ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa! (Porov. Iz 45, 8)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynecháva.

KOLEKTA
Pane, z anjelovho zvestovania vieme,
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; *
prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, —
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech Duch Svätý, ktorý svojou mocou
zatônil lono preblahoslavenej Panny Márie, —
posvätí obetné dary,
pripravené na tvojom oltári.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. (Iz 7, 14)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
v Eucharistii sme prijali záloh večnej spásy; *
prosíme ťa, pomáhaj nám,
aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali
na dôstojnú oslavu tajomstva narodenia tvojho Syna, —
čím viac sa blíži deň tejto spásonosnej slávnosti.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


Možno použiť formulár slávnostného požehnania