KBS
Vlastné omše svätých september


3. septembra
SV. GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka
 
VSTUPNÝ SPEV
Svätý Gregor, povýšený na Petrovu katedru, vždy hľadal Pánovu tvár a žil v sláve jeho lásky.

KOLEKTA
Bože, ty odpúšťaš svojmu ľudu
a s láskou nad ním vládneš; *
na príhovor svätého pápeža Gregora
udeľ ducha múdrosti všetkým,
čo majú účasť na vedení tvojho ľudu, —
aby z čnostného života veriacich
mali večnú radosť duchovní pastieri.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
vypočuj našu modlitbu *
a daj, aby nám bola posilou obeta,
ktorú ti prinášame pri oslave svätého Gregora, —
veď ňou si zmyl hriechy celého sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Verný a múdry správca,
ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm. (Lk 12, 42)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, tvoj Syn je pre nás chlebom života; *
daj, nech je aj naším učiteľom,
aby sme podľa príkladu svätého Gregora
lepšie poznávali tvoju pravdu —
a dosvedčovali ju bratskou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.


7. septembra
SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Velebte Pána, vy, jeho kňazi,
velebte Pána, svätí a pokorní srdcom. (Dan 3, 84. 87)
 
KOLEKTA
Bože, ty si dal svojmu ľudu
vo svätých košických mučeníkoch
Markovi, Melicharovi a Štefanovi
horlivých pastierov a hrdinov pravej viery; *
na ich príhovor nám daj útechu v súženiach —
a pomôž nám utvrdzovať sa vo viere.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože, prinášame ti obetné dary
pri spomienke na košických mučeníkov; *
posilňuj i nás vo viere, —
aby sme vo všetkých protivenstvách
neohrozene vyznávali tvoje meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, hovorí Pán.

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, posilnil si nás predrahým Telom a Krvou
svojho jednorodeného Syna; *
obdaruj nás milosťou, —
aby sme sa podľa príkladu košických mučeníkov
verne pridŕžali Ježiša Krista a jeho Cirkvi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


8. septembra
NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
S radosťou slávime narodenie preblahoslavenej Panny Márie, lebo z nej vzišlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
udeľ nám svoju nebeskú milosť, *
a keďže narodenie Spasiteľa z presvätej Panny
bolo počiatkom našej spásy, —
nech oslava jej narodenia
upevní pokoj na celom svete.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech nám vždy pomáha
tvoj jednorodený Syn,
ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvätil; *
daj, prosíme, aby posvätil aj nás,
aby nás uchránil od hriechov —
a urobil ti príjemnou túto našu obetu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Alebo:

Pane, prinášame ti obetné dary pri radostnej oslave
narodenia preblahoslavenej Panny Márie *
a pokorne ťa prosíme,
nech nám pre svoju ľudskú prirodzenosť pomáha tvoj Syn, —
ktorý si vzal telo z panenskej Matky.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii I. (a teba na sviatok), alebo II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, panna porodí Syna; on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Iz 7, 14; Mt 1, 21)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, tvoja Cirkev, ktorú si nasýtil sviatostným pokrmom, ťa zvelebuje *
a s radosťou oslavuje narodenie preblahoslavenej Panny Márie, —
lebo v nej svitla celému svetu
nádej na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania.


9 . septembra
SV. PETRA CLAVERA, KŇAZA
 
Spoločné omše duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo spoločné omše svätých: pre tých, čo konali skutky milosrdenstva.

KOLEKTA
Bože, ty si urobil svätého Petra sluhom otrokov
a obdaril si ho obdivuhodnou láskou a trpezlivosťou v jeho úsilí pomôcť im; *
na jeho orodovanie daj,
aby sme hľadali záujmy Ježiša Krista —
a blížnych milovali skutkom a pravdou.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


12. septembra
NAJSVÄTEJŠIEHO MENA MÁRIA
 
VSTUPNÝ SPEV 
Požehnaná si, Panna Mária, od Pána, Boha najvyššieho, nad všetky ženy na svete; lebo tvoje meno tak zvelebil, že tvoja chvála nevymizne z úst ľudí. (Porov. Jdt 13, 18 – 20)

KOLEKTA
Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, *
aby preblahoslavená Panna Mária
sprostredkovala dobrodenia tvojho milosrdenstva všetkým, —
čo oslavujú jej slávne meno.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech príhovor preblahoslavenej Márie,
vždy Panny, sprevádza naše dary *
a nás, čo uctievame jej meno, —
nech urobí milými tvojej velebnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
pretože Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice. (Porov. Lk 1, 48)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, daj, aby sme
na orodovanie Bohorodičky Márie dosiahli milosť tvojho požehnania *
a aby sme vo všetkých potrebách získali pomoc tej, —
ktorej sväté meno oslavujeme.
Skrze Krista, nášho Pána.


