ADVENTNÁ I

O dvoch Kristových príchodoch
 
Táto prefácia sa používa v adventných omšiach od Prvej adventnej nedele až do 16. decembra, i v ostatných omšiach v Adventnom období, ak nemajú vlastnú prefáciu.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil,
vzal na seba telo,
splnil pradávne prisľúbenia
a otvoril nám cestu do večnej spásy,
aby sme pri jeho slávnom
a velebnom druhom príchode
dostali prisľúbený dar spásy,
ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame.
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...