[17. decembra] [18. decembra] [19. decembra] [20. decembra]
[21. decembra] [22. decembra] [23. decembra] [24. decembra]


ADVENTNÉ VŠEDNÉ DNI od 17. do 24. decembra

Nasledujúce omše sa berú vo vyznačených dňoch okrem nedele, ktorá si ponecháva vlastný omšový formulár.17. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Radujte sa, nebesia, a plesaj zem,
lebo náš Pán príde a zľutuje sa nad svojimi biednymi. (Porov. Iz 49, 13)
 
KOLEKTA
Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ človeka,
ty si chcel, aby sa tvoje Slovo
v lone ustavičnej Panny stalo telom; *
láskavo zhliadni na naše prosby a dopraj, —
aby nám tvoj jednorodený Syn,
ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť,
dal účasť na svojom božskom živote.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
posväť dary svojej Cirkvi *
a daj, aby sme sa pri slávení týchto svätých tajomstiev —
mohli posilniť nebeským chlebom.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, príde ten, po ktorom túžia všetky národy, a Pánov dom sa naplní slávou. (Porov. Ag 2, 7)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
nasýtení sviatostným pokrmom ťa prosíme, *
splň našu túžbu a zapáľ v nás oheň svojho Ducha, —
aby sme žiarili ako jasné svetlá,
keď príde tvoj Syn Ježiš Kristus.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


18. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Príde Kristus, náš Kráľ; Ján o ňom povedal, že príde ako Baránok.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu; *
prosíme ťa, —
nech nám prinesie pravú slobodu
očakávané narodenie tvojho milovaného Syna.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech nás obeta, ktorú slávime, urobí tebe milými, *
aby sme mali účasť na večnosti tvojho Syna, —
ktorý nám svojou smrťou zaslúžil nesmrteľnosť.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dajú mu meno Emanuel,
čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1, 23)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
preukáž nám svoje milosrdenstvo
v tvojom svätom chráme, *
aby sme s náležitou úctou —
napredovali k nadchádzajúcej slávnosti nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.


19. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať
a na našej zemi už nebude úzkosť, lebo on je náš Spasiteľ. (Porov. Hebr 10, 37)
 
KOLEKTA
Bože, ty si narodením svojho Syna
z presvätej Panny zjavil svetu jas svojej slávy; *
daj, prosíme, aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia
uctievali s neporušenou vierou —
a oslavovali s úprimnou oddanosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na obetné dary, ktoré kladieme na tvoj oltár, *
aby tvoja moc posvätila to, —
čo ti v našej slabosti predkladáme. Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti
a naše kroky upriami na cestu pokoja. (Lk 1, 78 – 79)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
vzdávame ti vďaky za udelené dary *
a prosíme ťa, vzbuď v nás túžbu po prisľúbenej spáse, —
aby sme s očisteným srdcom dôstojne oslávili
narodenie nášho Spasiteľa.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


20. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť. Celá zem sa naplní Pánovou slávou a každé telo uvidí Božiu spásu. (Porov. Iz 11, 1; 40, 5; Lk 3, 6)

KOLEKTA
Bože, večná vznešenosť, nepoškvrnená Panna Mária
pri anjelovom zvestovaní prijala tvoje večné Slovo
a naplnená svetlom Ducha Svätého
stala sa Božím príbytkom; *
prosíme ťa, pomáhaj nám, —
aby sme podľa jej príkladu
aj my ochotne plnili tvoju vôľu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na túto vznešenú obetu *
a daj, aby sme účasťou na tomto tajomstve —
dosiahli nebeské dary,
ktoré s vierou očakávame.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Anjel povedal Márii: Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. (Lk 1, 31)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, svojou božskou mocou ochraňuj tých,
ktorých si nasýtil nebeským pokrmom, *
a láskavo dopraj, —
aby nám účasť na tvojich tajomstvách
priniesla radosť a pravý pokoj.
Skrze Krista, nášho Pána.


21. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Čoskoro príde Vládca, Pán; bude sa volať Emanuel, lebo s nami je Boh. (Porov. Iz 7, 14; 8, 10)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
láskavo vypočuj prosby svojho ľudu,
ktorý sa raduje z príchodu
tvojho jednorodeného Syna v ľudskom tele, *
a daj, aby sme dosiahli odmenu večného života, —
keď príde vo svojej sláve.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, dobrotivo prijmi dary svojej Cirkvi, *
ktoré si nám poskytol,
aby sme ti ich mohli priniesť na obetu, —
a svojou mocou ich premeň na sviatosť našej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (Lk 1, 45)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech je účasť na tomto božskom tajomstve pre tvoj ľud ustavičnou ochranou; *
daj, prosíme, aby sme ti oddane slúžili, —
a tak dosiahli spásu tela i duše.
Skrze Krista, nášho Pána.


22. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. (Ž 24, 7)

KOLEKTA
Bože, príchodom svojho Syna
vyslobodil si človeka z moci hriechu a smrti; *
dopraj, prosíme, aby sme pokorne a nábožne
vyznávali tajomstvo jeho vtelenia —
a zaslúžili si večnú spásu
v spoločenstve s naším Vykupiteľom.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, s dôverou v tvoju dobrotu
prichádzame s darmi k svätému oltáru; *
daj, aby nás očistila tvoja milosť —
a posvätili tajomstvá, ktoré slávime.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Velebí moja duša Pána,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. (Lk 1, 46. 49)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás posilní prijatá sviatosť, *
aby sme, bohatí na dobré skutky,
s dôverou mohli ísť v ústrety Spasiteľovi —
a zaslúžili si odmenu večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.23. DECEMBRA

VSTUPNÝ SPEV
Chlapček sa nám narodí a bude sa volať Mocný Boh. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme. (Porov. Iz 9, 6; Ž 71, 17)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
už sú blízko sviatky
narodenia tvojho Syna v ľudskom tele; *
prosíme ťa, nech nám, tvojim nehodným služobníkom,
preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje Slovo,
Ježiš Kristus, —
ktorý si vzal telo z Panny Márie a prebýval medzi nami.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech nás táto obeta,
ktorú si nám dal ako najplnšiu bohoslužbu, *
dokonale zmieri s tebou, —
aby sme s očisteným srdcom
slávili narodenie nášho Vykupiteľa.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, stojím pri dverách a klopem.
Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere,
k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. (Zjv 3, 20)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nebeský pokrm, ktorým si nás nasýtil, *
nech nám prinesie tvoj pokoj, —
aby sme so zažatými lampami kráčali
v ústrety tvojmu milovanému Synovi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.


24. DECEMBRA
ranná omša

VSTUPNÝ SPEV
Hľa, už prišla plnosť času,
v ktorom Boh poslal na zem svojho Syna. (Porov. Gal 4, 4)

KOLEKTA
Pane Ježišu, príď rýchlo a nemeškaj, *
a svojím príchodom poteš a posilni tých, —
čo dôverujú v tvoju dobrotu.
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi tieto obetné dary *
a daj, aby sme sa ich prijatím očistili od hriechov —
a mohli sme s čistým srdcom očakávať
slávny príchod tvojho Syna.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia Adventná II.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.

PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás
týmto svojím obdivuhodným darom; *
daj, nech sa dôstoje pripravíme
na sviatok narodenia tvojho Syna, —
aby sme tak s radosťou
mohli získať jeho večnú odmenu.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.