SPOLOČNÁ VI
 
O tajomstve spásy v Kristovi
 
Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče,
skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.
On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril,
jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.
Mocou Ducha Svätého sa stal človekom
a narodil sa z Panny.
Aby splnil tvoju vôľu a získal ti svätý ľud, r
ozpäl ruky na kríži, zomrel za nás,
a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.
Preto s anjelmi a so všetkými svätými
hlásame tvoju slávu
a jedným hlasom voláme:

Svätý, svätý, svätý...