NEDEĽNÁ VI
 
O zálohu večnej Paschy

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo v tebe žijeme, hýbeme sa a sme
a už v tomto pozemskom putovaní
každodenne pociťujeme prejavy tvojej lásky
a nosíme v sebe záloh večného života.
Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého,
ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych,
a preto dúfame,
že budeme mať plnú účasť
na jeho veľkonočnom tajomstve.
Preto ťa aj my so všetkými anjelmi chválime
a radostne voláme:

Svätý, svätý, svätý...