PÔSTNE OBDOBIE

[popolcová streda]  

po popolcovej strede
[štvrtok] [piatok] [sobota]

1. Veľmi sa odporúča, aby sa najmä v Pôstnom období zachoval a rozvíjal tradičný zvyk zhromažďovania veriacich na spôsob tzv. rímskych „štácií“, a to aspoň vo väčších mestách, s prihliadnutím na miestne okolnosti.
Takéto zhromaždenia veriacich sa môžu uskutočniť najmä pod vedením diecézneho biskupa v nedeľu alebo, podľa vhodnosti, aj vo všedných dňoch. Možno ich konať pri hroboch svätých, vo význačných kostoloch mesta alebo vo svätyniach, alebo na pútnických miestach diecézy, ktoré sú väčšmi navštevované.
Ak sa pred omšou, ktorá sa bude sláviť na týchto zhromaždeniach, koná procesia, podľa okolností a miestnych podmienok sa veriaci zhromaždia v menšom kostole alebo na inom vhodnom mieste mimo kostola, do ktorého bude procesia smerovať. Po pozdravení ľudu kňaz prednesie kolektu o tajomstve Svätého kríža (s. 1484) alebo za odpustenie hriechov (s. 1453 – 1454), alebo za Cirkev, osobitne miestnu (s. 1384), alebo jednu z modlitieb nad ľudom. Potom sa zoradí procesia, ktorá pôjde do kostola, v ktorom sa bude sláviť omša. Počas procesie sa spievajú Litánie k svätým. Na vhodnom mieste možno pridať invokáciu k svätému patrónovi alebo zakladateľovi a k svätým miestnej Cirkvi.
Keď procesia príde do kostola, kňaz si uctí oltár a prípadne ho incenzuje. Vynechajú sa úvodné obrady, podľa okolností aj Kýrie. Kňaz prednesie kolektu omše, ktorá potom pokračuje zvyčajným spôsobom.
2. Pri týchto zhromaždeniach sa namiesto omše môže sláviť bohoslužba slova, predovšetkým na spôsob kajúcich pobožností, ktoré sú uvedené na Pôstne obdobie v Rímskom rituáli.
3. Vo všedných dňoch Pôstneho obdobia sa môže v závere omše, pred záverečným požehnaním, vhodne predniesť modlitba nad ľudom, určená pre každý deň.
4. V Pôstnom období sa zakazuje ozdobovať oltár kvetmi a hudobné nástroje sa môžu používať len na podporu spevu. Výnimkou sú nedeľa Lætare (Štvrtá pôstna nedeľa), slávnosti a sviatky.


POPOLCOVÁ STREDA
 
V omši dnešného dňa sa požehnáva a rozdáva popol pripravený z olivových alebo iných ratolestí, ktoré boli požehnané na Palmovú nedeľu v predchádzajúcom roku.

Úvodné obrady a liturgia slova

VSTUPNÝ SPEV 
Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si stvoril; zatváraš oči nad hriechmi ľudí, aby sa kajali,
a si k nim láskavý, lebo si Boh a náš Pán. (Porov. Múd 11, 24. 25. 27)

Úkon kajúcnosti sa vynecháva. Nahrádza ho značenie popolom.
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
dopraj nám týmto svätým pôstom
nastúpiť cestu duchovnej obnovy, —
aby nás pokánie posilňovalo
v boji proti nepriateľom spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Požehnanie popola a značenie popolom
Po homílii kňaz postojačky a so zopätými rukami hovorí:
Drahí bratia a sestry, pokorne prosme Boha Otca,
aby hojnou milosťou požehnal tento popol,
ktorým budeme poznačení na hlave na znak kajúcnosti.

Po krátkej tichej modlitbe pokračuje s rozopätými rukami:
 
Bože, ty sa skláňaš k poníženým a uzmieruješ kajúcnikov; dobrotivo vypočuj naše prosby a láskavo nás + požehnaj,
keď budeme poznačení týmto popolom, aby sme v nastávajúcom pôstnom období konali skutky pokánia
a s očisteným srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo tvojho Syna.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
R Amen.
 
Alebo:
 
Milosrdný Bože,
ty nechceš smrť hriešnika, ale jeho obrátenie.
Milostivo vypočuj naše prosby
a vo svojej otcovskej láske požehnaj + tento popol,
ktorým si dáme poznačiť hlavy,
lebo uznávame, že sme prach a na prach sa obrátime.
Daj, prosíme, aby sme v tomto pôstnom období úprimnou kajúcnosťou
dosiahli odpustenie hriechov, začali nový život a stále viac sa podobali
tvojmu vzkriesenému Synovi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

R Amen.

Kňaz mlčky pokropí popol požehnanou vodou. Potom poznačí popolom všetkých prítomných, ktorí k nemu prídu.
Každému povie:
Kajajte sa a verte evanjeliu.
 
Alebo:
 
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.
 
