojej dobroty je nesmierny; *
milostivo zveľaďuj vieru svojho ľudu, —
aby sme vždy hlbšie chápali,
akou láskou sme boli stvorení,
akou krvou vykúpení
a akým Duchom znovuzrodení.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi naše obetné dary *
a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia,
pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna, —
aby sme posilnení touto obetou
stále dôverovali Kristovi a dosiahli večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja. (Ž 103, 17)
Alebo:
Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34)

PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože, daj, aby sme nasýtení
Telom a Krvou tvojho Syna *
s dôverou čerpali z prameňov milosrdenstva —
a čoraz viac boli milosrdnejší
voči našim bratom a sestrám.
Skrze Krista, nášho Pána.