VEĽKONOČNÁ II

O novom živote v Kristovi

Táto prefácia sa používa vo Veľkonočnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba,
Pane, velebiť v každom čase,
ale slávnostnejšie v tento čas,
keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.
Skrze neho sa rodia pre večný život synovia svetla
a veriacim sa otvárajú brány nebeského kráľovstva.
On svojou smrťou vykúpil našu smrť
a svojím zmŕtvychvstaním
priniesol všetkým nový život.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...