Prvý pôstny týždeň


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
 
V túto nedeľu sa slávi obrad „vyvolenia“ alebo „zapísania mena“ katechumenov, ktorí majú na Veľkonočnú vigíliu prijať sviatosti kresťanskej iniciácie. Použijú sa vlastné modlitby a prosby uvedené na s. 1242 – 1243.
 
VSTUPNÝ SPEV
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom. (Porov. Ž 91, 15 – 16)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynechá.

KOLEKTA
Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, *
aby sme prežívaním štyridsaťdňového pôstneho obdobia hlbšie vnikali
do Kristovho tajomstva —
a s jeho pomocou napredovali
čnostným životom na ceste k spáse.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
pomôž nám, aby sme sa celým srdcom zapojili do tejto obety, —
ktorou začíname prípravu
na slávenie veľkonočného tajomstva. Skrze Krista, nášho Pána.
 
PREFÁCIA
O pokúšaní Pána

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on štyridsaťdenným pôstom
posvätil túto dobu pokánia,
zmaril úklady odvekého nepriateľa
a naučil nás odolávať zvodom hriechu,
aby sme s čistým srdcom
mohli sláviť veľkonočné tajomstvo
a raz sa mohli tešiť
z veľkonočného víťazstva vo večnosti.
Preto ti so zástupmi anjelov a svätých
spievame pieseň chvály a bez prestania voláme:


SPEV NA PRIJÍMANIE
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Mt 4, 4)
Alebo:
Pán ťa zacloní svojimi krídlami a uchýliš sa pod jeho perute. (Porov. Ž 91, 4)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás nebeským chlebom, ktorý v nás rozmnožuje vieru,
posilňuje nádej a rozohňuje lásku; *
daj, prosíme, aby sme túžili
po živom a pravom chlebe, ktorým je Kristus, —
a živili sa každým slovom vychádzajúcim z tvojich úst.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM
Prosíme ťa, Pane,
nech zostúpi na tvoj ľud hojné požehnanie, aby v súžení rástla naša nádej,
v pokušení sa upevňovali naše čnosti,
a tak sme získali večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
PONDELOK PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI

 
VSTUPNÝ SPEV
Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,
tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. (Porov. Ž 123, 2 – 3)

KOLEKTA
Bože, náš záchranca, obráť k sebe naše srdcia *
a pouč naše mysle nebeskou náukou, —
aby sme sa pôstnym pokáním
zdokonalili v kresťanskom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi túto obetu ako prejav našej oddanosti *
a daj, aby nás tvojou mocou posvätila —
a získala nám milosť odpustenia.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili
jednému z mojich najmenších, mne ste urobili, hovorí Pán. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo,
ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. (Mt 25, 40. 34)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech je nám sviatosť, ktorú sme prijali,
duchovnou i telesnou posilou, *
aby sme dosiahli spásu —
a mohli sa tešiť z plnosti nebeskej odmeny.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
osvieť myseľ svojho ľudu svetlom svojej slávy,
aby spoznal, čo treba konať,
a nasledoval, čo je správne.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie; ty si od vekov až na veky. (Porov. Ž 90, 1 – 2)
 
KOLEKTA
Pane, zhliadni na svoju rodinu *
a pomáhaj nám, —
aby naše srdcia účinkom telesného pokánia
zahoreli vrúcnou túžbou po tebe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože a náš Stvoriteľ, *
prijmi dary, ktoré ti prinášame z toho,
čo si nám veľkodušne uštedril, —
a premeň tento časný pokrm na zdroj večného života.
Skrze Krista, nášho Pána

