SPOLOČNÁ I
 
O obnovení všetkého v Kristovi

Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo v ňom si sa rozhodol obnoviť celé stvorenie
a z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým.
On, hoci mal božskú prirodzenosť,
zriekol sa seba samého
a krvou vyliatou na kríži
priniesol pokoj celému svetu.
Preto bol nad všetko povýšený
a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých,
ktorí ho poslúchajú.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...