13. septembra
SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy
a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. (Porov. Dan 12, 3)
 
KOLEKTA
Bože, sila dúfajúcich v teba,
ty si dal svätému Jánovi Zlatoústemu
obdivuhodnú výrečnosť a hrdinskú
odvahu v prenasledovaniach; *
prosíme ťa, osvieť našu myseľ jeho slovom —
a našu vôľu povzbuď jeho nezdolnou trpezlivosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, zhliadni na obetné dary,
ktoré ti s radosťou prinášame
v deň spomienky na svätého Jána Zlatoústeho, *
a daj, aby sme sa podľa jeho poučenia
stali obetným darom pre teba —
a celým svojím životom ťa oslavovali.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
My ohlasujeme ukrižovaného Krista, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. (Porov. 1 Kor 1, 23 – 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože,
v deň spomienky na svätého
Jána Zlatoústeho sme prijali nebeskú sviatosť; *
nech nás jej prijatie posilní v láske k tebe —
a pretvorí na verných vyznávačov tvojej pravdy.
Skrze Krista, nášho Pána.


14. septembra
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
My sa máme chváliť krížom nášho Pána Ježiša Krista,
v ktorom je spása, život a naše vzkriesenie; on nás oslobodil a spasil. (Porov. Gal 6, 14)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si poslal na svet
svojho jednorodeného Syna,
aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí; *
daj, prosíme, aby sme na zemi stále lepšie
poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti —
a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Ak tento sviatok pripadne na nedeľu, prednáša sa Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás očistí od každej viny táto obeta, —
ktorou sa na oltári kríža
sňali hriechy celého sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O víťazstve slávneho kríža

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo vykúpenie ľudstva
sa z tvojho rozhodnutia
uskutočnilo na dreve kríža.
Zo stromu v raji prišla na nás smrť,
zo stromu kríža dostali sme nový život. Nepriateľ, ktorý nás v raji premohol, na dreve kríža bol premožený
Kristom, naším Pánom.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstvá,
chvejú sa pred ňou mocnosti.
Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme:

Svätý, svätý, svätý...

Možno vziať aj prefáciu O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe, hovorí Pán. (Jn 12, 32)

PO PRIJÍMANÍ
Pane Ježišu Kriste,
nasýtil si nás sviatostným pokrmom; *
a keďže si nás vykúpil
na životodarnom dreve kríža, —
prosíme ťa, priveď nás k sláve vzkriesenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.


15. septembra
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
Slávnosť

VSTUPNÝ SPEV 
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka.
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn.
Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. (Porov. Jn 19, 25 – 27)
Alebo:
Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha. Ty si Mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, ty si dal
prebolestnej Matke Márii silu,
aby stála pri tvojom ukrižovanom Synovi
a spolu s ním trpela; *
daj, prosíme, aby sme aj my ochotne niesli
svoj každodenný kríž v spojení s Kristom, —
a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje 
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Milosrdný Bože,
prijmi na svoju chválu naše modlitby a dary, *
ktoré ti obetujeme na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, —
ktorú si nám dal za Matku,
keď stála pri Ježišovom kríži. Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O patrónke slovenského národa

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a v slávny deň prebolestnej Panny
spoločne ťa chváliť, velebiť a oslavovať.
Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu
útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás
a s materinskou láskou sa stará
o bratov a sestry svojho Syna.
Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa
a uctievame ju ako našu nebeskú Matku.
Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti,
v ktorej si ju už oslávil pri svojom Synovi
Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:

SPEV NA PRIJÍMANIE
Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach,
aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. (Porov. 1 Pt 4, 13)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, s oddanou vierou
sme prijali sviatosť večnej spásy
a s úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie
na Kristovom vykupiteľskom utrpení; *
prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo
znášať ťažkosti každodenného života, —
a tak dopĺňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu v prospech Cirkvi, jeho tajomného tela.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


16. septembra
SV. KORNELA, PÁPEŽA, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČENÍKOV
Spomienka

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

KOLEKTA
Bože, vo svätom pápežovi Kornelovi
a vo svätom biskupovi Cypriánovi
dal si svojej Cirkvi horlivých
duchovných pastierov a neohrozených mučeníkov; *
na ich orodovanie upevni našu vieru —
a povzbuď nás k modlitbe a práci za jednotu Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame pri oslave
mučeníckej smrti svätých Kornela a Cypriána; *
daj, prosíme, aby nám eucharistická obeta
dala silu prekonávať životné ťažkosti, —
ako týmto mučeníkom
dala vytrvalosť v protivenstvách.
Skrze Krista, nášho Pána.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
týmto svätým prijímaním
upevni v nás ducha odvahy a sily, *
aby sme podľa príkladu
svätých mučeníkov Kornela a Cypriána —
odhodlane vydávali svedectvo
o pravde evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.


