[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy,
ozve sa svojím velebným hlasom a vaše srdcia sa zaradujú. (Porov. Iz 30, 19. 30)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynecháva.

KOLEKTA
Všemohúci a milosrdný Bože,
nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci
prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, *
ale nech nás dar nebeskej múdrosti —
privedie do spoločenstva s ním.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu;
a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha. (Bar 5, 5; 4, 36)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


[
pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


PONDELOK

VSTUPNÝ SPEV
Čujte, národy, slovo Pánovo a ohlasujte ho až do končín zeme: náš Spasiteľ príde, nebojte sa. (Porov. Jer 31, 10; Iz 35, 4)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
nech k tebe vystúpi naša pokorná modlitba, *
aby sme v oddanej službe a s čistou dušou —
mohli sláviť veľké tajomstvo vtelenia
tvojho jednorodeného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Príď, Pane, a navštív nás svojím pokojom, aby sme sa radovali pred tebou celým srdcom. (Porov. Ž 106, 4 – 5; Iz 38, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde a s ním všetci jeho svätí; a v ten deň zažiari veľké svetlo. (Porov. Zach 14, 5. 7)

KOLEKTA
Bože, ty si všetkým končinám zeme
prisľúbil svoju spásu; *
daj, prosíme, —
aby sme s radosťou očakávali
slávnosť Kristovho narodenia.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, nech ťa uzmieria
naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Spravodlivý sudca dá veniec spravodlivosti tým, čo milujú jeho príchod.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA

VSTUPNÝ SPEV
Pán príde, nebude meškať; osvetlí, čo je skryté v tme, a dá sa poznať všetkým národom.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, ty nám kážeš pripravovať cestu Pánovi; *
láskavo nás posilňuj,
aby nás nepremohla ľudská slabosť, —
keď s dôverou očakávame potešujúci príchod
nebeského lekára Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dopraj nám neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, náš Pán prichádza so všetkou mocou a otvorí oči svojich služobníkov. (Porov. Iz 40, 10; 35, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK

VSTUPNÝ SPEV
Blízko si, Pane, a všetky tvoje predpisy sú pravdivé. Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si večný. (Porov. Ž 119, 151 – 152)

KOLEKTA
Pane, povzbuď naše srdcia,
aby sme pripravili cestu tvojmu jednorodenému Synovi; *
jeho príchod nech nás očistí —
a urobí nás hodnými slúžiť tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Žime na tomto svete spravodlivo a nábožne
a očakávajme blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha. (Porov. Tít 2, 12 – 13)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde v jase, navštívi svoj ľud v pokoji a dá mu večný život.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
daj, aby sme v ustavičnej bdelosti
očakávali príchod tvojho jednorodeného Syna *
a podľa výzvy evanjelia ponáhľali sa
s horiacimi lampami —
v ústrety pôvodcovi našej spásy Ježišovi Kristovi.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista;
on pretvorí naše úbohé telo,
aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
(Porov. Flp 3, 20 – 21)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA
 
VSTUPNÝ SPEV
Príď, Pane, čo tróniš nad cherubmi, rozjasni svoju tvár, a budeme spasení. (Porov. Ž 80, 4. 2)

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
nech v našich srdciach zažiari odblesk tvojej slávy
a nech zaženie všetku temnotu noci, *
aby príchod tvojho jednorodeného Syna ukázal, —
že sme synovia svetla.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dopraj nám neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Hľa, prídem čoskoro, hovorí Pán, a moja odplata so mnou,
odmením každého podľa jeho skutkov. (Porov. Zjv 22, 12) 

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.
Skrze Krista, nášho Pána.