NEDEĽNÁ I
 
O veľkonočnom tajomstve a Božom ľude

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on nás veľkonočným tajomstvom
zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti
a povolal nás k sláve,
aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením,
kráľovským kňazstvom,
svätým národom a jeho získaným ľudom.
A preto všade ohlasujeme tvoju moc a silu,
ktorou si nás vyviedol z temnôt
do svojho predivného svetla.
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...