17. septembra
SV. RÓBERTA BELLARMÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spoločná omša duchovných pastierov: pre biskupa alebo učiteľov Cirkvi.

KOLEKTA
Bože, svätého biskupa Róberta
si obdaril vynikajúcou učenosťou
a nezlomnou odvahou,
aby bránil vieru tvojej Cirkvi; *
na jeho orodovanie pomáhaj svojmu ľudu
zachovať si neporušenú vieru —
a dosvedčovať ju v každodennom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

SV. HILDEGARDY Z BINGENU, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Spoločná omša panien: pre jednu pannu alebo spoločná omša svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Bože, prameň života,
ty si svätú pannu Hildegardu
naplnil prorockým duchom; *
daj, prosíme, aby sme podľa jej príkladu
a na jej príhovor poznali tvoje cesty —
a v temnote tohto veku spoznali svetlo tvojej slávy
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


19. septembra
SV. JANUÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka alebo duchovných pastierov: pre biskupa.

KOLEKTA
Bože, v dnešný deň
nám dovoľuješ osláviť
mučeníctvo svätého biskupa Januára; *
daj, prosíme, —
aby sme sa tešili
z jeho spoločenstva vo večnej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


20. septembra
SV. ANDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Svätí mučeníci vyliali krv pre Krista na tejto zemi, preto dosiahli odmenu vo večnosti.

KOLEKTA
Bože, ty rozmnožuješ počet
svojich adoptívnych synov a dcér vo svete
a z krvi svätých mučeníkov
Andreja a jeho spoločníkov
si urobil semeno nových kresťanov; *
daj, aby nám pomáhal ich príhovor —
a posilňoval nás ich príklad.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, *
láskavo zhliadni na obetné dary svojho ľudu —
a daj, aby sme sa na príhovor svätých mučeníkov
stali aj my tebe milou obetou na spásu celého sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi,
aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10, 32)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, pri oslave svätých mučeníkov
nasýtil si nás pokrmom silných; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme zostali pevne spojení s Kristom —
a v Cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
21. septembra
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Sviatok
 
VSTUPNÝ SPEV
Choďte, učte všetky národy, krstite ich a naučte ich zachovávať všetko,
čo som vám prikázal, hovorí Pán.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, vo svojom nesmiernom milosrdenstve si mýtnika Matúša vyvolil za apoštola; *
daj, aby sme podľa jeho príkladu
a na jeho príhovor verne kráčali za tebou —
a pevne sa ťa pridŕžali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, na sviatok svätého Matúša
prinášame ti obetné dary a pokorne ťa prosíme, *
milostivo zhliadni na svoju Cirkev, —
ktorej vieru apoštoli živili hlásaním evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O apoštoloch

SPEV NA PRIJÍMANIE
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, hovorí Pán. (Mt 9, 13)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prežívame radosť zo spásy,
ktorú cítil svätý Matúš, keď vo svojom dome prijal Spasiteľa ako hosťa; *
daj, aby sme vždy prijímali pokrm tvojho Syna, —
ktorý neprišiel volať a spasiť
spravodlivých, ale hriešnikov.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


23. septembra
SV. PIA Z PIETRELCINY, KŇAZA
Spomienka

Spoločná omša duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo svätých: pre rehoľníkov.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty si dal svätému kňazovi Piovi
osobitnou milosťou účasť na kríži tvojho Syna
a prostredníctvom jeho služby si obnovil
obdivuhodné prejavy tvojho milosrdenstva; *
na jeho orodovanie nám dopraj,
aby sme boli neustále spojení s utrpením Krista —
a šťastlivo dosiahli slávu vzkriesenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.


