[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj.
Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynecháva.

KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože,
daj nám ochotu konať dobré skutky
a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, *
aby nás pri svojom druhom príchode
postavil po svojej pravici —
a voviedol do nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho,
čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. (Ž 85, 13)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania
 
[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


PONDELOK
 
VSTUPNÝ SPEV
Čujte, národy, slovo Pánovo a ohlasujte ho až do končín zeme: náš Spasiteľ príde, nebojte sa! (Porov. Jer 31, 10; Iz 35, 4)

KOLEKTA
Pane a Bože náš,
pomôž nám bedlivo očakávať
príchod tvojho Syna Ježiša Krista; *

a keď príde a zaklope,
nech nás nájde bdieť v modlitbách —
a jasať na jeho slávu.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Príď, Pane, a navštív nás svojím pokojom, aby sme sa radovali pred tebou celým srdcom. (Porov. Ž 106, 4 – 5; Iz 38, 3)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —

a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK
 
VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde a s ním všetci jeho svätí; a v ten deň zažiari veľké svetlo. (Porov. Zach 14, 5. 7)

KOLEKTA
Pane a Bože náš,
dobrotivo vypočuj naše pokorné prosby
a láskavo nám pomáhaj v našich slabostiach, *
aby nás povzbudila prítomnosť
tvojho prichádzajúceho Syna, —
a tak sme sa chránili pred nebezpečenstvami hriechu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Spravodlivý sudca dá veniec spravodlivosti tým, čo milujú jeho príchod.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —
a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA

VSTUPNÝ SPEV
Pán príde, nebude meškať; osvetlí, čo je skryté v tme, a dá sa poznať všetkým národom. (Porov. 2 Tim 4, 8) (Porov. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane a Bože náš,
svojou božskou mocou priprav naše srdcia, *
aby nás tvoj Syn Ježiš Kristus
pri svojom druhom príchod
uznal za hodných nebeskej hostiny —
a mohli sme prijať nebeský pokrm, ktorý on sám podáva.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dopraj nám neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, náš Pán prichádza so všetkou mocou a otvorí oči svojich služobníkov. (Porov. Iz 40, 10; 35, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK
 
VSTUPNÝ SPEV
Blízko si, Pane, a všetky tvoje predpisy sú pravdivé. Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si večný. (Porov. Ž 119, 151 – 152)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou, *
aby tvoja milosrdná láska urýchlila to, —
čomu bránia naše hriechy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho,
čo nám udelila tvoja dobrota; *
a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, —
nech nám prinesie večnú spásu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Žime na tomto svete spravodlivo a nábožne
a očakávajme blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha. (Porov. Tít 2, 12 – 13)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám na osoh
účasť na tejto sviatostnej hostine, *
pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete
učíš milovať veci nebeské —
a hľadať hodnoty trváce.
Skrze Krista, nášho Pána.

PIATOK
VSTUPNÝ SPEV
Hľa, Pán príde v jase, navštívi svoj ľud v pokoji a dá mu večný život.

KOLEKTA
Prejav, Pane, svoju moc a príď, *
aby nás tvoja prítomnosť vyslobodila
z nebezpečenstiev hriechu —
a tvoja milosrdná láska priviedla k sáse.
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, *
a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, —
pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista;
on pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Porov. Flp 3, 20 – 21)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom; *
pokorne ťa prosíme,
daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti
naučili správne hodnotiť pozemské veci —

a milovať hodnoty nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána


SOBOTA
VSTUPNÝ SPEV
Príď, Pane, čo tróniš nad cherubmi, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Porov. Ž 80, 4. 2)

KOLEKTA
Bože, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna,
aby vyslobodil ľudské pokolenie z otroctva hriechu; *
túžobne očakávame jeho príchod a prosíme ťa, —
zahrň nás svojou nebeskou milosťou,
aby sme získali dar pravej slobody.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, dopraj nám
neustále ti prinášať našu obetu, *
aby zavŕšila to, čo sa začalo vo svätých tajomstvách, —
a uskutočňovala v nás dielo spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, prídem čoskoro, hovorí Pán, a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. (Porov. Zjv 22, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, *
aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov, —
a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky.
Skrze Krista, nášho Pána.