Piaty pôstny týždeň


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


PIATA PÔSTNA NEDEĽA
Ak konferencia biskupov uzná za dobré, môže sa aj naďalej zachovávať zvyk zaha- ľovať od tejto nedele kríže a obrazy v kostole. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána v Piatok utrpenia Pána a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie.
V túto nedeľu sa koná tretie prípravné skrutínium katechumenov, ktorí na Veľko- nočnú vigíliu prijmú sviatosti uvedenia do kresťanského života. Použijú sa vlastné modlitby a prosby uvedené na s. 1247 – 1248.
 
VSTUPNÝ SPEV
Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočisko. (Porov. Ž 43, 1 – 2)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynechá.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane a Bože náš,
pomôž nám nadšene žiť v tej láske, *
ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus svet miloval —
a na kríži sa zaň obetoval.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože,
priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery, *
prosíme ťa, vypočuj nás —
a touto obetou nás očisti od všetkých hriechov.
Skrze Krista, nášho Pána.
       
Keď sa nečíta evanjelium o Lazárovi, použije sa prefácia prefácia Pôstna I. alebo II.

PREFÁCIA
O Lazárovi
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on ako opravdivý človek
plakal nad svojím priateľom Lazárom
a ako večný Boh vzkriesil ho z hrobu.
Zmiloval sa nad celým ľudstvom
a svätými tajomstvami nás privádza k novému životu.
Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú pred tvojou tvárou.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sa číta evanjelium o Lazárovi:
Nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky, hovorí Pán. (Jn 11, 36)

Ak sa číta evanjelium o cudzoložnej žene:
Žena, nik ťa neodsúdil? Nik, Pane. 
Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!  (Jn 8, 10 – 11)

Ak sa číta iné evanjelium:
Veru, veru, hovorím vám:
ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo; ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24 – 25)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, *
daj, aby sme vždy patrili
do tajomného tela Ježiša Krista, — ktorého Telo a Krv prijímame.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

MODLITBA NAD ĽUDOM
Pane, požehnaj svoj ľud,
ktorý očakáva dielo tvojho milosrdenstva,
a daj, aby to, po čom z tvojho vnuknutia túži, z tvojej štedrosti aj dosiahol.
Skrze Krista, nášho Pána.


PONDELOK PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo ma prenasleduje človek, každodenne ma napáda a utláča. (Porov. Ž 56, 2)
 
KOLEKTA
Bože, vo svojej nevýslovnej láske
nás zahrňuješ hojným požehnaním; *
prosíme ťa, pomáhaj nám prejsť
od starých spôsobov k novému životu, —
aby sme sa pripravili na slávu nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
        
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
dopraj, aby sme ti pri slávení svätých tajomstiev
ochotne obetovali aj svoje srdcia —
očistené telesným pokáním.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sa číta evanjelium o cudzoložnej žene:
Žena, nik ťa neodsúdil? Nik, Pane.
Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš! (Jn 8, 10 – 11)
 
Ak sa číta iné evanjelium:
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. (Jn 8, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nás milosť prijatej sviatosti
ustavične očisťuje od hriešnych náklonností, *
aby sme ochotne nasledovali Krista, —
a tak napredovali na ceste k tebe.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
osloboď od hriechov ľud, ktorý ťa vzýva, aby žil svätým spôsobom života
a bol uchránený od všetkých pokušení. Skrze Krista, nášho Pána.
 
        
UTOROK PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. (Ž 27, 14)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, pomáhaj nám
vytrvalo plniť tvoju vôľu a ochotne ti slúžiť, *
aby tvoj ľud aj v dnešných časoch rástol počtom —
a obohacoval sa dobrými skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, predkladáme ti zmiernu obetu, *
aby si nám láskavo odpustil viny —
a usmerňoval k sebe naše nestále srdcia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe, hovorí Pán. (Jn 12, 32)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
daj, nech vždy hľadáme, čo je Božie, —
aby sme boli čoraz hodnejší nebeských darov.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, ty dúfajúcim v teba
prejavuješ radšej milosrdenstvo ako hnev;
daj, nech tvoji veriaci oľutujú zlo, ktoré konali,
aby si zaslúžili dosiahnuť milosť tvojej útechy.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.
Povýšil si ma nad mojich odporcov a vytrhol si ma z rúk násilníka. (Porov. Ž 18, 48 – 49)