26. septembra
SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV
 
Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Pane, oslavujeme ťa spomienkou
na svätých mučeníkov Kozmu a Damiána,
ktorých si voviedol do večnej slávy; *
prosíme ťa, —
sprevádzaj aj nás
svojou prozreteľnosťou na ceste k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, v deň víťaznej smrti
tvojich svätých mučeníkov *
prinášame ti obetu, —
v ktorej má pôvod a silu každé mučeníctvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, zachovaj v nás svoje dary, *
a čo sme v deň spomienky
na svätých mučeníkov Kozmu a Damiána prijali z tvojej štedrosti, —
nech nám prinesie pokoj a spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.


27. septembra
SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA
Spomienka

VSTUPNÝ SPEV
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným a uzdravoval skrúšených srdcom. (Porov. Lk 4, 18)
 
KOLEKTA
Bože, svätého Vincenta
si obdaril apoštolskými čnosťami,
aby sa staral o chudobných
a o výchovu dobrých kňazov; *
prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou,
aby sme sa riadili jeho náukou —
a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, svätému Vincentovi
si dal milosť životom uskutočňovať,
čo slávil v týchto svätých tajomstvách; * vrúcne ťa prosíme, —
mocou tejto obety premeň aj nás
na príjemný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí, lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. (Porov. Ž 107, 8 – 9)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás nebeskou sviatosťou; *
vrúcne ťa prosíme,
daj, aby sme podľa príkladu svätého Vincenta
a na jeho príhovor nasledovali tvojho Syna —
a ohlasovali blahozvesť chudobným.
Skrze Krista, nášho Pána.


28. septembra
SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA
 
Spoločná omša mučeníkov: pre jedného mučeníka.

KOLEKTA
Bože, ty si svätého mučeníka Václava naučil ceniť si nebeské kráľovstvo
viac ako pozemské vladárstvo; *
na jeho príhovor nám daj silu,
aby sme premáhali seba samých —
a celým srdcom sa vinuli k tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spoločná omša mučeníkov: pre viacerých mučeníkov.

KOLEKTA
Pane a Bože náš, prosíme ťa, udeľ nám
takú vytrvalosť v službe tebe a blížnemu,
akú mali tvoji svätí mučeníci
Vavrinec a jeho spoločníci, *
lebo v tvojom kráľovstve sú blahoslavení tí, —
ktorých prenasledujú pre spravodlivosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.


29. septembra
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV
Sviatok

VSTUPNÝ SPEV
Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. (Porov. Ž 103, 20)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty obdivuhodne
určuješ úlohy anjelom i ľuďom; *
prosíme ťa, pošli svojich anjelov,
ktorí ti ustavične slúžia v nebi, —
aby nás ochraňovali v pozemskom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetu chvály a prosíme, nech ju anjeli prenesú pred tvoju tvár; * milostivo ju prijmi —
a daj, aby nám bola na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O Božej sláve prostredníctvom úcty anjelov

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a v anjeloch a archanjeloch
oslavovať tvoju moc a velebu.
Lebo keď si uctievame tvojich nebeských poslov, velebíme tvoju nekonečnú slávu.
Ich krása a dôstojnosť nám dáva tušiť,
aký si nesmierny a nadovšetko vznešený.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvoju velebu oslavujú všetci anjeli a spievajú pieseň chvály.
Aj my sa k nim pripájame a s úctou sa ti klaniame, keď spolu s nimi radostne voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, budem ti hrať pred tvárou anjelov. (Ž 138, 1) 

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeským chlebom; *
pokorne ťa prosíme,
aby nám tento sviatostný pokrm
pomáhal odhodlane napredovať na ceste spásy —
pod mocnou ochranou tvojich anjelov.
Skrze Krista, nášho Pána.


30. septembra
SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

VSTUPNÝ SPEV
Blažený muž, čo o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou; prináša ovocie v pravý čas. (Porov. Ž 1, 2 – 3)
 
KOLEKTA
Bože, svätého kňaza Hieronyma
si obdaril láskou a živým záujmom o Sväté písmo; *
otvor aj naše srdce pre tvoje slovo, aby sme sa ním živili —
Spomienka
a v ňom našli prameň života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
daj, aby sme aj my podľa príkladu
svätého Hieronyma rozjímali o tvojom slove, *
a tak ochotnejšie pristupovali k tvojmu oltáru —
nábožne sláviť obetu spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol.
Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane Bože. (Porov. Jer 15, 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
sviatosť, ktorú sme prijali
pri radostnej oslave svätého Hieronyma, nech vzbudí v našich srdciach
väčšiu lásku k tvojmu slovu, —
aby sme ho čoraz lepšie chápali,
podľa neho žili,
a tak dosiahli večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.