SPOLOČNÁ II
 
O spáse skrze Krista
 
Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka,
a hoci bol spravodlivo odsúdený,
vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli,
klaňajú sa jej panstvá,
chvejú sa pred ňou mocnosti.
Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni
ťa oslavujú spoločným plesaním.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď v pokornej úcte voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...