Druhý pôstny týždeň


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
V srdci mi znejú tvoje slová: Hľadajte moju tvár.
Pane, ja hľadám tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. (Porov. Ž 27, 8 – 9)
Alebo:
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Nech naši nepriatelia nezvíťazia nad nami.
Vysloboď nás, Bože Izraela, zo všetkých našich úzkostí. (Porov. Ž 25, 6. 2. 22)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynechá.

KOLEKTA
Bože, ty si nám prikázal
počúvať tvojho milovaného Syna; *
živ našu vieru svojím slovom
a očisťuj náš duchovný zrak, —
aby sme sa mohli tešiť z pohľadu na tvoju velebu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech táto obeta zotrie naše viny *
a posvätí nás na tele i na duši, —
aby sme mohli dôstojne sláviť veľkonočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O Premenení Pána

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on predpovedal svoju smrť učeníkom
a na svätom vrchu im zjavil svoju slávu,
aby pochopili, že cez utrpenie
sa prichádza k slávnemu vzkrieseniu,
ako o tom svedčí Zákon i proroci.
Preto ťa tu na zemi spolu
s nebeskými zástupmi oslavujeme
a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. (Mt 17, 5)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijmi naše vďaky za to, *
že sme mohli prijať sväté tajomstvá —
a že nám už v pozemskom živote
dávaš účasť na nebeskej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM
Pane, požehnaj svojich veriacich trvalým požehnaním a daj, nech tak nasledujú evanjelium
tvojho jednorodeného Syna, aby vždy túžili po sláve, ktorú ukázal pri svojom premenení apoštolom,
a šťastne k nej i došli. Skrze Krista, nášho Pána.


PONDELOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý. Moja noha stojí na rovnej ceste;
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána. (Porov. Ž 26, 11 – 12)

 
KOLEKTA
Pane, prikazuješ nám
telesné umŕtvovanie ako duchovný liek; *
prosíme ťa, pomáhaj nám chrániť sa každého hriechu —
a verne zachovávať tvoje prikázania.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, milostivo vypočuj naše prosby *
a vysloboď nás z osídel hriechu, —
aby sme mohli dôstojne sláviť tieto nebeské tajomstvá.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec, hovorí Pán. (Lk 6, 36)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
prijatie eucharistického pokrmu
nech nás očistí od hriechu —
a nech nám dá účasť na nebeskej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
posilni srdcia svojich veriacich silou tvojej milosti, aby boli zbožní v modlitbe
a úprimní vo vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,
aby nemohol povedať môj nepriateľ: Premohol som ho. (Porov. Ž 13, 4 – 5)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
ustavične ochraňuj svoju Cirkev, *
a pretože my smrteľní ľudia
bez tvojej pomoci klesáme, —
pomáhaj nám svojou milosťou
vyhýbať sa nebezpečenstvám
a sprevádzaj nás na ceste spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech nás tieto sväté tajomstvá
posvätia tvojou milosťou, *

očistia od pozemských previnení —
a privedú k odmene v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vyrozprávam všetky tvoje dielazázračné, v tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. (Ž 9, 2 – 3)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech účasť na sviatostnej hostine
zveľaďuje náš duchovný život —
a poskytuje nám ustavičnú pomoc.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, vypočuj prosby svojich veriacich
a posilni ich na duchu, aby získali odpustenie
a tešili sa z tvojho požehnania.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Neopúšťaj ma, Pane, Bože môj, a nevzďaľuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. (Porov. Ž 38, 22 – 23)

KOLEKTA
Pane, pomáhaj svojej rodine
ochotne konať dobré skutky *
a potešuj nás svojou ochranou na pozemskej púti, —
aby sme šťastlivo prišli do nebeskej vlasti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
láskavo zhliadni na obetné dary,
ktoré ti predkladáme, —
aby táto svätá výmena
rozviazala putá našich hriechov.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. (Mt 20, 28)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, vrúcne ťa prosíme, *
aby nás eucharistický pokrm,
ktorý si nám dal ako záloh nesmrteľnosti, —
priviedol k večnej spáse.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, poskytni svojim služobníkom
hojnú ochranu a milosť,

daj im zdravie tela i duše,
daj im plnosť bratskej lásky
a urob ich stále oddanými tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Skúmaj ma, Bože, a všímaj si moje cesty;
pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti. (Porov. Ž 139, 23 – 24)

KOLEKTA
Bože, ty miluješ nevinnosť
a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; *
preto ťa prosíme, zapáľ v nás oheň Ducha Svätého
a obráť naše srdcia k tebe, —
aby sme boli pevní vo viere
a dosvedčovali ju svojím životom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
posväť naše pokánie touto obetou, *
aby nás vonkajšie úkony kajúcnosti,
na ktoré sme sa podujali v tejto pôstnej dobe, —
vnútorne obnovili a posilnili.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119, 1)
 
PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Bože, *
nech v nás neprestajne pôsobí
eucharistická obeta, ktorú sme slávili, —
a nech nás upevňuje vo vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, stoj pri svojich služobníkoch,
ktorí si vyprosujú pomoc tvojej milosti,
a neustále ich sprevádzaj a ochraňuj.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky,
vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. (Porov. Ž 31, 2. 5) 
 
KOLEKTA
Všemohúci Bože, *
daj, aby sme sa očistili úprimným pokáním, —
a tak mohli s obnoveným srdcom
sláviť veľkonočné tajomstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, predchádzaj nás svojou milosťou *
a pomáhaj nám žiť podľa tvojej vôle, —
aby sme mohli dôstojne sláviť túto svätú obetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. (1 Jn 4, 10)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nám záloh večného života, ktorý sme prijali, *
pomáha duchovne stále napredovať, —
aby sme raz dosiahli večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
udeľ svojmu ľudu zdravie tela i duše,
aby si vytrvalosťou v dobrých skutkoch
zaslúžil tvoju ochranu.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý
k všetkým svojim stvoreniam. (Ž 145, 8 – 9)
 
KOLEKTA
Bože, ty liečiš naše slabosti svojou milosťou
a už teraz nám dávaš účasť na nebeských veciach; *
prosíme ťa, riaď naše kroky na pozemskej púti —
a priveď nás do svetla, v ktorom večne prebývaš.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
touto sviatosťou rozmnož v nás účinky vykúpenia, *
aby nás chránili od hriešnej nezriadenosti —
a priviedli k večnej spáse.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Syn môj, patrí sa ti radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. (Lk 15, 32)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, božská sviatosť, ktorú sme prijali, *
nech prenikne naše srdcia, —
aby sme vždy horlivejšie žili pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, ty napĺňaš želania prosiacich;
vo svojom milosrdenstve
vypočuj naše modlitby a daj,
aby sme si žiadali to, čo je milé tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.