PÔSTNA IV

O ovocí pôstu

Táto prefácia sa používa vo všedné dni Pôstneho obdobia a v dni prikázaného pôstu.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony,
dvíhaš myseľ,
udeľuješ silu k čnosti
a dávaš odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli,
klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti.
Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni
ťa oslavujú spoločným plesaním.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď v pokornej úcte voláme:

Svätý, svätý, svätý...