KOLEKTA
Milosrdný Bože,
osvieť naše srdcia posvätené pokáním, *
pomáhaj nám oddane ti slúžiť —
a láskavo nás vypočuj, keď ťa vzývame.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, od teba sme dostali dary,
ktoré prinášame na česť tvojho mena; *
daj, prosíme, —
aby sa nám stali posilou pre večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána I.
 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. (Kol 1, 13 – 14)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech v nás prijatá sviatosť
pôsobí ako nebeský liek, *
aby nám očistila srdcia od previnení —
a chránila nás pred každým nebezpečenstvom.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Všemohúci Bože, vypočuj prosby svojho ľudu,
a tak ako mu dávaš nádej vo svojom zľutovaní,
dopraj mu pocítiť účinky tvojho milosrdenstva.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Kristus je prostredníkom novej zmluvy,
aby skrze smrť dostali všetci povolaní prisľúbenie večného dedičstva. (Porov. Hebr 9, 15)
 
KOLEKTA
Pane, vypočuj naše prosby a zhliadni na nás,
veď všetku nádej skladáme
iba do tvojho milosrdenstva; *
daj, aby sme boli očistení od hriechov,
vytrvali v čnostnom živote —
a stali sa dedičmi tvojich prisľúbení.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na túto obetu, *
aby nám slúžila na obrátenie —
a celému svetu na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých; a s ním nám daroval aj všetko ostatné. (Rim 8, 32)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás spásonosnými darmi; *
pokorne ťa prosíme, —
aby nám táto sviatosť,
ktorou nás živíš na pozemskej púti,
zaistila účasť na večnom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane, láskavo stoj pri svojom ľude,
ktorý každý deň odmieta to, čo ti nie je milé,
aby sa mohol radovať z tvojich príkazov.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
PIATOK PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI

VSTUPNÝ SPEV
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení,
vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Pane, nech nie som zahanbený, veď teba vzývam. (Ž 31, 10. 16. 18)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, odpusť nám naše viny *
a pre svoju dobrotu vysloboď nás z osídel hriechu, —
do ktorých sme upadli pre svoju krehkosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Bože, ty v tomto čase dávaš Cirkvi milosť
nábožne nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu
v rozjímaní o Kristovom utrpení; *
dopraj, prosíme,
aby sme na jej príhovor v týchto dňoch
pevnejšie priľnuli k tvojmu jednorodenému Synovi —
a získali plnosť jeho milosti.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Milosrdný Bože, *
daj, aby sme mohli
vždy dôstojne slúžiť pri tvojom oltári —
a vytrvalou účasťou na obete tvojho Syna dosiahli večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
        
Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť; jeho rany nás uzdravili. (1 Pt 2, 24)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, daj, aby nám obeta, z ktorej sme prijímali, *
poskytovala ustavičnú ochranu —
a odvrátila od nás všetko škodlivé.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Všemohúci Bože,
prosíme ťa, dopraj, aby boli tvoji služobníci,
ktorí hľadajú tvoju milostivú ochranu,
oslobodení od všetkého zla
a slúžili ti s pokojným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, nevzďaľuj sa odo mňa;
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 
Veď ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. (Porov. Ž 22, 20. 7)
 

KOLEKTA
Bože, ty zo všetkých, ktorí sa znovuzrodili v Kristovi,
utváraš vyvolený rod a kráľovské kňazstvo; *
daj, nech si žiadame a konáme, čo prikazuješ, —
aby tvoj ľud, povolaný k večnosti,
bol zjednotený vo viere a láske.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech sú ti milé naše pôstne dary, *
nech nás očistia, obnovia v nás tvoju milosť —
a privedú nás do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O umučení Pána I.

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Kristus bol vydaný, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. (Porov. Jn 11, 52)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty nás živíš
presvätým Telom a Krvou svojho Syna; *
pokorne ťa prosíme, —
daj nám aj účasť na svojom božskom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, zmiluj sa nad svojou Cirkvou,
ktorá ti predkladá svoje prosby,
a obráť sa k tým, čo pred tebou skláňajú svoje srdcia;
a keďže si nás vykúpil smrťou svojho jednorodeného Syna,
nedaj, aby sme boli pripútaní k hriechu,
ani premožení pokušeniami.
Skrze Krista, nášho Pána.