NEDEĽNÁ II
 
O tajomstve spásy

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sa zľutoval nad hriešnym ľudstvom,
ponížil sa a narodil sa z Panny.
Trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti,
vstal z mŕtvych a daroval nám večný život.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...