 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Bože, spravodlivosť moja,
ty si ma vyslyšal, keď som volal o pomoc;
v súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou, Pane, a vyslyš moju modlitbu. (Porov. Ž 4, 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nám slávenie týchto tajomstiev
dá silu mierniť pozemské žiadosti, —
aby sme sa oduševnili za veci nebeské.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, posilni svojich veriacich svojím požehnaním
a buď im potešením v smútku, posilou v utrpení
a pomocou v nebezpečenstve.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
STREDA PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV 
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nech naši nepriatelia nezvíťazia nad nami. Vysloboď nás, Bože Izraela, zo všetkých našich úzkostí. (Porov. Ž 25, 6. 2. 22)
 
KOLEKTA
Pane, láskavo zhliadni na oddanosť svojho ľudu *
a pomáhaj nám, aby sme
zdržanlivosťou ovládali svoje telo —
a dobrými skutkami sa vzmáhali na duchu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, predkladáme ti dary,
ktoré si nám dal, aby sme ich mohli zasvätiť tvojmu menu; *
prosíme ťa, premeň ich na sviatosť, —
ktorú prijmeme ako záruku večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Nech sa tešia všetci, čo majú dôveru v teba, Pane, a naveky nech jasajú, lebo si s nimi. (Porov. Ž 5, 12)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, neprestajne nás živíš svojimi sviatosťami; *
daj, prosíme, —
aby nás ich prijímanie priviedlo do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, zhliadni na svoj ľud
a láskavo nás očisti od každého hriechu,
lebo ak nás neovláda neprávosť,
nemôže nám ublížiť žiadne pokušenie.
Skrze Krista, nášho Pána.ŠTVRTOK PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.
Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj Kráľ a môj Boh. (Porov. Ž 5, 2 – 3)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
vnukaj nám vždy správne myšlienky a predsavzatia
a daj nám ochotu podľa nich aj konať; *
a pretože nemôžeme jestvovať bez teba, —
pomáhaj nám žiť podľa tvojej vôle.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, vypočuj našu pokornú prosbu: *
prijmi obetné dary a modlitby, ktoré ti prednášame, —
a obráť naše srdcia k sebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7, 8)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
prosíme ťa, nech nám presväté tajomstvá,
ktoré si nám dal ako posilu v obnove nášho života, —
slúžia ako duchovný liek teraz i v budúcnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
zahrň žiadaným milosrdenstvom tých, čo ťa vzývajú,
a udeľ im nebeské dary, aby poznali, čo je správne,
a získali, po čom túžia.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
PIATOK PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI

VSTUPNÝ SPEV
Vytrhni ma, Pane, z mojich tiesní.
Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. (Porov. Ž 25, 17 – 18)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
pomáhaj nám náležite sa pripraviť
na veľkonočné sviatky, *
aby telesné odriekanie, na ktoré sme sa podujali, —
všetkým slúžilo na duchovné posvätenie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi túto obetu *
a daj, aby nás uzmierila s tebou —
a obnovila v nás dielo spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ako žijem, hovorí Pán, nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. (Ez 33, 11)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás nábožné prijatie
tvojej sviatosti vnútorne obnoví, *
očistí od škvŕn minulosti —
a privedie do spásonosného spoločenstva s tebou.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, láskavo zhliadni na svoj ľud,
aby vonkajšie telesné odriekanie
dosiahlo aj vnútorný účinok.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu;
svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. (Porov. Ž 19, 8)
 
KOLEKTA
Večný Otče, obráť k sebe naše srdcia, *
aby sme vždy hľadali to jedine potrebné, —
konali skutky lásky, a tak sa zasvätili tvojej službe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás duchovne obnovia tieto sväté tajomstvá, —
aby sme boli hodní večnej odmeny.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec, hovorí Pán. (Mt 5, 48)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás
božským tajomstvom a nebeskou náukou; *
prosíme ťa, ustavične nás sprevádzaj svojou priazňou —
a povzbudzuj nás nádejou na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, posilňuj svojich veriacich požehnaním,
aby sa nikdy neodklonili od tvojej vôle
a mohli sa vždy radovať z tvojich dobrodení.
Skrze Krista, nášho Pána.