Medzitým sa spieva:

ANTIFÓNA 1
Obnovme sa v duchu poníženosti a pokánia,
postime sa a skrúšene prosme Pána,
lebo náš Boh je veľmi milosrdný a odpustí nám hriechy.
(Mk 1, 15) (Porov. Gn 3, 19)

ANTIFÓNA 2 
Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi služobnici, a nech hovoria: Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom
a nezatváraj ústa, ktoré ťa ospevujú. (Porov. Joel 2, 17; Est 4, 17)

ANTIFÓNA 3
Pane, zmy zo mňa moju vinu.
Túto antifónu možno opakovať po jednotlivých veršoch Žalmu 51 (Zmiluj sa, Bože, nado mnou).
(Ž 51, 3)

RESPONZÓRIUM
 
R Kajajme sa, lebo sme sa previnili a polepšime sa, aby nás neprekvapila smrť;
potom by sme už márne chceli robiť pokánie. *
Vyslyš, Pane, a zmiluj sa, lebo sme sa prehrešili proti tebe.
V Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása a vysloboď nás. *
Vyslyš, Pane, a zmiluj sa, lebo sme sa prehrešili proti tebe.

(Porov. Bar 3, 2; Ž 79, 9)
 
Možno spievať aj inú vhodnú pieseň (napr. z JKS).

Keď sa skončilo značenie popolom, kňaz si umyje ruky. Nasleduje modlitba veriacich. Po nej omša pokračuje zvyčajným spôsobom.

Vyznanie viery sa vynechá.

Liturgia Eucharistie

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, na začiatku pôstneho obdobia
slávnostne prinášame túto obetu *
a prosíme ťa, nech nám pokánie
a skutky lásky pomáhajú krotiť zlé sklony, —
aby sme sa očistili od hriechov
a mohli sme nábožne sláviť tajomstvo umučenia tvojho Syna.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 
Prefácia Pôstna III. alebo IV.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Kto o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou, prináša ovocie v pravý čas. (Porov. Ž 1, 2 – 3)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nám prijatá sviatosť pomáha, *
aby ti bolo milé naše pôstne sebazapieranie —
a nám slúžilo na vnútorné uzdravenie.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
MODLITBA NAD ĽUDOM
Na prepustenie kňaz, obrátený k ľudu, vystrie ruky a prednáša túto modlitbu:
Bože, vylej ducha kajúcnosti na tých,
čo sa skláňajú pred tvojou velebou,
aby mohli získať odmenu sľúbenú tým,
čo konajú pokánie.
Skrze Krista, nášho Pána.

Požehnanie popola a značenie popolom sa môže konať aj mimo omše. V tom prípade sa odporúča najprv konať liturgiu slova. Tá sa skladá zo vstupného spevu, kolekty, čítaní s príslušnými spevmi – ako v omši. Potom je homília, požehnanie popola a značenie veriacich popolom. Obrad sa zakončí modlitbou veriacich, požehnaním a prepustením.

ŠTVRTOK PO POPOLCOVEJ STREDE
 
VSTUPNÝ SPEV
Volal som k Pánovi, a vypočul môj hlas. Vyslobodil ma z moci tých, čo na mňa útočia. Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. (Porov. Ž 55, 17 – 20. 23)

KOLEKTA
Pane, predchádzaj naše konanie
svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, *
aby sme všetky podujatia s tebou začínali —
a s tvojou pomocou i dokončili.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, milostivo zhliadni na obetné dary,
ktoré kladieme na tvoj oltár, *
a daj, aby nám získali odpustenie hriechov —
a tvojmu menu slúžili na slávu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. (Porov. Ž 51, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, pokorne ťa prosíme, *
aby nebeské dary, ktoré sme prijali, —
boli pre nás prameňom odpustenia a spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Všemohúci Bože, ty si ukázal svojmu ľudu
cestu večného života;
daj, prosíme,
aby sme po tejto ceste prišli k tebe,
nehasnúcemu svetlu.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE
 
VSTUPNÝ SPEV
Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou; Pane, buď mi na pomoci. (Ž 30, 11)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
sprevádzaj svojou pomocou
naše prvé kroky na ceste pokánia, —
aby vonkajšie úkony kajúcnosti
vychádzali z úprimného srdca.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, obeta, ktorú slávime v tejto pôstnej dobe, *
nech zmení naše zmýšľanie, aby sme sa ti páčili, —
a nech nám dá silu,
aby sme sa ochotnejšie premáhali.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ukáž nám, Pane, svoje cesty
a pouč nás o svojich chodníkoch. (Ž 25, 4)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
nech nás účasť na tomto tajomstve
očistí od všetkých previnení, —
aby sme mohli prijať tvoju uzdravujúcu milosť.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Milosrdný Bože,
tvoj ľud ti neprestajne ďakuje za tvoje veľké činy;
daj, nech si zachovávaním starobylých príkazov
na svojej životnej púti zaslúži dôjsť
do večnosti s tebou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 


SOBOTA PO POPOLCOVEJ STREDE
 
VSTUPNÝ SPEV
Vyslyš nás, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na nás. (Porov. Ž 69, 17)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, *
milosrdne zhliadni na našu krehkosť —
a vystri nad nás svoju mocnú pravicu, aby nás chránila.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi túto obetu zmierenia a chvály *
a daj, nech nás očistí, —
aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, hovorí Pán. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Mt 9, 13)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnení nebeskými darmi ťa prosíme, *
aby nám sviatosť, ktorá je pre nás
v tomto živote tajomstvom, —
pomohla dosiahnuť večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, láskavo stoj pri svojom ľude,
ktorý sa dotýka svätých tajomstiev,
aby žiadne nebezpečenstvo neublížilo tým, ktorí dôverujú v tvoju ochranu.
Skrze Krista, nášho Pána.