[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Táto omša sa slávi v rúchu fialovej alebo ružovej farby.

VSTUPNÝ SPEV
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynecháva(Flp 4, 4 – 5)

KOLEKTA
Bože, ty hľadíš na svoj ľud,
ktorý túžobne očakáva slávnosť narodenia Pána; *
dopraj, prosíme,

aby sme sa mohli tešiť z tohto veľkého daru spásy —
a s radosťou ho oslavovať.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dopraj nám neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.

Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I. alebo II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Povedzte: Malomyseľní, vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh príde a spasí nás. (Porov. Iz 35, 4)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.

Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania

[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok

Na všedné omše tohto týždňa sa použijú omšové formuláre uvedené nižšie, pokiaľ nejde o adventnú fériu v dňoch 17. – 24. decembra.


PONDELOK
VSTUPNÝ SPEV
Čujte, národy, slovo Pánovo a ohlasujte ho až do končín zeme: náš Spasiteľ príde, nebojte sa. (Porov. Jer 31, 10; Iz 35, 4)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
láskavo vypočuj naše volanie *
a milosťou svojho prichádzajúceho Syna —
odstráň temnoty z nášho srdca.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho,
čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Príď, Pane, a navštív nás svojím pokojom; aby sme sa radovali pred tebou celým srdcom. (Porov. Ž 106, 4 – 5; Iz 38, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK
 
VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde a s ním všetci jeho svätí; a v ten deň zažiari veľké svetlo. (Porov. Zach 14, 5. 7)

KOLEKTA
Bože, skrze svojho jednorodeného Syna
si z nás utvoril nové stvorenie; *
zhliadni na dielo svojej milosrdnej lásky —
a príchodom svojho Syna nás očisti od škvrny hriechu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Spravodlivý sudca dá veniec spravodlivosti tým, čo milujú jeho príchod. (Porov. 2 Tim 4, 8)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,

daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.

Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA
 
VSTUPNÝ SPEV
Pán príde, nebude meškať; osvetlí, čo je skryté v tme, a dá sa poznať všetkým národom. (Porov. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5)

KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože,*
nech nám nadchádzajúca slávnosť
narodenia tvojho Syna poskytne pomoc v tomto živote —
a prinesie nám odmenu vo večnosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dopraj nám neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.

Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, náš Pán prichádza so všetkou mocou a otvorí oči svojich služobníkov. (Porov. Iz 40, 10; 35, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK
 
VSTUPNÝ SPEV
Blízko si, Pane, a všetky tvoje predpisy sú pravdivé. Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si večný. (Porov. Ž 119, 151 – 152)

KOLEKTA
Pane, sme tvoji nehodní služobníci
a zarmucujú nás naše viny, *
preto ťa prosíme, —
poteš nás spasiteľným príchodom
svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho,
čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Žime na tomto svete spravodlivo a nábožne
a očakávajme blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha.  (Porov. Tít 2, 12 – 13)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK
 
VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde v jase,
navštívi svoj ľud v pokoji a dá mu večný život.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
ustavične nás predchádzaj
a sprevádzaj svojou milosťou, *
aby nám príchod tvojho Syna,
po ktorom celým srdcom túžime, —
priniesol pomoc pre časný i večný život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista;
on pretvorí naše úbohé telo,
aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Porov. Flp 3, 20 – 21)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.