VEĽKONOČNÁ I

O veľkonočnom tajomstve
 
Táto prefácia sa používa vo Veľkonočnom období. V omši Veľkonočnej vigílie sa hovorí ale slávnostnejšie v túto noc, v omši na Veľkonočnú nedeľu a v oktáve sa hovorí ale slávnostnejšie v tento deň, v ostatných omšiach sa hovorí ale slávnostnejšie v tento čas.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba,
Pane, velebiť v každom čase,
ale slávnostnejšie v túto noc (v tento deň) (v tento čas),
keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.
Veď on je opravdivý Baránok,
ktorý sňal hriechy sveta.
On svojou smrťou zničil našu smrť
a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...