NEDEĽNÁ IV
 
O dejinách spásy

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on svojím narodením
obnovil padnuté ľudstvo,
svojím utrpením zničil naše hriechy,
svojím zmŕtvychvstaním
pripravil nám cestu do večného života
a svojím nanebovstúpením
otvoril nám brány neba.
Preto ti so zástupmi anjelov
a svätých spievame pieseň chvály
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...