5. O NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Pán otvoril brány nebies; a pršala im manna za pokrm a dal im chlieb z neba. Človek jedol chlieb anjelský. (Ž 78, 23 – 25)
 
KOLEKTA
Bože, ty si zavŕšil dielo nášho vykúpenia veľkonočným tajomstvom
svojho jednorodeného Syna; *
keď sviatostnými znakmi
zvestujeme jeho smrť a zmŕtvychvstanie, —
daj, aby sme mali vždy väčšiu
účasť na diele našej spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, slávime pamiatku nášho vykúpenia a vrúcne ťa prosíme, *
aby táto sviatosť tvojej lásky
bola pre nás účinným znakom jednoty —
a putom bratskej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O Eucharistii

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.
A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. (Jn 6, 51 – 52)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás posvätí účasť na eucharistickej hostine, —
aby Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista
spojili nás všetkých v bratskej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.