ADVENTNÁ II

O dvojakom očakávaní Krista
 
Táto prefácia sa používa v adventných omšiach od 17. do 24. decembra, i v ostatných omšiach v Adventnom období, ak nemajú vlastnú prefáciu.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné vzdávať
vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Jeho predpovedali všetci proroci,
panenská Matka ho v nevýslovnej láske nosila pod srdcom,
Ján ohlasoval jeho príchod
a ukázal na neho, že už je tu.
On nám dáva milosť, aby sme sa s radosťou
pripravovali na slávnosť jeho narodenia,
aby nás našiel i bedliť v modlitbách,
i jasať na jeho slávu.
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...